รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 1 เม.ย. 2564
กุมภาพันธ์ 2564  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 6,681.9220 6,427,002.0000 1,143,046,161.90 142,880,770.24
บรรพต 622.2382 787,530.0000 123,403,509.66 15,425,438.71
เบญจมาศ 759.7382 812,363.0000 81,776,809.70 8,303,125.24
บงกช 15,713.7550 14,778,098.0000 2,584,079,324.53 323,009,915.56
ชบา 61.8886 53,410.0000 5,373,878.28 545,631.27
ดารา 254.5612 237,546.0000 37,222,721.80 4,652,840.22
เอราวัณ 5,082.4814 4,768,076.0000 747,142,728.17 93,392,841.03
ฟูนาน 2,028.1307 2,102,318.0000 329,426,713.41 41,178,339.18
G12/48 732.7650 708,154.0000 158,401,515.47 8,992,012.32
โกมินทร์ 24.8018 25,685.0000 4,024,759.88 503,094.99
จักรวาล 1,895.8319 1,965,148.0000 307,932,599.64 38,491,574.95
กะพง 834.0611 725,010.0000 113,606,819.47 14,200,852.43
กะพง_10A 124.8730 107,802.0000 16,892,239.22 2,111,529.90
กะพง_U3 0.9304 794.0000 124,417.34 15,552.17
ลันตา 21.9513 23,403.0000 2,370,673.04 131,400.26
มะลิวัลย์ 637.8424 680,703.0000 70,005,303.19 7,107,917.29
มรกต_G7/50 158.6648 160,726.0000 30,113,478.71 1,505,673.96
มรกต 2,835.2789 2,872,193.0000 538,131,495.51 67,266,436.94
น้ำพอง 220.2909 212,241.0000 30,738,057.51 3,842,257.19
ไพลินเหนือ 5,425.5179 5,098,038.0000 955,163,811.44 119,395,476.43
ตราด 258.0119 235,750.0000 36,941,294.18 4,617,661.77
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 3.3492 3,057.0000 479,022.42 59,877.80
ตราดเหนือ_U3 60.8374 55,661.0000 8,721,906.15 1,090,238.27
ตราดเหนือ_U5 4.7654 4,359.0000 683,041.79 85,380.22
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 23.7480 23,778.0000 4,455,024.68 556,878.08
ไพลิน 3,267.2612 3,291,273.0000 616,649,947.13 77,081,243.39
ปะการัง 1,018.5802 879,199.0000 137,767,757.78 17,220,969.72
ปลาหมึก 1,793.9795 1,548,232.0000 242,603,154.88 30,325,394.36
ปลาทอง 3,195.6710 2,863,208.0000 448,655,817.65 56,081,977.21
ปลาทอง_U3 121.1265 109,548.0000 17,165,832.00 2,145,729.00
สตูล 3,669.4877 4,016,948.0000 629,443,299.06 78,680,412.39
สินภูฮ่อม_E5N 571.7280 564,782.0000 73,356,032.34 9,169,504.05
สินภูฮ่อม_EU1 2,286.9120 2,259,128.0000 293,424,129.32 36,678,016.17
สิริกิติ์_NGV 204.6380 220,511.0000 42,248,483.66 5,281,060.46
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.5810 5,368.9460 260,930.78 32,616.35
สิริกิติ์_เสาเถียร 25.9710 41,350.8580 2,212,113.77 276,514.22
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.6560 2,209.0810 447,802.81 55,975.35
บรรพตใต้ 1,730.1246 1,570,838.0000 246,145,445.01 30,768,180.63
บงกตใต้ 9,375.6400 9,059,698.0000 2,026,494,085.95 253,311,760.74
โกมินทร์ใต้ 1,285.6633 1,333,053.0000 208,885,272.64 26,110,659.08
ปะการังใต้ 587.0250 648,868.0000 101,675,604.11 12,709,450.51
ตราดใต้ 187.9162 195,102.0000 30,571,878.58 3,821,484.82
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 850.5471 777,512.0000 121,833,720.11 15,229,215.01
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 206.8205 189,045.0000 29,622,765.46 3,702,845.68
สุราษฏร์ 464.8966 400,729.0000 62,792,992.04 7,849,124.01
สุรินทร์ 1.9083 2,048.0000 215,116.83 11,923.37
ตราด_11A 215.1990 236,264.0000 37,021,836.38 4,627,729.54
ตราด_U3 983.2578 1,079,489.0000 169,152,579.88 21,144,072.48
ยะลา_10A 164.9505 142,540.0000 22,335,576.13 2,791,947.02
ยะลา_U2 59.3011 51,024.0000 7,995,302.62 999,412.83
ยะลา_U3 456.6458 395,025.0000 61,899,192.92 7,737,399.12
ยุงทอง 61.0532 52,903.0000 8,289,736.11 414,486.81
รวม 77,259.7777 74,804,740.8850 12,969,423,713.04 1,603,621,820.74
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 5,219,460.0000 0.0000 72,114,669.11 9,014,333.63
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 310,122.0000 468,529,759.70 58,566,219.96
บรรพต 18,980.0000 30,060,670.26 3,757,583.79
บงกช 300,058.0000 440,701,152.78 55,087,644.10
ดารา 9,127.0000 14,459,196.31 1,807,399.53
เอราวัณ 146,926.0000 232,764,600.04 29,095,575.03
ฟูนาน 77,168.0000 122,249,027.92 15,281,128.50
G12/48 60,011.0000 102,911,897.72 5,842,021.46
โกมินทร์ 3,305.0000 5,235,335.38 654,416.92
จักรวาล 85,874.0000 136,061,064.42 17,007,633.06
กะพง 1,835.0000 2,907,640.16 363,455.02
มรกต_G7/50 15,760.0000 27,608,118.65 1,380,405.96
มรกต 155,526.0000 247,905,787.28 30,988,223.43
ไพลินเหนือ 134,361.0000 214,186,636.43 26,773,329.55
ตราด 10,021.0000 15,875,263.96 1,984,408.00
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 510.0000 807,892.66 100,986.58
ตราดเหนือ_U3 5,085.0000 8,054,713.67 1,006,839.21
ตราดเหนือ_U5 397.0000 628,860.88 78,607.60
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 1,005.0000 1,601,952.50 200,244.06
ไพลิน 173,828.0000 277,034,817.12 34,629,352.13
ปลาทอง 82,513.0000 130,737,478.58 16,342,184.84
ปลาทอง_U3 12,322.0000 19,531,939.43 2,441,492.43
สตูล 138,915.0000 220,074,606.24 27,509,325.78
สินภูฮ่อม_E5N 1,694.6200 2,963,390.94 370,423.85
สินภูฮ่อม_EU1 6,778.4400 11,853,493.95 1,481,686.75
บรรพตใต้ 87,346.0000 138,369,925.79 17,296,240.73
บงกตใต้ 330,061.0000 485,501,497.68 60,687,687.21
โกมินทร์ใต้ 72,967.0000 115,580,529.00 14,447,566.13
ปะการังใต้ 41,075.0000 65,061,473.62 8,132,684.20
ตราดใต้ 2,280.0000 3,614,583.32 451,822.92
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 57,999.0000 91,881,121.54 11,485,140.21
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 12,815.0000 20,302,594.03 2,537,824.25
ตราด_11A 16,325.0000 25,861,286.24 3,232,660.78
ตราด_U3 40,624.0000 64,349,965.43 8,043,745.69
รวม 2,413,614.06 3,745,268,273.63 459,065,959.66
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
เบญจมาศ 356,177.0000 654,524,442.69 66,456,473.87
บัวหลวง 279,681.5700 494,239,146.59 38,158,336.60
บึงม่วง 3,895.5480 7,049,083.31 352,454.17
บึงหญ้า 4,593.6700 8,312,351.06 415,617.55
บึงหญ้าหนองสา 18,351.4810 33,207,425.12 1,660,371.26
ชบา 39,118.0000 70,636,374.59 7,171,992.48
ดีดี 66,035.2480 117,942,109.41 6,261,207.98
นาสนุนตะวันออก 4,056.5730 7,275,105.89 363,755.28
จัสมิน 257,213.0000 468,701,530.77 58,587,691.35
กำแพงแสน 1,545.1050 2,798,238.62 139,911.93
กะพง 97,109.0000 173,117,657.84 21,639,707.23
กะพง_10A 2,068.0000 3,669,878.96 458,734.86
กะพง_U3 2,115.0000 3,825,187.00 478,148.38
L33-8 677.4010 1,213,433.42 60,671.67
L53A 2,820.7760 5,044,648.57 267,805.93
แอล 53 บี 2,052.0630 3,669,978.42 194,828.63
L53D 2,189.4600 3,915,703.83 207,873.47
L53G 5,522.5160 9,868,791.69 523,905.82
ลันตา 92,812.0000 170,569,754.33 9,454,238.91
มะลิวัลย์ 41,252.0000 75,819,530.38 7,698,258.93
มโนราห์ 302,148.0000 562,673,451.18 44,495,538.96
หนองผักชี_เอ 4,974.9620 9,009,828.32 450,491.42
หนองผักชี_บี 3,480.2700 6,302,889.39 315,144.47
หนองผักชี_ซี 8,733.8480 15,817,300.92 790,865.05
หนองผักชี จี 2,476.3520 4,484,759.15 224,237.95
นงเยาว์ 299,998.0000 559,203,621.95 44,037,206.01
เบญจมาศเหนือ 86.0000 156,807.06 15,921.25
บ่อรังเหนือ 2,028.0150 3,636,956.92 181,847.83
ตราด 4,403.0000 7,858,900.32 982,362.54
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 329.0000 590,712.85 73,839.00
ตราดเหนือ_U3 2,133.0000 3,806,996.71 475,874.59
ตราดเหนือ_U5 167.0000 298,032.36 37,254.05
ปะการัง 85,116.0000 152,100,838.46 19,012,604.81
ปลาหมึก 220,939.0000 393,608,530.35 49,201,066.30
ปลาทอง 89,568.0000 159,749,129.09 19,968,641.14
ปลาทอง_U3 3,379.0000 5,987,822.18 748,477.76
สังขจาย 693.5790 1,259,209.94 62,960.50
สังขจาย C 457.0640 829,811.07 41,490.55
สิริกิติ์ 788,555.4740 1,322,751,012.35 165,343,876.55
South AA 1,058.0800 1,889,781.46 100,323.06
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 19,063.0000 33,899,982.13 4,237,497.76
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 4,347.0000 7,721,637.02 965,204.64
สุราษฏร์ 59,990.0000 106,821,672.21 13,352,709.03
สุรินทร์ 10,686.0000 19,622,154.01 1,087,605.08
อู่ทอง 1,835.5490 3,324,242.75 166,212.13
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,175.9860 3,900,263.42 195,013.17
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 4,900.2840 8,762,703.04 438,135.18
ยะลา_10A 70,184.0000 125,409,737.74 15,676,217.22
ยะลา_U2 50,211.0000 89,700,634.11 11,212,579.26
ยะลา_U3 31,133.0000 55,462,895.31 6,932,861.92
ยุงทอง 6,397.0000 11,498,536.34 574,926.82
รวม 3,360,931.8740 5,993,541,222.60 621,950,972.30
รวม 22,780,347,878.38 2,693,653,086.33
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 273,866.0000 483,962,164.97 37,364,889.69
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,998.0000 559,203,621.95 44,037,206.01
รวม 573,864.0000 1,043,165,786.92 81,402,095.70