รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 2 มี.ค. 2564
มกราคม 2564  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,466.8190 7,181,203.0000 1,277,181,262.27 159,647,657.78
บรรพต 657.8355 790,979.0000 123,943,957.26 15,492,994.66
เบญจมาศ 763.4416 799,746.0000 85,072,980.76 8,497,272.41
บงกช 17,343.1090 16,303,665.0000 2,854,655,985.48 356,831,998.19
ชบา 75.8431 65,239.0000 6,939,798.62 693,162.02
ดารา 363.6661 342,338.0000 53,643,303.35 6,705,412.92
เอราวัณ 5,252.5758 4,964,235.0000 777,880,235.38 97,235,029.43
ฟูนาน 2,836.8062 2,965,553.0000 464,692,961.89 58,086,620.24
G12/48 913.3040 879,558.0000 196,741,556.42 10,618,730.03
โกมินทร์ 84.0450 87,940.0000 13,779,925.39 1,722,490.67
จักรวาล 1,495.0823 1,561,751.0000 244,721,540.27 30,590,192.53
กะพง 791.6165 687,545.0000 107,736,170.12 13,467,021.27
กะพง_10A 71.8771 61,430.0000 9,625,890.57 1,203,236.32
กะพง_U3 23.2605 20,229.0000 3,169,821.59 396,227.70
ลันตา 20.6982 21,672.0000 2,305,359.01 126,174.43
มะลิวัลย์ 467.1671 488,875.0000 52,004,078.12 5,194,279.25
มรกต_G7/50 261.8833 268,204.0000 50,245,869.75 2,512,293.45
มรกต 3,855.7755 3,952,957.0000 740,557,124.34 92,569,640.53
น้ำพอง 245.6733 236,663.0000 31,354,321.22 3,919,290.15
ไพลินเหนือ 6,048.6231 5,580,408.0000 1,042,644,115.68 130,330,514.46
ตราด 274.8496 253,376.0000 39,703,233.73 4,962,904.22
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 4.2457 3,900.0000 611,117.91 76,389.74
ตราดเหนือ_U3 122.0344 112,464.0000 17,622,760.16 2,202,845.02
ตราดเหนือ_U5 9.5589 8,808.0000 1,380,186.30 172,523.29
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 5.0851 4,994.0000 901,244.10 112,655.51
ไพลิน 2,811.8960 2,851,502.0000 534,115,078.40 66,764,384.80
ปะการัง 1,022.8639 882,676.0000 138,312,592.90 17,289,074.11
ปลาหมึก 1,632.0366 1,402,452.0000 219,759,880.79 27,469,985.10
ปลาทอง 2,915.6576 2,627,378.0000 411,701,987.73 51,462,748.47
ปลาทอง_U3 56.3922 51,346.0000 8,045,759.03 1,005,719.88
สตูล 3,630.2610 3,960,928.0000 620,665,138.72 77,583,142.33
สินภูฮ่อม_E5N 598.2762 590,922.0000 73,556,788.71 9,194,598.59
สินภูฮ่อม_EU1 2,393.1048 2,363,686.0000 294,226,905.91 36,778,363.23
สิริกิติ์_NGV 206.7620 223,029.0000 42,634,387.13 5,329,298.39
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.2950 4,939.8320 240,075.84 30,009.48
สิริกิติ์_เสาเถียร 24.2510 38,938.7230 2,083,073.71 260,384.21
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.8850 2,513.9320 509,599.16 63,699.90
บรรพตใต้ 2,259.1073 2,048,028.0000 320,919,638.71 40,114,954.84
บงกตใต้ 10,562.1880 10,171,553.0000 2,275,196,369.61 284,399,546.20
โกมินทร์ใต้ 1,395.6244 1,459,087.0000 228,634,409.73 28,579,301.22
ปะการังใต้ 557.3552 601,777.0000 94,296,590.39 11,787,073.80
ตราดใต้ 374.9792 392,304.0000 61,472,820.66 7,684,102.58
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 845.9086 777,602.0000 121,847,822.83 15,230,977.85
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 190.0697 174,689.0000 27,373,224.76 3,421,653.10
สุราษฏร์ 364.6913 313,093.0000 49,060,702.51 6,132,587.81
สุรินทร์ 0.4704 494.0000 52,549.26 2,876.07
ตราด_11A 254.1266 278,127.0000 43,581,638.71 5,447,704.84
ตราด_U3 997.2983 1,091,506.0000 171,035,606.53 21,379,450.82
ยะลา_10A 103.3790 88,800.0000 13,914,684.72 1,739,335.59
ยะลา_U2 47.5722 40,827.0000 6,397,464.33 799,683.04
ยะลา_U3 233.9528 201,248.0000 31,534,937.73 3,941,867.22
ยุงทอง 92.5915 79,845.0000 12,511,463.98 625,573.22
รวม 83,030.8717 80,363,023.4870 14,002,795,992.18 1,727,885,652.91
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 5,510,550.0000 0.0000 76,136,514.12 9,517,064.27
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 350,104.0000 464,310,514.93 58,038,814.37
บรรพต 18,859.0000 26,710,158.20 3,338,769.78
บงกช 370,113.0000 479,994,363.70 59,999,295.46
ดารา 2,559.0000 3,623,749.31 452,968.67
เอราวัณ 131,527.0000 186,311,644.23 23,288,955.55
ฟูนาน 53,163.0000 75,315,747.47 9,414,468.44
โกมินทร์ 7,909.0000 11,199,814.18 1,399,976.77
จักรวาล 78,497.0000 111,198,812.39 13,899,851.56
กะพง 557.0000 790,437.37 98,804.68
มรกต_G7/50 16,869.0000 26,231,159.20 1,311,557.94
มรกต 178,889.0000 278,162,371.45 34,770,296.45
ไพลินเหนือ 131,916.0000 205,106,501.47 25,638,312.68
ตราด 6,099.0000 8,650,549.44 1,081,318.67
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 575.0000 815,205.47 101,900.68
ตราดเหนือ_U3 3,279.0000 4,652,938.28 581,617.29
ตราดเหนือ_U5 256.0000 363,279.07 45,409.89
ไพลิน 170,694.0000 265,375,090.01 33,171,886.25
ปลาทอง 58,564.0000 83,109,516.80 10,388,689.60
ปลาทอง_U3 4,456.0000 6,326,051.98 790,756.51
สตูล 109,873.0000 155,654,169.18 19,456,771.15
สินภูฮ่อม_E5N 1,758.6800 2,694,107.44 336,763.45
สินภูฮ่อม_EU1 7,034.7600 10,776,491.00 1,347,061.36
บรรพตใต้ 66,357.0000 93,979,637.45 11,747,454.68
บงกตใต้ 250,117.0000 323,253,500.04 40,406,687.51
โกมินทร์ใต้ 69,674.0000 98,713,236.16 12,339,154.53
ปะการังใต้ 39,103.0000 55,394,277.93 6,924,284.75
ตราดใต้ 3,402.0000 4,817,820.60 602,227.58
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 23,057.0000 32,727,822.24 4,090,977.79
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 4,712.0000 6,688,019.21 836,002.40
ตราด_11A 13,095.0000 18,550,289.93 2,318,786.24
ตราด_U3 42,941.0000 60,823,006.36 7,602,875.81
รวม 2,216,009.44 3,102,320,282.49 385,822,698.49
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
เบญจมาศ 320,163.0000 527,112,799.19 52,649,160.83
บัวหลวง 304,809.5300 483,839,651.29 38,455,464.06
บึงม่วง 4,574.6050 7,304,584.71 365,229.24
บึงหญ้า 5,260.0260 8,399,043.30 419,952.16
บึงหญ้าหนองสา 19,591.6080 31,283,260.56 1,564,163.03
ชบา 56,413.0000 91,470,940.72 9,136,314.43
ดีดี 77,807.2150 123,048,243.50 6,675,168.22
นาสนุนตะวันออก 3,839.6230 6,084,251.25 304,212.55
จัสมิน 365,683.0000 597,684,826.03 74,710,603.25
กำแพงแสน 1,990.5710 3,181,170.53 159,058.53
กะพง 37,957.0000 61,543,628.64 7,692,953.59
กะพง_10A 467.0000 757,159.60 94,644.95
กะพง_U3 3,216.0000 5,214,657.91 651,832.24
L33-8 882.0380 1,396,151.84 69,807.59
L53A 2,982.3510 4,717,312.07 255,906.54
แอล 53 บี 1,830.9770 2,895,977.60 157,102.10
L53D 1,870.2800 2,958,141.44 160,474.40
L53G 5,487.8630 8,680,309.68 470,892.77
ลันตา 85,485.0000 140,698,269.61 7,700,546.59
มะลิวัลย์ 40,095.0000 65,968,765.57 6,589,102.28
มโนราห์ 300,736.0000 491,359,408.24 38,750,169.87
หนองผักชี_เอ 5,660.6120 9,046,334.99 452,316.75
หนองผักชี_บี 3,452.6540 5,517,754.03 275,887.70
หนองผักชี_ซี 9,630.3760 15,390,492.64 769,524.63
หนองผักชี จี 4,371.4670 6,986,127.09 349,306.36
นงเยาว์ 302,499.0000 510,136,521.84 40,368,163.94
เบญจมาศเหนือ 339.0000 556,021.81 55,536.65
บ่อรังเหนือ 1,835.2490 2,909,486.31 145,474.32
ตราด 3,842.0000 6,229,661.56 778,707.70
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 411.0000 666,429.79 83,303.55
ตราดเหนือ_U3 1,675.0000 2,715,937.77 339,492.22
ตราดเหนือ_U5 130.0000 210,789.24 26,348.66
ปะการัง 38,680.0000 62,716,254.59 7,839,531.82
ปลาหมึก 93,017.0000 150,818,458.57 18,852,307.32
ปลาทอง 57,940.0000 93,945,314.30 11,743,164.30
ปลาทอง_U3 2,401.0000 3,893,220.98 486,652.63
สังขจาย 1,137.0830 1,822,304.57 91,115.23
สังขจาย C 445.2650 713,587.70 35,679.38
สิริกิติ์ 839,074.0590 1,262,843,899.76 157,855,487.47
South AA 912.5930 1,443,220.48 78,292.36
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 11,240.0000 18,225,004.31 2,278,125.54
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2,481.0000 4,022,816.20 502,852.03
สุราษฏร์ 22,358.0000 36,250,501.16 4,531,312.64
สุรินทร์ 8,835.0000 14,546,433.84 796,139.80
อู่ทอง 2,719.2670 4,345,713.89 217,285.69
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,314.7300 3,667,579.04 183,378.95
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 5,346.8160 8,459,360.14 422,968.01
ยะลา_10A 29,425.0000 47,710,037.19 5,963,754.65
ยะลา_U2 21,625.0000 35,063,072.38 4,382,884.05
ยะลา_U3 13,397.0000 21,722,011.35 2,715,251.42
ยุงทอง 5,648.0000 9,157,963.97 457,898.21
รวม 3,133,984.8580 5,007,330,864.77 510,110,903.20
รวม 22,188,583,653.56 2,633,336,318.87
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 298,588.0000 473,963,900.67 37,670,541.68
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 297,991.0000 502,534,197.73 39,766,576.22
รวม 596,579.0000 976,498,098.40 77,437,117.90