รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 7 มิ.ย. 2566
มีนาคม 2566  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 8,246.2160 8,171,423.0000 2,331,085,536.33 291,385,692.04
เบญจมาศ 328.0272 347,336.0000 88,652,824.97 6,889,875.65
Bongkot Sole-Risk 1,533.7950 1,484,312.0000 394,126,099.87 49,265,762.49
Bongkot_JV(B16 17) 759.3940 734,989.0000 195,160,012.19 24,395,001.52
ชบา 10.3599 9,309.1430 2,376,033.09 184,659.34
G12/48 258.2940 250,265.0000 72,988,310.68 3,649,415.53
ลันตา 16.6821 17,665.0000 4,508,752.77 225,437.64
มะลิวัลย์ 214.3055 226,654.0000 57,850,373.66 4,495,986.23
มรกต_G7/50 22.3580 22,571.0000 4,883,993.56 244,199.68
มรกต 4,277.1705 4,321,207.0000 934,767,805.49 116,845,975.69
น้ำพอง 203.9796 196,642.0000 37,152,575.94 4,644,071.99
ไพลินเหนือ 4,831.1423 4,667,591.0000 1,009,148,856.59 126,143,607.07
ตราด 79.1688 71,633.0060 16,515,383.53 2,064,422.94
ตราดเหนือ_U5 6.0175 5,448.4780 1,256,176.57 157,022.07
ไพลิน 2,534.4906 2,544,587.0000 550,417,312.55 68,802,164.07
สินภูฮ่อม_E5N 471.2260 465,286.0000 88,484,090.02 11,060,511.25
สินภูฮ่อม_EU1 1,884.9030 1,861,143.0000 353,936,169.91 44,242,021.24
สิริกิติ์_NGV 94.3400 101,490.0000 23,328,552.29 2,916,069.04
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 4.5390 7,076.7740 437,627.02 54,703.38
สิริกิติ์_เสาเถียร 35.7280 54,286.1340 3,427,072.78 428,384.10
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.8110 4,149.1520 777,011.70 97,126.46
บงกตใต้ 2,014.7270 1,957,103.0000 570,777,543.04 71,347,192.88
สุรินทร์ 1.8593 1,968.0000 502,305.43 25,115.27
ตราด_11A 53.8867 52,448.4840 12,092,286.45 1,511,535.80
ยะลา_10A 18.7836 17,023.3770 3,924,833.19 490,604.15
ยุงทอง 5.7365 5,190.5060 1,196,699.70 59,834.99
G1/61 6,627.5680 6,168,093.0000 1,008,913,121.59 375,315,681.23
G2/61 21,776.1370 21,054,215.0000 3,443,831,631.29 1,308,656,019.89
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 56,313.6461 54,821,105.0540 11,212,518,992.20 2,515,598,093.63
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 4,772,850.0000 85,065,073.69 10,633,134.21
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 380,196.0000 966,913,976.89 120,864,247.11
Bongkot Sole-Risk 61,265.0000 154,090,031.06 19,261,253.88
Bongkot_JV(B16 17) 44,958.0000 112,813,184.54 14,101,648.07
มรกต_G7/50 1,100.0000 2,761,160.44 138,058.02
มรกต 157,875.0000 396,451,511.02 49,556,438.87
ไพลินเหนือ 132,168.0000 331,903,425.24 41,487,928.16
ไพลิน 138,007.0000 346,559,603.61 43,319,950.45
สินภูฮ่อม_E5N 1,264.3500 2,914,381.61 364,297.70
สินภูฮ่อม_EU1 5,057.3700 11,657,457.34 1,457,182.17
บงกตใต้ 106,528.0000 267,675,540.42 33,459,442.55
ตราด_11A 1,304.0000 3,273,983.83 409,247.99
G1/61 120,222.0000 299,700,125.40 111,488,446.65
G2/61 1,135,304.0000 2,868,213,938.10 1,089,921,296.44
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 2,285,248.72 5,764,928,319.50 1,525,829,438.06
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
AA 432.3860 1,153,680.91 59,275.88
เบญจมาศ 207,058.0000 594,104,665.78 46,172,327.51
บัวหลวง 6,629.5800 17,869,230.71 893,461.54
บึงหญ้าหนองสา 14,369.3470 39,945,523.03 1,997,276.15
ดีดี 60,038.0990 160,192,070.74 8,230,633.08
นาสนุนตะวันออก 6,647.2600 17,937,203.69 896,860.20
จัสมิน 268,862.0000 747,257,956.14 93,407,244.52
กำแพงแสน 901.4170 2,486,047.78 124,302.39
L1/64 บึงหญ้า 9,583.4900 26,641,260.77 1,332,063.04
L33-8 662.7080 1,821,820.08 91,091.00
L53A 1,184.0590 3,195,123.41 164,164.72
L53D 2,168.4790 5,922,826.81 304,313.53
L53G 3,621.6700 9,907,663.80 509,053.57
ลันตา 31,111.0000 89,265,762.53 4,463,288.08
มะลิวัลย์ 20,711.0000 59,425,386.77 4,618,392.32
มโนราห์ 319.0000 847,454.73 42,372.74
หนองผักชี_เอ 11,270.9930 31,275,103.99 1,563,755.20
หนองผักชี_บี 6,558.9510 18,193,938.38 909,696.92
หนองผักชี_ซี 33,691.1880 93,439,749.82 4,671,987.49
หนองผักชี_ดี 2,650.9950 7,377,490.75 368,874.53
หนองผักชี จี 4,041.2720 11,211,404.35 560,570.23
นงเยาว์ 304,149.0000 915,991,065.80 72,712,206.18
บ่อรังเหนือ 4,111.6080 10,659,114.72 532,955.73
สังขจาย 1,405.8910 3,884,619.39 194,230.97
สิริกิติ์ 192,983.1830 476,258,970.99 59,532,371.37
สุรินทร์ 15,018.0000 43,090,650.30 2,154,532.49
อู่ทอง 2,308.5650 6,366,867.83 318,343.38
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1,952.8680 5,176,160.41 258,808.02
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1,733.4630 4,711,933.80 235,596.68
G1/61 500,736.0000 1,354,577,063.76 503,902,667.71
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 1,716,911.4720 4,760,187,811.97 811,222,717.17
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 21,822,700,197.36 4,863,283,383.07
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,514.0000 902,032,056.93 71,604,127.33
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 299,514.0000 902,032,056.93 71,604,127.33
หมายเหตุ :
(1) การขาย หมายถึง หมายความรวมถึงแลกเปลี่ยนและโอนโดยมีค่าตอบแทนด้วย
(2) มูลค่า หมายถึง มูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งสิ้นที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมในรอบเดือน
(3) ค่าภาคหลวง หมายถึง ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่าย แต่ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียม ดังต่อไปนี้
     1) ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตและใช้ไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์ ทดลอง ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม
     2) ปิโตรเลียมที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์และทดลอง
     3) ก๊าซธรรมชาติที่จำเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิตปิโตรเลียม โดยค่าภาคหลวงที่ผู้รับสัมปทานต้องเสียอยู่ระหว่างร้อยละ 5-15 ขึ้นกับประเภทสัญญาซึ่งให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dmf.go.th/public/list/data/index/menu/952/groupid/1
(4) ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน โดยไม่รวมปริมาณการขายของปิโตรเลียมประเภท LNG
(5) ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเหลว หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน
(6) ปริมาณการขายน้ำมันดิบ หมายถึง ปริมาณน้ำมันดิบที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล
(1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถิติรายงาน “การขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง”
(2) ข้อมูลปริมาณการขายใช้วางแผนการจัดหาก๊าซภายในประเทศ
(3) มูลค่า เป็นมูลค่าที่มาจากปริมาณการขายจริงที่เกิดจากผลรวมของข้อมูลการขายรวมทั้งเดือน โดยไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเทียบกับข้อมูลราคาปิโตรเลียมได้ เนื่องจากราคาปิโตรเลียมคิดคำนวณมาจากการเฉลี่ยรายเดือน ไม่ใช่ราคาการขายจริง หากนำราคาการขายคูณเป็นรายเดือนอาจมีความแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริง
(4) ค่าภาคหลวง ใช้เพื่อการคำนวณค่าภาคหลวง หากมีการคำนวณค่าภาคหลวงแล้วพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิน 5% กรุณาแจ้งต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
โดยตารางแสดงสถิติข้อมูลการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง ของปิโตรเลียมแต่ละชนิดรายเดือน แบ่งตามแหล่งปิโตรเลียม โดยข้อมูลอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง