รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 5 มิ.ย. 2563
เมษายน 2563  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 6,145.3780 5,954,114.0000 1,315,301,293.51 164,412,661.69
บรรพต 1,169.0344 1,303,577.0000 251,022,392.50 31,377,799.06
เบญจมาศ 799.3272 853,266.0000 101,729,956.23 11,780,696.97
บงกช 13,393.5130 12,975,656.0000 2,536,443,605.48 317,055,450.69
บูรพา 1.0732 1,841.8847 48,024.42 2,401.22
ชบา 86.3077 75,192.0000 8,964,706.04 1,038,145.39
ดารา 177.2519 164,223.0000 31,623,487.04 3,952,935.89
เอราวัณ 4,386.3304 4,063,582.0000 782,500,823.33 97,812,602.92
ฟูนาน 2,608.0233 2,709,360.0000 521,726,011.85 65,215,751.48
G12/48 389.2620 382,307.0000 95,206,437.64 4,760,321.80
โกมินทร์ 528.6645 549,097.0000 105,736,479.44 13,217,059.93
จักรวาล 1,759.6766 1,827,958.0000 351,999,452.70 43,999,931.58
กะพง 1,050.7455 928,611.0000 178,817,327.19 22,352,165.90
กะพง_10A 65.1505 56,553.0000 10,890,088.86 1,361,261.11
กะพง_U3 11.6486 10,181.0000 1,960,497.14 245,062.14
ลันตา 34.4285 36,753.0000 4,381,847.01 269,429.04
มะลิวัลย์ 531.8750 567,632.0000 67,675,471.08 7,837,064.39
มรกต 2,830.6647 2,891,907.0000 604,140,483.21 75,517,560.41
น้ำพอง 242.6981 233,911.0000 19,130,645.05 2,391,330.63
เบญจมาศเหนือ 14.0329 14,966.0000 1,784,309.39 206,629.48
ไพลินเหนือ 2,799.6029 2,808,942.0000 586,808,489.08 73,351,061.14
ตราด 257.8239 237,371.0000 45,709,180.46 5,713,647.56
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 3.9007 3,595.0000 692,268.66 86,533.58
ตราดเหนือ_U3 322.3690 297,027.0000 57,196,796.34 7,149,599.54
ตราดเหนือ_U5 25.2511 23,266.0000 4,480,201.00 560,025.13
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 76.6248 77,182.0000 16,123,883.23 2,015,485.41
ไพลิน 1,716.4445 1,748,659.0000 365,307,630.31 45,663,453.79
ปะการัง 1,395.2757 1,217,650.0000 234,475,919.90 29,309,489.99
ปลาแดง 9.6197 10,731.0000 2,066,407.50 258,300.94
ปลาแดง 49.4235 45,484.0000 8,758,594.62 1,094,824.33
ปลาหมึก 1,888.8794 1,644,375.0000 316,647,920.81 39,580,990.10
ปลาทอง 3,999.0671 3,617,971.0000 696,692,053.03 87,086,506.63
ปลาทอง_U3 182.9803 165,916.0000 31,949,498.40 3,993,687.30
สตูล 3,988.3730 4,424,617.0000 852,023,275.37 106,502,909.43
สินภูฮ่อม_E5N 546.9400 706,347.0000 62,757,017.49 7,844,627.18
สินภูฮ่อม_EU1 2,187.7610 2,825,388.0000 251,028,218.61 31,378,527.33
สิริกิติ์_NGV 108.4860 117,548.0000 24,090,545.73 3,011,318.22
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 6.2720 10,323.8110 517,842.36 64,730.29
สิริกิติ์_เสาเถียร 21.7460 33,436.4470 1,813,328.74 226,666.09
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.0730 1,423.2280 282,838.10 35,354.76
บรรพตใต้ 1,609.2888 1,494,659.0000 287,817,964.07 35,977,245.51
บงกตใต้ 6,916.4140 6,897,174.0000 1,685,720,733.45 210,715,091.68
โกมินทร์ใต้ 851.2519 884,301.0000 170,284,803.05 21,285,600.38
ปะการังใต้ 969.9271 1,063,398.0000 204,772,491.50 25,596,561.44
ตราดใต้ 727.1976 755,286.0000 145,441,119.89 18,180,139.99
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 940.0568 866,174.0000 166,794,189.99 20,849,273.75
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 221.7788 204,354.0000 39,351,284.96 4,918,910.62
สุราษฏร์ 307.8341 267,781.0000 51,565,060.82 6,445,632.60
สุรินทร์ 8.0510 8,586.0000 1,023,658.99 62,942.28
ตราด_11A 207.8051 231,437.0000 44,566,503.90 5,570,812.99
ตราด_U3 2,155.9515 2,399,545.0000 462,066,703.24 57,758,337.91
จักรวาลตะวันตก 468.8420 487,103.0000 93,798,648.22 11,724,831.03
ยะลา_10A 347.3101 302,024.0000 58,159,040.14 7,269,880.02
ยะลา_U2 211.8842 184,103.0000 35,451,665.32 4,431,458.17
ยะลา_U3 840.4596 730,752.0000 140,716,747.35 17,589,593.42
ยุงทอง 227.0919 197,860.0000 38,100,772.39 1,905,038.60
รวม 72,824.1441 72,592,477.3707 14,176,136,636.13 1,760,015,350.85
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,072,180.0000 70,079,775.02 8,759,971.90
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 320,167.0000 177,919,319.22 22,239,914.90
บรรพต 35,176.0000 21,174,557.00 2,646,819.62
บงกช 365,124.0000 207,603,161.60 25,950,395.20
ดารา 5,766.0000 3,478,531.50 434,816.44
เอราวัณ 124,520.0000 74,912,824.84 9,364,103.10
ฟูนาน 116,608.0000 70,168,386.77 8,771,048.35
โกมินทร์ 27,065.0000 16,222,141.39 2,027,767.69
จักรวาล 50,540.0000 30,412,703.21 3,801,587.91
กะพง 4,675.0000 2,816,965.17 352,120.66
มรกต 123,555.0000 75,789,659.16 9,473,707.40
ไพลินเหนือ 84,708.0000 51,938,451.84 6,492,306.48
ตราด 4,067.0000 2,451,974.40 306,496.80
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 253.0000 152,377.51 19,047.19
ตราดเหนือ_U3 7,244.0000 4,361,467.39 545,183.43
ตราดเหนือ_U5 678.0000 408,736.04 51,092.00
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 3,147.0000 1,929,890.71 241,236.31
ไพลิน 93,537.0000 57,318,214.94 7,164,776.87
ปลาแดง 148.0000 89,137.75 11,142.22
ปลาแดง 735.0000 443,134.27 55,391.78
ปลาทอง 88,577.0000 53,344,602.92 6,668,075.37
ปลาทอง_U3 11,376.0000 6,848,245.70 856,030.72
สตูล 133,852.0000 80,596,051.17 10,074,506.40
สินภูฮ่อม_E5N 1,800.8100 853,358.59 106,669.83
สินภูฮ่อม_EU1 7,203.2200 3,413,424.82 426,678.10
บรรพตใต้ 75,455.0000 45,399,718.14 5,674,964.77
บงกตใต้ 270,080.0000 153,281,656.19 19,160,207.03
โกมินทร์ใต้ 60,357.0000 36,308,388.28 4,538,548.55
ปะการังใต้ 64,493.0000 38,826,619.38 4,853,327.43
ตราดใต้ 8,581.0000 5,170,821.37 646,352.68
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 50,921.0000 30,658,468.85 3,832,308.61
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 10,292.0000 6,196,534.57 774,566.84
ตราด_11A 15,569.0000 9,354,070.73 1,169,258.84
ตราด_U3 83,474.0000 50,152,274.96 6,269,034.38
จักรวาลตะวันตก 19.0000 11,443.19 1,430.40
รวม 2,249,763.03 1,320,007,313.57 165,000,914.30
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
เบญจมาศ 511,614.0000 403,327,976.12 46,706,838.79
บัวหลวง 205,349.3400 142,603,267.97 9,833,257.14
บึงม่วง 6,898.4610 5,102,112.10 255,105.60
บึงหญ้า 5,529.6820 4,089,761.10 204,488.06
บึงหญ้าหนองสา 22,113.2310 16,354,978.82 817,748.94
บูรพา 3,108.5150 2,119,729.02 105,986.45
ชบา 103,282.0000 74,019,586.04 8,571,735.86
ดีดี 60,952.6390 45,221,859.29 2,348,704.62
นาสนุนตะวันออก 4,937.3650 3,683,785.80 184,189.29
จัสมิน 351,288.0000 250,545,716.05 31,318,214.51
กำแพงแสน 876.6160 590,056.80 29,502.84
กะพง 141,398.0000 101,268,598.26 12,658,574.80
กะพง_10A 3,252.0000 2,346,624.01 293,328.01
กะพง_U3 4,896.0000 3,528,807.39 441,100.93
L33-8 1,341.1350 982,219.24 49,110.96
L53A 2,275.6230 1,658,546.44 86,140.55
แอล 53 บี 880.0450 640,106.62 33,245.46
L53D 1,153.9060 842,495.54 43,757.00
L53G 5,742.8410 4,177,093.89 216,947.30
ลันตา 141,092.0000 110,627,537.13 6,802,216.36
มะลิวัลย์ 61,538.0000 48,305,265.70 5,593,924.52
มโนราห์ 225,109.0000 182,636,694.49 13,091,468.75
หนองผักชี_เอ 2,570.7860 1,730,415.34 86,520.77
หนองผักชี_บี 7,214.0030 4,855,799.52 242,789.98
หนองผักชี_ซี 12,725.5290 8,565,649.01 428,282.45
หนองผักชี จี 11,699.7980 7,875,221.78 393,761.08
นงเยาว์ 303,323.0000 270,716,202.15 21,456,068.35
เบญจมาศเหนือ 16,848.0000 13,210,564.21 1,529,831.12
บ่อรังเหนือ 2,691.0560 2,050,686.12 102,534.29
ตราด 3,463.0000 2,481,691.04 310,211.39
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 144.0000 102,916.72 12,864.33
ตราดเหนือ_U3 6,424.0000 4,552,097.79 569,012.23
ตราดเหนือ_U5 501.0000 354,864.84 44,358.11
ปะการัง 114,862.0000 81,729,019.29 10,216,127.42
ปลาแดง 544.0000 385,587.64 48,198.47
ปลาหมึก 370,008.0000 264,095,751.86 33,011,968.99
ปลาทอง 160,131.0000 114,526,832.25 14,315,854.04
ปลาทอง_U3 13,332.0000 9,472,906.15 1,184,113.27
สังขจาย 708.5240 480,376.65 24,018.83
สิริกิติ์ 875,451.7330 571,785,446.56 71,473,180.80
สงขลา อี 245,291.0000 186,269,790.92 13,785,913.10
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 46,290.0000 32,884,571.45 4,110,571.44
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 9,418.0000 6,685,646.31 835,705.79
สุราษฏร์ 33,664.0000 24,026,330.45 3,003,291.30
สุรินทร์ 19,905.0000 15,618,783.96 960,360.78
อู่ทอง 1,925.2800 1,295,920.41 64,796.02
วาสนา 231,149.0000 126,542,358.25 9,164,246.53
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,167.2760 1,624,443.15 81,222.16
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 6,207.9140 4,574,164.24 228,708.19
ยะลา_10A 52,017.0000 37,583,931.05 4,697,991.38
ยะลา_U2 39,012.0000 28,115,604.10 3,514,450.52
ยะลา_U3 88,069.0000 63,102,547.07 7,887,818.38
ยุงทอง 18,593.0000 13,325,130.84 666,256.53
รวม 4,560,978.2980 3,305,294,068.94 344,136,614.78
รวม 18,871,517,793.66 2,277,912,851.83
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 200,761.0000 139,416,930.59 9,613,542.16
2) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 225,109.0000 182,636,694.49 13,091,468.75
3) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,531.0000 267,331,836.84 21,187,834.78
4) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 245,291.0000 186,269,790.92 13,785,913.10
5) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ 231,149.0000 126,542,358.25 9,164,246.53
รวม 1,201,841.0000 902,197,611.09 66,843,005.32