เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประเทศไทยมีการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล ในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เดือน ก๊าซธรรมชาติ
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
คอนเดนเสท
(บาร์เรลต่อวัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรลต่อวัน)
รวม
( บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน )
มกราคม 2,644.69 79,227.00 155,222.00 688,521.00
กุมภาพันธ์ 2,837.33 92,302.00 102,997.00 681,785.00
มีนาคม 3,056.45 152,592.00 199,336.00 870,019.00
เมษายน 2,953.21 93,606.00 141,655.00 741,236.00
พฤษภาคม 2,914.32 87,559.00 138,633.00 725,986.00
มิถุนายน - - - -
กรกฎาคม - - - -
สิงหาคม - - - -
กันยายน - - - -
ตุลาคม - - - -
พฤศจิกายน - - - -
ธันวาคม - - - -
***หมายเหตุ :
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย 5.73 ล้านบีทียู/บาเรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ. ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 174.4 บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 0.9096 บาร์เรล
การจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย ในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เดือน ก๊าซธรรมชาติ เข้าไทย
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
คอนเดนเสท 1
(บาร์เรลต่อวัน)
มกราคม 514.90 16,769.00
กุมภาพันธ์ 518.03 17,264.00
มีนาคม 537.28 16,224.00
เมษายน 541.40 17,081.00
พฤษภาคม 530.62 16,262.00
มิถุนายน 533.11 15,833.00
กรกฎาคม - -
สิงหาคม - -
กันยายน - -
ตุลาคม - -
พฤศจิกายน - -
ธันวาคม - -
หมายเหตุ :
1คอนเดนเสทที่ผลิตได้จะมีการขายเป็นรายได้ โดยองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียเป็นผู้จัดสรรรายได้ให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียฝ่ายละเท่าๆกัน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 483,238
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 4,475