รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 3 พ.ค. 2564
มีนาคม 2564  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,720.1890 7,495,832.0000 1,333,138,218.70 166,642,277.34
บรรพต 712.4398 813,033.0000 127,399,750.70 15,924,968.83
เบญจมาศ 864.7457 937,626.0000 99,569,393.13 10,042,396.32
บงกช 17,766.9460 16,761,541.0000 2,900,366,354.71 362,545,794.34
ชบา 55.7883 47,982.0000 5,091,798.91 513,550.01
ดารา 286.7647 264,293.0000 41,413,893.79 5,176,736.72
เอราวัณ 5,692.4543 5,285,502.0000 828,221,778.36 103,527,722.30
ฟูนาน 2,302.4506 2,409,544.0000 377,568,075.21 47,196,009.40
G12/48 675.0120 651,009.0000 142,304,496.88 7,254,601.15
โกมินทร์ 34.5198 35,717.0000 5,596,743.18 699,592.89
จักรวาล 2,147.4840 2,247,170.0000 352,124,572.77 44,015,571.59
กะพง 861.9656 740,992.0000 116,111,149.33 14,513,893.67
กะพง_10A 130.2286 111,942.0000 17,540,964.38 2,192,620.55
กะพง_U3 0.0478 42.0000 6,581.27 822.66
ลันตา 31.2584 33,910.0000 3,602,894.67 205,094.71
มะลิวัลย์ 693.3997 751,861.0000 79,847,335.24 8,053,263.76
มรกต_G7/50 179.3440 181,323.0000 33,965,816.00 1,698,290.77
มรกต 2,813.1199 2,843,540.0000 532,581,637.83 66,572,704.73
น้ำพอง 243.6160 234,772.0000 36,454,316.21 4,556,789.53
กุ้งเหนือ 2.0026 2,235.0000 350,217.57 43,777.20
ไพลินเหนือ 6,203.7210 5,821,195.0000 1,090,642,708.24 136,330,338.53
ตราด 247.2718 224,012.0000 35,101,985.96 4,387,748.24
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2.1913 1,986.0000 311,200.04 38,900.00
ไพลิน 3,916.2713 3,959,034.0000 741,574,437.35 92,696,804.67
ปะการัง 1,036.3683 891,211.0000 139,650,000.95 17,456,250.12
ปลาหมึก 2,373.5523 2,040,181.0000 319,690,038.14 39,961,254.77
ปลาทอง 3,513.5708 3,123,898.0000 489,505,132.51 61,188,141.56
ปลาทอง_U3 185.8376 167,111.0000 26,185,775.65 3,273,221.96
สตูล 4,358.9470 4,757,983.0000 745,561,186.35 93,195,148.29
สินภูฮ่อม_E5N 601.4312 593,800.0000 83,802,400.20 10,475,300.03
สินภูฮ่อม_EU1 2,405.7248 2,375,202.0000 335,209,883.06 41,901,235.38
สิริกิติ์_NGV 248.3970 267,166.0000 52,233,811.48 6,529,226.43
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.4740 5,208.4830 260,148.51 32,518.56
สิริกิติ์_เสาเถียร 23.1790 37,489.8420 2,060,182.93 257,522.87
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.1620 2,883.3740 549,836.49 68,729.56
บรรพตใต้ 2,311.7851 2,255,759.0000 353,470,442.45 44,183,805.30
บงกตใต้ 10,378.0080 10,417,515.0000 2,216,049,055.38 277,006,131.93
โกมินทร์ใต้ 1,275.6767 1,333,766.0000 208,996,997.53 26,124,624.69
ปะการังใต้ 838.6548 932,766.0000 146,161,540.63 18,270,192.58
ปลาทองใต้ 0.2751 252.0000 39,487.62 4,935.95
ตราดใต้ 431.9053 451,876.0000 70,807,568.38 8,850,946.04
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 767.6259 695,344.0000 108,958,249.23 13,619,781.15
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 191.0395 173,069.0000 27,119,375.79 3,389,921.97
สุราษฏร์ 468.4904 402,866.0000 63,127,853.32 7,890,981.66
สุรินทร์ 3.5525 3,857.0000 409,969.25 23,337.49
ตราด_11A 241.6281 264,952.0000 41,517,157.05 5,189,644.63
ตราด_U3 1,112.5864 1,219,721.0000 191,126,499.57 23,890,812.44
จักรวาลตะวันตก 167.1063 174,733.0000 27,380,119.43 3,422,514.93
ยะลา_10A 189.5478 163,010.0000 25,543,161.67 3,192,895.21
ยะลา_U2 124.2442 106,667.0000 16,714,388.24 2,089,298.53
ยะลา_U3 888.9461 763,693.0000 119,668,325.65 14,958,540.71
ยุงทอง 83.4283 71,737.0000 11,240,965.51 562,048.27
รวม 87,810.3767 85,549,809.6990 14,723,925,873.40 1,821,839,232.92
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 10,203,052.5000 0.0000 81,582,563.95 10,197,820.49
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 315,108.0000 593,922,317.78 74,240,289.72
บรรพต 26,885.0000 50,786,695.90 6,348,336.98
บงกช 383,173.0000 709,173,145.90 88,646,643.24
ดารา 4,984.0000 9,363,809.99 1,170,476.24
เอราวัณ 144,178.0000 271,762,941.69 33,970,367.68
ฟูนาน 68,335.0000 128,797,914.67 16,099,739.33
โกมินทร์ 1,324.0000 2,502,133.74 312,766.72
จักรวาล 77,378.0000 145,622,671.98 18,202,834.00
กะพง 327.0000 610,436.14 76,304.51
มรกต_G7/50 17,994.0000 33,995,327.73 1,699,766.35
มรกต 132,337.0000 250,641,227.54 31,330,153.45
ไพลินเหนือ 169,424.0000 320,710,635.92 40,088,829.49
ตราด 8,291.0000 15,596,594.44 1,949,574.29
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 494.0000 928,694.16 116,086.77
ตราดเหนือ_U3 799.0000 1,491,585.70 186,448.20
ตราดเหนือ_U5 61.0000 113,878.82 14,234.84
ไพลิน 183,636.0000 347,394,991.64 43,424,373.95
ปลาทอง 83,678.0000 157,446,406.26 19,680,800.78
ปลาทอง_U3 19,809.0000 37,295,449.07 4,661,931.14
สตูล 134,726.0000 253,942,869.16 31,742,858.64
สินภูฮ่อม_E5N 1,579.6100 2,964,166.72 370,520.84
สินภูฮ่อม_EU1 6,318.5000 11,856,779.45 1,482,097.43
บรรพตใต้ 80,384.0000 151,480,843.61 18,935,105.46
บงกตใต้ 250,107.0000 461,754,661.80 57,719,332.72
โกมินทร์ใต้ 60,028.0000 113,317,434.27 14,164,679.28
ปะการังใต้ 27,154.0000 51,142,346.28 6,392,793.28
ตราดใต้ 2,431.0000 4,610,449.42 576,306.17
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 53,879.0000 101,639,922.81 12,704,990.34
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 14,149.0000 26,704,021.88 3,338,002.74
ตราด_11A 12,747.0000 24,015,075.42 3,001,884.44
ตราด_U3 33,678.0000 63,436,231.59 7,929,528.95
รวม 2,315,396.11 4,345,021,661.48 540,578,057.97
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
เบญจมาศ 340,191.0000 669,507,502.10 67,525,365.61
บัวหลวง 305,939.2100 588,623,338.18 46,882,585.16
บึงม่วง 4,343.7070 8,341,778.72 417,088.93
บึงหญ้า 5,265.2150 10,111,468.94 505,573.45
บึงหญ้าหนองสา 22,052.0350 42,349,356.50 2,117,467.82
ชบา 8,962.0000 17,878,523.43 1,803,196.87
ดีดี 60,208.7170 113,733,754.64 5,937,799.10
นาสนุนตะวันออก 5,114.2820 9,724,121.40 486,206.08
จัสมิน 321,489.0000 635,996,222.34 79,499,527.79
กำแพงแสน 1,742.9060 3,346,537.08 167,326.85
กะพง 101,064.0000 201,588,238.45 25,198,529.80
กะพง_10A 1,955.0000 3,899,634.06 487,454.25
กะพง_U3 210.0000 419,084.61 52,385.58
L33-8 701.1840 1,333,315.12 66,665.76
L53A 3,297.3810 6,249,206.41 326,257.87
แอล 53 บี 1,658.4390 3,145,638.04 164,227.11
L53D 2,569.2150 4,875,060.96 254,516.63
L53G 4,687.3250 8,869,738.15 463,070.29
ลันตา 119,592.0000 235,426,249.88 13,401,634.67
มะลิวัลย์ 51,819.0000 102,036,456.07 10,291,220.00
มโนราห์ 289,906.0000 567,718,919.10 44,287,817.39
หนองผักชี_เอ 6,454.0460 12,392,351.77 619,617.59
หนองผักชี_บี 3,033.5440 5,824,678.71 291,233.94
หนองผักชี_ซี 9,013.7830 17,307,278.21 865,363.91
หนองผักชี จี 2,452.3100 4,708,656.89 235,432.84
นงเยาว์ 302,578.0000 612,265,614.75 48,457,183.74
เบญจมาศเหนือ 12.0000 23,559.90 2,376.21
บ่อรังเหนือ 1,862.4650 3,533,722.64 176,686.14
ตราด 846.0000 1,688,209.78 211,026.21
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 49.0000 97,784.64 12,223.27
ตราดเหนือ_U3 391.0000 780,305.14 97,538.14
ตราดเหนือ_U5 30.0000 59,872.65 7,484.08
ปะการัง 74,024.0000 147,633,795.93 18,454,224.49
ปลาหมึก 225,596.0000 449,926,082.97 56,240,760.36
ปลาทอง 100,588.0000 200,625,380.75 25,078,172.60
ปลาทอง_U3 1,597.0000 3,185,442.51 398,180.32
สังขจาย 1,156.5060 2,225,928.02 111,296.40
สังขจาย C 467.9780 900,717.63 45,035.88
สิริกิติ์ 852,291.2550 1,551,496,898.69 193,937,112.34
South AA 450.2670 850,550.53 44,405.47
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 4,249.0000 8,478,010.62 1,059,751.33
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1,021.0000 2,037,167.54 254,645.94
สุราษฏร์ 32,500.0000 64,846,774.82 8,105,846.85
สุรินทร์ 11,160.0000 21,982,092.00 1,251,330.16
อู่ทอง 2,764.3040 5,307,713.57 265,385.67
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,387.2790 4,531,496.47 226,574.82
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 4,686.1320 8,875,022.75 443,751.13
ยะลา_10A 57,175.0000 114,037,091.51 14,254,636.44
ยะลา_U2 41,917.0000 83,603,023.09 10,450,377.88
ยะลา_U3 35,349.0000 70,487,305.71 8,810,913.20
ยุงทอง 4,960.0000 9,892,128.87 494,606.44
รวม 3,433,829.4850 6,644,778,803.24 691,239,090.80
รวม 25,795,308,902.07 3,063,854,202.18
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 299,324.0000 575,895,754.18 45,868,860.42
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,877.0000 606,800,149.89 48,024,624.69
รวม 599,201.0000 1,182,695,904.07 93,893,485.11