รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 3 ส.ค. 2564
มิถุนายน 2564  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,481.9160 7,360,773.0000 1,309,117,894.51 163,639,736.81
บรรพต 575.2268 660,465.0000 103,492,818.06 12,936,602.26
เบญจมาศ 554.0235 596,868.0000 74,109,927.37 8,614,513.57
บงกช 16,327.5440 15,756,521.0000 3,113,983,118.25 389,247,889.78
ชบา 418.0554 362,568.0000 45,026,919.80 5,233,914.34
ดารา 511.4220 475,505.0000 74,510,159.43 9,313,769.93
เอราวัณ 4,988.3795 4,650,751.0000 728,758,264.39 91,094,783.06
ฟูนาน 2,510.0032 2,637,340.0000 413,263,002.25 51,657,875.28
G12/48 673.7420 652,763.0000 160,036,236.65 8,163,508.80
โกมินทร์ 55.6182 58,054.0000 9,096,881.83 1,137,110.23
จักรวาล 1,409.7191 1,481,291.0000 232,113,707.69 29,014,213.46
กะพง 595.9184 517,093.0000 81,026,870.11 10,128,358.76
กะพง_10A 95.5812 82,850.0000 12,982,338.17 1,622,792.27
ลันตา 20.7413 22,346.0000 2,774,785.21 155,460.32
มะลิวัลย์ 313.7908 337,992.0000 41,968,556.54 4,878,411.20
มรกต_G7/50 265.4631 266,103.0000 49,840,518.34 2,492,025.90
มรกต 3,113.9639 3,121,783.0000 584,593,648.08 73,074,206.01
น้ำพอง 234.5963 226,014.0000 37,759,729.55 4,719,966.19
กุ้งเหนือ 1.0598 1,183.0000 185,372.43 23,171.55
ไพลินเหนือ 5,863.5435 5,607,046.0000 1,050,070,282.26 131,258,785.28
ตราด 217.0895 197,440.0000 30,938,235.94 3,867,279.49
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 4.9138 4,471.0000 700,591.84 87,573.98
ตราดเหนือ_U3 167.2933 152,152.0000 23,841,746.73 2,980,218.34
ตราดเหนือ_U5 13.1041 11,917.0000 1,867,356.96 233,419.62
ไพลิน 3,313.3332 3,319,759.0000 621,443,904.14 77,680,488.02
ปะการัง 946.3182 821,726.0000 128,761,916.85 16,095,239.61
ปลาหมึก 2,536.7467 2,199,998.0000 344,732,866.61 43,091,608.33
ปลาทอง 2,745.2227 2,453,387.0000 384,438,137.40 48,054,767.18
ปลาทอง_U3 158.5233 142,280.0000 22,294,834.94 2,786,854.37
สตูล 3,719.9692 4,050,771.0000 634,743,258.30 79,342,907.29
สินภูฮ่อม_E5N 537.9210 660,566.0000 82,513,295.00 10,314,161.87
สินภูฮ่อม_EU1 2,151.6840 2,642,266.0000 330,053,506.77 41,256,688.35
สิริกิติ์_NGV 194.8750 209,100.0000 41,307,219.50 5,163,402.44
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 5.4280 8,488.3780 432,907.28 54,113.41
สิริกิติ์_เสาเถียร 22.8990 37,190.9260 2,089,010.59 261,126.32
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.8220 2,422.1800 435,992.40 54,499.05
บรรพตใต้ 1,827.5469 1,726,437.0000 270,527,325.94 33,815,915.75
บงกตใต้ 10,414.1560 10,085,679.0000 2,473,495,688.49 309,186,961.07
โกมินทร์ใต้ 1,056.1606 1,109,564.0000 173,865,239.15 21,733,154.89
ปะการังใต้ 476.7958 529,345.0000 82,946,720.53 10,368,340.07
ปลาทองใต้ 0.2087 198.0000 31,025.99 3,878.25
ตราดใต้ 363.1920 381,755.0000 59,819,825.05 7,477,478.13
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 49.4674 44,997.0000 7,050,890.41 881,361.30
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 6.2914 5,743.0000 899,910.30 112,488.79
สุราษฏร์ 101.1273 87,749.0000 13,749,996.27 1,718,749.53
สุรินทร์ 3.5261 3,797.0000 471,470.63 26,414.65
ตราด_11A 179.6601 196,553.0000 30,799,245.79 3,849,905.73
ตราด_U3 1,558.5794 1,705,180.0000 267,196,419.95 33,399,552.50
จักรวาลตะวันตก 819.3495 860,566.0000 134,848,024.45 16,856,003.06
ยะลา_10A 108.7601 94,352.0000 14,784,665.90 1,848,083.24
ยะลา_U2 115.1079 99,813.0000 15,640,387.68 1,955,048.46
ยะลา_U3 214.7603 186,205.0000 29,177,746.26 3,647,218.28
ยุงทอง 36.5903 31,569.0000 4,946,764.43 247,338.23
รวม 80,078.7308 78,938,745.4840 14,355,557,159.39 1,776,859,334.60
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,992,230.0000 83,937,959.40 10,492,244.91
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 400,050.0000 853,702,884.12 106,712,860.52
บรรพต 26,544.0000 56,464,199.72 7,058,024.97
บงกช 455,103.0000 950,851,405.90 118,856,425.74
ดารา 5,877.0000 12,512,281.05 1,564,035.15
เอราวัณ 121,233.0000 258,064,148.00 32,258,018.50
ฟูนาน 97,343.0000 207,012,478.29 25,876,559.80
โกมินทร์ 8,981.0000 19,182,530.87 2,397,816.37
จักรวาล 46,876.0000 99,847,160.85 12,480,895.11
กะพง 212.0000 449,773.42 56,221.69
มรกต_G7/50 11,900.0000 25,364,602.47 1,268,230.12
มรกต 110,340.0000 234,911,205.89 29,363,900.75
ไพลินเหนือ 179,786.0000 382,469,437.87 47,808,679.73
ตราด 2,659.0000 5,647,794.20 705,974.27
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 120.0000 254,984.66 31,873.08
ตราดเหนือ_U3 3,263.0000 6,931,712.82 866,464.10
ตราดเหนือ_U5 255.0000 541,704.59 67,713.07
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 6.0000 12,678.03 1,584.75
ไพลิน 193,281.0000 411,513,495.46 51,439,186.93
ปลาทอง 32,941.0000 70,058,734.74 8,757,341.85
ปลาทอง_U3 5,787.0000 12,299,651.62 1,537,456.45
สตูล 126,870.0000 270,061,970.28 33,757,746.30
สินภูฮ่อม_E5N 1,666.3100 3,508,948.93 438,618.61
สินภูฮ่อม_EU1 6,665.2200 14,035,753.50 1,754,469.20
บรรพตใต้ 73,483.0000 156,445,441.12 19,555,680.15
บงกตใต้ 280,113.0000 581,667,532.68 72,708,441.58
โกมินทร์ใต้ 95,998.0000 204,278,531.70 25,534,816.47
ปะการังใต้ 38,531.0000 81,904,228.75 10,238,028.59
ตราดใต้ 4,177.0000 8,886,355.56 1,110,794.44
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 4,685.0000 9,939,127.70 1,242,390.96
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 987.0000 2,092,383.15 261,547.90
ตราด_11A 9,963.0000 21,197,530.58 2,649,691.32
ตราด_U3 65,730.0000 139,917,506.04 17,489,688.27
รวม 2,411,425.53 5,102,028,174.56 635,851,176.74
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
AA 825.9500 1,734,222.45 92,520.48
เบญจมาศ 553,123.0000 1,231,373,519.13 143,134,452.69
บัวหลวง 304,597.3900 666,653,056.94 52,964,296.52
บึงหญ้าหนองสา 15,396.7890 33,157,280.73 1,657,864.04
ชบา 132,547.0000 298,285,988.01 34,672,665.10
ดีดี 70,750.5970 148,552,905.99 7,925,270.67
นาสนุนตะวันออก 5,871.7250 12,471,932.61 623,596.65
จัสมิน 305,854.0000 681,296,793.29 85,162,099.16
กำแพงแสน 1,333.4180 2,867,514.74 143,375.73
กะพง 66,453.0000 149,556,916.13 18,694,614.52
กะพง_10A 2,880.0000 6,485,379.52 810,672.44
L33-8 442.7870 943,490.23 47,174.51
L53A 2,471.9360 5,229,767.83 279,007.17
แอล 53 บี 981.1226 2,079,620.65 110,947.38
L53D 2,145.0757 4,546,775.30 242,569.64
L53G 4,511.7497 9,548,651.21 509,418.81
ลันตา 100,302.0000 223,331,768.11 12,512,401.82
มะลิวัลย์ 39,881.0000 88,682,993.80 10,308,482.02
มโนราห์ 301,310.0000 679,852,984.44 53,675,127.56
หนองผักชี_เอ 7,918.5550 17,028,848.57 851,442.43
หนองผักชี_บี 2,784.8390 5,988,794.88 299,439.74
หนองผักชี_ซี 7,957.1080 17,111,756.78 855,587.84
หนองผักชี จี 2,034.5320 4,375,260.05 218,763.00
นงเยาว์ 292,438.0000 674,052,687.09 52,711,262.19
บ่อรังเหนือ 400.5180 842,955.86 42,147.79
ตราด 4,264.0000 9,593,739.52 1,199,217.44
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 201.0000 452,365.82 56,545.55
ตราดเหนือ_U3 5,649.0000 12,708,641.88 1,588,580.24
ตราดเหนือ_U5 442.0000 994,384.20 124,298.03
ปะการัง 51,766.0000 116,352,374.10 14,544,046.76
ปลาหมึก 287,061.0000 645,998,969.84 80,749,871.24
ปลาทอง 159,291.0000 358,389,842.53 44,798,730.33
ปลาทอง_U3 13,364.0000 30,058,554.16 3,757,319.27
สังขจาย 1,150.2980 2,479,131.45 123,956.57
สังขจาย C 458.7760 988,757.71 49,437.89
สิริกิติ์ 863,746.1360 1,789,515,294.34 223,689,411.81
South AA 279.1540 586,131.28 31,270.00
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 7,879.0000 17,712,017.53 2,214,002.19
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1,623.0000 3,645,695.62 455,711.95
สุราษฏร์ 17,870.0000 40,280,213.76 5,035,026.72
สุรินทร์ 12,933.0000 28,823,700.88 1,614,878.75
อู่ทอง 2,544.0730 5,471,027.71 273,551.39
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,780.1660 5,877,182.24 293,859.11
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 4,433.1820 9,389,361.55 469,468.09
ยะลา_10A 36,017.0000 81,105,991.18 10,138,248.90
ยะลา_U2 28,918.0000 65,106,687.13 8,138,335.90
ยะลา_U3 19,841.0000 44,588,289.01 5,573,536.13
ยุงทอง 5,335.0000 12,010,901.49 600,545.08
รวม 3,753,057.8770 8,248,181,119.27 884,065,049.24
รวม 27,789,704,412.62 3,307,267,805.49
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 299,485.0000 655,463,892.05 52,075,339.00
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 290,085.0000 668,629,158.09 52,287,139.47
รวม 589,570.0000 1,324,093,050.14 104,362,478.47