รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 1 มิ.ย. 2564
เมษายน 2564  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,720.1890 6,969,945.0000 1,239,608,900.21 154,951,112.52
บรรพต 555.5699 703,228.0000 110,193,647.59 13,774,205.95
เบญจมาศ 620.7055 679,098.0000 84,361,409.22 7,061,414.92
บงกช 16,401.5400 15,422,609.0000 3,094,802,511.16 386,850,313.90
ชบา 177.0325 153,200.0000 19,031,446.63 1,593,014.42
ดารา 301.8079 274,949.0000 43,083,655.96 5,385,456.99
เอราวัณ 5,170.7936 4,736,411.0000 742,180,920.81 92,772,615.10
ฟูนาน 2,595.4163 2,740,809.0000 429,476,273.79 53,684,534.22
G12/48 741.0730 716,742.0000 183,317,947.68 10,413,318.58
โกมินทร์ 196.2726 207,037.0000 32,442,056.09 4,055,257.01
จักรวาล 1,122.4701 1,184,818.0000 185,657,307.66 23,207,163.45
กะพง 770.1921 669,457.0000 104,901,836.58 13,112,729.57
กะพง_10A 74.4890 64,473.0000 10,102,719.24 1,262,839.90
ลันตา 25.2239 27,625.0000 3,431,730.48 171,586.53
มะลิวัลย์ 591.9595 647,508.0000 80,437,200.48 6,732,941.67
มรกต_G7/50 249.4607 251,277.0000 47,078,329.97 2,353,916.52
มรกต 2,910.7239 2,931,970.0000 549,317,723.73 68,664,715.47
น้ำพอง 234.5731 225,996.0000 34,889,578.87 4,361,197.36
ไพลินเหนือ 5,444.2380 5,235,760.0000 980,907,466.98 122,613,433.37
ตราด 243.7744 221,053.0000 34,638,319.84 4,329,789.98
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 5.4149 4,911.0000 769,538.48 96,192.31
ตราดเหนือ_U3 156.5342 141,834.0000 22,224,948.11 2,778,118.51
ตราดเหนือ_U5 12.2613 11,111.0000 1,741,059.26 217,632.41
ไพลิน 3,329.9305 3,353,078.0000 628,208,036.33 78,526,004.54
ปะการัง 1,302.9100 1,128,528.0000 176,836,839.16 22,104,604.89
ปลาหมึก 2,250.2971 1,949,017.0000 305,404,921.95 38,175,615.24
ปลาทอง 3,192.9706 2,853,648.0000 447,157,795.29 55,894,724.41
ปลาทอง_U3 138.4295 124,392.0000 19,491,840.79 2,436,480.10
สตูล 2,789.5946 3,030,183.0000 474,820,282.52 59,352,535.32
สินภูฮ่อม_E5N 602.6990 788,580.0000 83,629,327.95 10,453,666.00
สินภูฮ่อม_EU1 2,410.7980 3,154,320.0000 334,516,951.00 41,814,618.86
สิริกิติ์_NGV 199.9030 214,798.0000 42,329,447.87 5,291,180.98
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.6580 5,484.0180 279,684.92 34,960.62
สิริกิติ์_เสาเถียร 20.9680 33,081.9310 1,858,208.76 232,276.10
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.5390 2,052.1120 369,380.16 46,172.52
บรรพตใต้ 2,260.0412 2,125,403.0000 333,044,061.35 41,630,507.67
บงกตใต้ 9,505.7780 9,193,402.0000 2,351,355,978.57 293,919,497.32
โกมินทร์ใต้ 1,391.3481 1,469,081.0000 230,200,438.55 28,775,054.82
ปะการังใต้ 792.6278 897,672.0000 140,662,419.62 17,582,802.45
ตราดใต้ 408.2166 430,854.0000 67,513,486.15 8,439,185.77
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 512.8598 465,158.0000 72,888,816.61 9,111,102.08
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 118.8639 107,814.0000 16,894,119.58 2,111,764.95
สุราษฏร์ 196.0422 169,534.0000 26,565,452.25 3,320,681.53
สุรินทร์ 2.7118 2,971.0000 369,076.94 18,453.85
ตราด_11A 160.7049 175,270.0000 27,464,265.66 3,433,033.21
ตราด_U3 1,248.2494 1,362,182.0000 213,449,696.63 26,681,212.08
จักรวาลตะวันตก 870.5630 918,916.0000 143,991,288.56 17,998,911.07
ยะลา_10A 183.9707 159,348.0000 24,969,337.63 3,121,167.20
ยะลา_U2 151.3989 131,083.0000 20,540,299.75 2,567,537.47
ยะลา_U3 713.0502 617,631.0000 96,780,863.04 12,097,607.88
ยุงทอง 53.6456 46,473.0000 7,282,175.03 364,108.75
รวม 81,135.4848 79,131,775.0610 14,323,471,021.44 1,765,978,968.34
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 5,819,170.0000 0.0000 82,967,398.18 10,370,924.77
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 306,584.0000 586,277,077.17 73,284,634.65
บรรพต 13,026.0000 24,032,225.84 3,004,028.23
บงกช 365,042.0000 681,847,992.84 85,230,999.10
ดารา 3,664.0000 6,757,949.67 844,743.71
เอราวัณ 141,288.0000 260,512,101.79 32,564,012.71
ฟูนาน 79,566.0000 146,730,699.21 18,341,337.41
G12/48 60,013.0000 110,709,131.78 6,288,797.54
โกมินทร์ 6,692.0000 12,346,234.35 1,543,279.28
จักรวาล 66,499.0000 122,640,362.21 15,330,045.25
กะพง 265.0000 489,312.37 61,164.05
มรกต_G7/50 17,528.0000 32,641,713.42 1,632,085.68
มรกต 114,272.0000 212,755,664.65 26,594,458.08
ไพลินเหนือ 170,788.0000 318,061,975.83 39,757,746.98
ตราด 3,945.0000 7,272,536.24 909,067.04
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 192.0000 353,950.81 44,243.85
ตราดเหนือ_U3 2,332.0000 4,309,725.58 538,715.69
ตราดเหนือ_U5 182.0000 336,357.08 42,044.63
ไพลิน 221,754.0000 413,023,995.17 51,627,999.40
ปลาทอง 45,344.0000 83,611,899.70 10,451,487.46
ปลาทอง_U3 8,457.0000 15,592,684.54 1,949,085.56
สตูล 105,232.0000 193,986,132.52 24,248,266.55
สินภูฮ่อม_E5N 2,095.1500 3,809,906.70 476,238.34
สินภูฮ่อม_EU1 8,380.5400 15,239,517.65 1,904,939.71
บรรพตใต้ 98,798.0000 182,191,240.92 22,773,905.10
โกมินทร์ใต้ 106,601.0000 196,637,112.85 24,579,639.09
ปะการังใต้ 14,639.0000 26,997,911.71 3,374,738.96
ตราดใต้ 4,587.0000 8,457,601.54 1,057,200.20
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 49,306.0000 90,891,602.39 11,361,450.29
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 14,326.0000 26,407,830.49 3,300,978.80
ตราด_11A 10,415.0000 19,206,093.36 2,400,761.66
ตราด_U3 34,134.0000 62,955,211.05 7,869,401.37
รวม 2,075,946.69 3,867,083,751.43 473,387,496.37
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
AA 1,307.8439 2,470,706.75 129,008.16
เบญจมาศ 151,210.0000 295,660,398.88 24,748,054.49
บัวหลวง 6,186.2900 12,125,305.33 606,265.27
บึงม่วง 1,835.3290 3,534,838.33 176,741.91
บึงหญ้า 1,610.7970 3,102,390.35 155,119.52
บึงหญ้าหนองสา 18,143.4930 34,944,314.90 1,747,215.75
ชบา 13,680.0000 26,590,898.06 2,225,773.21
ดีดี 60,508.9981 114,310,271.23 5,968,720.27
นาสนุนตะวันออก 3,898.2270 7,419,539.89 370,977.00
จัสมิน 304,154.0000 599,738,299.89 74,967,287.49
กำแพงแสน 1,544.7530 2,971,830.89 148,591.54
กะพง 91,332.0000 178,264,547.97 22,283,068.49
กะพง_10A 1,377.0000 2,687,486.20 335,935.78
กะพง_U3 36.0000 70,447.10 8,805.89
L33-8 451.0210 859,823.32 42,991.17
L53A 2,530.7319 4,812,740.88 251,297.67
แอล 53 บี 1,489.0661 2,831,785.36 147,861.91
L53D 2,266.6520 4,310,535.18 225,074.95
L53G 4,219.0500 8,006,978.36 418,085.05
ลันตา 49,651.0000 97,082,431.49 4,854,121.62
มะลิวัลย์ 23,119.0000 45,204,502.10 3,783,812.39
มโนราห์ 293,233.0000 587,119,176.51 45,947,717.34
หนองผักชี_เอ 6,103.0410 11,741,168.81 587,058.44
หนองผักชี_บี 1,631.2330 3,138,203.07 156,910.15
หนองผักชี_ซี 8,663.7280 16,667,476.59 833,373.83
หนองผักชี จี 2,267.5480 4,362,360.32 218,118.02
นงเยาว์ 303,378.0000 614,959,523.15 48,744,752.07
เบญจมาศเหนือ 2.0000 3,910.59 327.33
บ่อรังเหนือ 3,498.2740 6,626,444.60 331,322.23
ตราด 1,186.0000 2,310,122.32 288,765.29
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 60.0000 116,829.40 14,603.83
ตราดเหนือ_U3 1,235.0000 2,391,354.67 298,919.34
ตราดเหนือ_U5 97.0000 187,824.12 23,478.01
ปะการัง 81,449.0000 158,929,782.21 19,866,222.78
ปลาหมึก 272,060.0000 531,014,015.78 66,376,751.98
ปลาทอง 128,654.0000 251,105,911.51 31,388,238.92
ปลาทอง_U3 4,869.0000 9,486,053.66 1,185,756.71
สังขจาย 1,386.7690 2,674,405.79 133,720.29
สังขจาย C 237.2130 457,468.99 22,873.45
สิริกิติ์ 807,644.5330 1,463,035,638.95 182,879,454.87
South AA 599.9800 1,133,449.22 59,183.14
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 13,140.0000 25,596,133.66 3,199,516.71
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 3,675.0000 7,159,227.76 894,903.47
สุราษฏร์ 11,582.0000 22,661,823.36 2,832,727.92
สุรินทร์ 4,433.0000 8,667,829.83 433,391.49
อู่ทอง 2,308.3150 4,440,788.80 222,039.44
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,203.0060 4,181,696.20 209,084.81
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 5,602.1850 10,624,318.08 531,215.89
ยะลา_10A 47,730.0000 93,090,053.27 11,636,256.66
ยะลา_U2 39,678.0000 77,416,982.35 9,677,122.79
ยะลา_U3 44,247.0000 86,451,263.25 10,806,407.91
ยุงทอง 5,260.0000 10,276,889.53 513,844.47
รวม 2,838,665.0770 5,465,028,198.81 583,908,869.11
รวม 23,738,550,369.86 2,833,646,258.59
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,879.0000 607,866,908.09 48,182,556.10
รวม 299,879.0000 607,866,908.09 48,182,556.10