รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 4 ส.ค. 2563
มิถุนายน 2563  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 6,424.1460 6,290,738.0000 1,389,663,655.85 173,707,956.98
บรรพต 973.8753 1,128,574.0000 217,323,062.31 27,165,382.79
เบญจมาศ 946.0417 1,010,178.0000 120,437,663.92 11,791,863.85
บงกช 10,595.8470 10,302,220.0000 2,013,848,089.16 251,731,011.15
ชบา 58.5879 51,439.0000 6,132,773.63 600,450.30
ดารา 189.1421 173,958.0000 33,498,100.50 4,187,262.56
เอราวัณ 4,282.0705 3,942,189.0000 759,124,865.23 94,890,608.16
ฟูนาน 2,494.7323 2,563,632.0000 493,664,001.54 61,708,000.19
G12/48 518.4120 505,121.0000 126,158,919.94 6,307,946.00
โกมินทร์ 283.8354 291,728.0000 56,176,398.11 7,022,049.76
จักรวาล 2,052.9372 2,110,658.0000 406,437,380.32 50,804,672.55
กะพง 1,239.9370 1,098,215.0000 211,477,002.72 26,434,625.34
กะพง_10A 164.4894 144,400.0000 27,806,284.92 3,475,785.62
กะพง_U3 16.5048 14,488.0000 2,789,871.58 348,733.95
ลันตา 46.3598 49,505.0000 5,902,194.01 338,638.87
มะลิวัลย์ 501.4626 535,188.0000 63,807,361.16 6,247,279.22
มรกต 1,732.6160 1,779,449.0000 371,739,886.08 46,467,485.76
น้ำพอง 242.8027 233,962.0000 24,966,178.60 3,120,772.33
เบญจมาศเหนือ 5.4048 5,777.0000 688,758.21 67,435.24
ไพลินเหนือ 3,564.6457 3,425,254.0000 715,560,564.95 89,445,070.62
ตราด 286.9509 262,696.0000 50,585,871.35 6,323,233.92
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2.3218 2,126.0000 409,391.70 51,173.96
ตราดเหนือ_U3 331.2669 303,301.0000 58,404,944.75 7,300,618.09
ตราดเหนือ_U5 25.9481 23,758.0000 4,574,942.64 571,867.83
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 65.5221 65,503.0000 13,684,054.87 1,710,506.86
ไพลิน 1,214.0635 1,240,799.0000 259,211,968.93 32,401,496.12
ปะการัง 1,380.8067 1,211,708.0000 233,331,702.82 29,166,462.85
ปลาแดง 5.5579 5,093.0000 980,729.98 122,591.25
ปลาหมึก 2,097.0034 1,841,089.0000 354,528,014.53 44,316,001.82
ปลาทอง 3,971.4232 3,591,227.0000 691,542,113.39 86,442,764.17
ปลาทอง_U3 158.1113 143,032.0000 27,542,856.96 3,442,857.12
สตูล 4,225.6974 4,604,982.0000 886,755,135.34 110,844,391.92
สินภูฮ่อม_E5N 614.6534 777,552.0000 63,704,060.57 7,963,007.57
สินภูฮ่อม_EU1 2,458.6135 3,110,210.0000 254,816,464.50 31,852,058.06
สิริกิติ์_NGV 149.3760 161,533.0000 30,677,789.08 3,834,723.64
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 6.4570 9,434.9140 473,255.29 59,156.91
สิริกิติ์_เสาเถียร 29.2980 44,963.2750 2,438,452.83 304,806.60
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.5010 2,142.9220 425,862.89 53,232.86
บรรพตใต้ 1,892.0631 1,737,980.0000 334,672,902.12 41,834,112.77
บงกตใต้ 8,695.5020 8,480,009.0000 2,117,965,351.84 264,745,668.98
โกมินทร์ใต้ 1,064.5073 1,094,055.0000 210,675,935.24 26,334,491.91
ปะการังใต้ 534.2004 590,001.0000 113,613,129.56 14,201,641.19
ตราดใต้ 519.0069 533,402.0000 102,714,182.75 12,839,272.85
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 810.2096 741,918.0000 142,866,920.33 17,858,365.04
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 234.9577 215,162.0000 41,432,519.92 5,179,064.99
สุราษฏร์ 312.8930 274,671.0000 52,891,828.85 6,611,478.61
สุรินทร์ 10.0733 10,753.0000 1,282,017.82 73,555.88
ตราด_11A 309.9917 338,218.0000 65,128,712.42 8,141,089.05
ตราด_U3 1,550.9194 1,693,889.0000 326,182,549.57 40,772,818.70
จักรวาลตะวันตก 148.9923 152,487.0000 29,363,552.41 3,670,444.05
ยะลา_10A 249.5026 219,048.0000 42,180,824.79 5,272,603.10
ยะลา_U2 216.2576 189,876.0000 36,563,339.03 4,570,417.38
ยะลา_U3 657.9675 577,712.0000 111,246,706.88 13,905,838.36
ยุงทอง 310.3908 272,510.0000 52,475,697.40 2,623,784.87
รวม 70,875.8575 70,179,514.1110 13,762,546,796.09 1,701,258,630.52
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,728,200.0000 79,143,675.32 9,892,959.41
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 355,182.0000 359,134,961.20 44,891,870.15
บรรพต 36,536.0000 38,420,108.93 4,802,513.63
บงกช 385,111.0000 387,337,838.03 48,417,229.75
ดารา 933.0000 978,376.07 122,297.00
เอราวัณ 110,131.0000 115,805,621.91 14,475,702.76
ฟูนาน 64,445.0000 67,805,094.36 8,475,636.81
โกมินทร์ 18,359.0000 19,307,818.58 2,413,477.32
จักรวาล 28,179.0000 29,634,424.18 3,704,303.02
กะพง 2,403.0000 2,512,663.24 314,082.92
มรกต 78,608.0000 83,256,562.69 10,407,070.33
ไพลินเหนือ 93,902.0000 99,454,988.67 12,431,873.58
ตราด 2,835.0000 2,984,434.43 373,054.30
ตราดเหนือ_U3 4,359.0000 4,589,900.23 573,737.53
ตราดเหนือ_U5 339.0000 356,926.31 44,615.79
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 3,151.0000 3,337,337.54 417,167.19
ไพลิน 74,669.0000 79,084,625.98 9,885,578.25
ปลาแดง 166.0000 175,307.85 21,913.49
ปลาทอง 51,198.0000 53,883,922.55 6,735,490.31
ปลาทอง_U3 6,391.0000 6,733,874.27 841,734.29
สตูล 136,869.0000 143,987,426.34 17,998,428.31
สินภูฮ่อม_E5N 1,749.9200 1,753,736.89 219,217.11
สินภูฮ่อม_EU1 6,999.7900 7,015,057.88 876,882.24
บรรพตใต้ 44,451.0000 46,810,596.16 5,851,324.53
บงกตใต้ 270,060.0000 271,583,273.65 33,947,909.21
โกมินทร์ใต้ 84,397.0000 88,804,551.76 11,100,568.98
ปะการังใต้ 34,469.0000 36,260,509.26 4,532,563.67
ตราดใต้ 3,798.0000 3,996,212.55 499,526.57
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 20,498.0000 21,588,392.08 2,698,549.02
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 5,269.0000 5,548,613.64 693,576.73
ตราด_11A 11,853.0000 12,448,889.24 1,556,111.16
ตราด_U3 52,613.0000 55,337,362.98 6,917,170.38
จักรวาลตะวันตก 692.0000 731,398.77 91,424.85
รวม 1,990,615.71 2,050,660,808.22 256,332,601.18
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
เบญจมาศ 301,316.0000 406,619,518.60 39,811,482.95
บัวหลวง 278,099.9500 271,227,599.66 20,905,297.70
บึงม่วง 6,666.9940 8,048,999.85 402,449.99
บึงหญ้า 5,522.0400 6,666,707.54 333,335.38
บึงหญ้าหนองสา 20,370.9440 24,593,651.24 1,229,682.56
ดีดี 47,379.2730 56,020,773.21 2,801,038.58
นาสนุนตะวันออก 3,950.9270 4,718,997.88 235,949.90
จัสมิน 413,220.0000 544,841,211.53 68,105,151.44
กำแพงแสน 1,743.9750 1,888,795.21 94,439.76
กะพง 93,866.0000 120,981,635.81 15,122,704.48
กะพง_10A 3,304.0000 4,256,757.04 532,094.63
กะพง_U3 382.0000 490,169.81 61,271.22
L33-8 1,660.8530 1,981,484.49 99,074.22
L53A 3,338.1520 3,962,063.94 198,103.19
แอล 53 บี 1,294.4680 1,537,512.64 76,875.64
L53D 1,062.8050 1,258,655.95 62,932.80
L53G 6,027.3380 7,160,826.28 358,041.31
ลันตา 126,379.0000 170,660,561.78 9,791,663.96
มะลิวัลย์ 41,812.0000 56,466,252.80 5,528,522.76
หนองผักชี_เอ 3,018.8970 3,269,587.11 163,479.36
หนองผักชี_บี 6,579.3740 7,125,727.19 356,286.36
หนองผักชี_ซี 11,937.6230 12,928,926.80 646,446.34
หนองผักชี จี 7,727.0820 8,368,741.21 418,437.06
นงเยาว์ 302,364.0000 259,279,518.67 20,512,017.72
เบญจมาศเหนือ 8,766.0000 11,838,022.32 1,159,042.31
บ่อรังเหนือ 2,566.6250 3,053,444.72 152,672.23
ตราด 4,352.0000 5,610,748.84 701,343.61
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 50.0000 64,319.51 8,039.72
ตราดเหนือ_U3 6,749.0000 8,704,804.39 1,088,100.55
ตราดเหนือ_U5 526.0000 678,475.88 84,809.49
ปะการัง 72,108.0000 92,985,964.95 11,623,245.62
ปลาแดง 274.0000 354,217.11 44,277.14
ปลาหมึก 260,163.0000 335,654,589.14 41,956,823.64
ปลาทอง 157,663.0000 203,235,639.12 25,404,454.89
ปลาทอง_U3 12,098.0000 15,611,303.09 1,951,412.90
สังขจาย 447.5800 486,836.17 24,341.81
สิริกิติ์ 829,174.8260 970,684,815.35 121,335,601.93
สงขลา อี 203,736.0000 273,365,080.22 18,782,779.73
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 32,229.0000 41,572,595.19 5,196,574.40
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 8,291.0000 10,692,532.24 1,336,566.53
สุราษฏร์ 22,637.0000 29,162,736.67 3,645,342.09
สุรินทร์ 13,939.0000 18,806,634.15 1,079,032.20
อู่ทอง 864.8850 936,705.31 46,835.27
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,275.9150 2,707,630.36 135,381.52
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 5,970.0650 7,086,209.25 354,310.47
ยะลา_10A 43,840.0000 56,492,212.12 7,061,526.51
ยะลา_U2 34,977.0000 45,060,363.88 5,632,545.49
ยะลา_U3 56,649.0000 73,007,931.91 9,125,991.49
รวม 3,469,370.5910 4,192,208,488.13 445,777,830.85
รวม 20,084,559,767.76 2,413,262,021.96
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 272,111.0000 265,386,647.39 20,455,097.03
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,484.0000 256,809,895.92 20,316,641.91
3) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 203,736.0000 273,365,080.22 18,782,779.73
รวม 775,331.0000 795,561,623.53 59,554,518.67