รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 11 พ.ค. 2563
มีนาคม 2563  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,196.4800 6,884,237.0000 1,446,852,517.63 180,856,564.70
บรรพต 1,240.5039 1,367,730.0000 252,685,245.27 31,585,655.66
เบญจมาศ 976.4604 1,052,306.0000 146,852,114.11 16,221,172.75
บงกช 15,574.9360 15,040,923.0000 3,201,678,553.93 400,209,819.24
บูรพา 2.0154 3,492.3717 89,527.09 4,476.35
ชบา 105.2420 91,697.0000 12,794,467.83 1,413,267.18
ดารา 415.5247 384,178.0000 70,976,078.72 8,872,009.84
เอราวัณ 5,492.7857 5,082,332.0000 938,950,164.08 117,368,770.51
ฟูนาน 2,477.0758 2,567,741.0000 474,384,757.49 59,298,094.69
G12/48 512.7080 499,562.0000 133,801,836.82 7,247,155.82
โกมินทร์ 402.2909 417,143.0000 77,066,293.25 9,633,286.66
จักรวาล 1,510.3873 1,566,970.0000 289,494,416.86 36,186,802.11
กะพง 1,508.3423 1,335,177.0000 246,671,146.89 30,833,893.36
กะพง_10A 136.0042 118,841.0000 21,955,625.18 2,744,453.15
กะพง_U3 32.7712 28,657.0000 5,294,320.58 661,790.07
ลันตา 46.4213 49,990.0000 6,975,831.80 390,550.51
มะลิวัลย์ 542.3910 584,532.0000 81,570,633.26 9,010,230.06
มรกต 4,364.3482 4,375,240.0000 865,382,219.79 108,172,777.47
น้ำพอง 254.3608 245,110.0000 24,056,468.01 3,007,058.50
เบญจมาศเหนือ 10.4724 11,286.0000 1,574,968.37 173,969.81
ไพลินเหนือ 5,089.7598 4,804,591.0000 950,303,897.56 118,787,987.20
ตราด 284.1839 261,285.0000 48,271,855.05 6,033,981.88
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 6.1955 5,697.0000 1,052,508.79 131,563.60
ตราดเหนือ_U3 329.7829 303,336.0000 56,040,688.99 7,005,086.12
ตราดเหนือ_U5 25.8319 23,764.0000 4,390,349.10 548,793.64
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 96.4794 95,880.0000 18,964,181.90 2,370,522.74
ไพลิน 2,689.5756 2,682,222.0000 530,518,835.16 66,314,854.40
ปะการัง 1,893.6679 1,648,460.0000 304,549,523.23 38,068,690.40
ปลาแดง 47.0378 51,889.0000 9,586,383.78 1,198,297.97
ปลาแดง 67.3442 61,882.0000 11,432,569.55 1,429,071.19
ปลาหมึก 1,687.2166 1,469,500.0000 271,487,039.05 33,935,879.88
ปลาทอง 5,105.9098 4,628,123.0000 855,036,005.19 106,879,500.65
ปลาทอง_U3 196.6000 178,233.0000 32,928,172.46 4,116,021.56
สตูล 4,868.3062 5,356,953.0000 989,685,817.16 123,710,727.14
สินภูฮ่อม_E5N 505.6234 576,269.0000 63,411,861.74 7,926,482.72
สินภูฮ่อม_EU1 2,022.4937 2,305,079.0000 253,647,682.92 31,705,960.37
สิริกิติ์_NGV 172.6730 187,614.0000 37,801,819.54 4,725,227.44
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 5.8300 9,596.2000 481,345.39 60,168.17
สิริกิติ์_เสาเถียร 26.3700 40,179.7940 2,179,034.61 272,379.33
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.3800 1,831.6550 364,004.80 45,500.60
บรรพตใต้ 2,001.6482 1,858,780.0000 343,405,701.56 42,925,712.70
บงกตใต้ 9,008.6370 8,845,466.0000 2,350,338,264.57 293,792,283.07
โกมินทร์ใต้ 1,288.1837 1,335,973.0000 246,818,206.21 30,852,275.78
ปะการังใต้ 1,121.4100 1,220,745.0000 225,530,075.18 28,191,259.40
ตราดใต้ 508.4719 527,187.0000 97,396,691.16 12,174,586.40
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1,073.8358 987,489.0000 182,436,519.02 22,804,564.88
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 225.6182 207,469.0000 38,329,462.07 4,791,182.76
สุราษฏร์ 343.8633 299,273.0000 55,290,058.28 6,911,257.28
สุรินทร์ 10.7830 11,617.0000 1,621,127.78 90,760.83
ตราด_11A 273.2582 301,715.0000 55,741,212.65 6,967,651.58
ตราด_U3 2,482.8700 2,740,866.0000 506,369,237.68 63,296,154.71
จักรวาลตะวันตก 1,776.9930 1,842,567.0000 340,410,383.86 42,551,297.98
ยะลา_10A 405.2924 353,502.0000 65,308,752.14 8,163,594.02
ยะลา_U2 231.3903 201,740.0000 37,271,041.35 4,658,880.17
ยะลา_U3 1,017.9130 888,922.0000 164,226,472.77 20,528,309.10
ยุงทอง 148.7617 129,688.0000 23,959,585.66 1,197,979.26
รวม 89,842.7128 88,152,528.0207 17,475,693,554.87 2,169,056,245.36
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,901,740.0000 81,541,390.73 10,192,673.84
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 320,034.0000 343,645,329.98 42,955,666.25
บรรพต 45,803.0000 49,318,955.41 6,164,869.41
บงกช 405,099.0000 434,388,650.95 54,298,581.37
ดารา 2,431.0000 2,620,811.98 327,601.50
เอราวัณ 147,009.0000 158,333,843.33 19,791,730.39
ฟูนาน 88,113.0000 94,964,459.26 11,870,557.40
G12/48 40,008.0000 41,913,268.98 2,270,163.09
โกมินทร์ 35,870.0000 38,501,850.76 4,812,731.35
จักรวาล 49,046.0000 52,745,575.90 6,593,196.96
กะพง 10,447.0000 11,192,704.27 1,399,088.03
มรกต 166,878.0000 184,942,493.43 23,117,811.68
ไพลินเหนือ 105,064.0000 116,437,146.48 14,554,643.31
ตราด 5,941.0000 6,388,451.82 798,556.48
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 508.0000 543,685.64 67,960.71
ตราดเหนือ_U3 9,634.0000 10,362,793.80 1,295,349.22
ตราดเหนือ_U5 831.0000 887,648.13 110,956.01
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 5,075.0000 5,624,367.23 703,045.90
ไพลิน 56,077.0000 62,147,318.43 7,768,414.80
ปลาแดง 535.0000 572,520.44 71,565.06
ปลาแดง 860.0000 920,930.15 115,116.27
ปลาทอง 133,305.0000 143,490,942.54 17,936,367.82
ปลาทอง_U3 14,710.0000 15,809,903.28 1,976,237.89
สตูล 163,672.0000 176,022,198.55 22,002,774.81
สินภูฮ่อม_E5N 1,748.4200 1,654,345.98 206,793.25
สินภูฮ่อม_EU1 6,993.6900 6,617,393.48 827,174.18
บรรพตใต้ 69,318.0000 74,620,961.96 9,327,620.24
บงกตใต้ 400,111.0000 428,439,266.84 53,554,908.36
โกมินทร์ใต้ 134,887.0000 144,885,256.36 18,110,657.03
ปะการังใต้ 78,782.0000 84,681,362.05 10,585,170.24
ตราดใต้ 5,076.0000 5,479,081.07 684,885.13
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 59,121.0000 63,883,018.93 7,985,377.35
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 11,976.0000 12,923,369.32 1,615,421.15
ตราด_11A 19,230.0000 20,672,603.78 2,584,075.46
ตราด_U3 83,739.0000 90,281,633.52 11,285,204.19
จักรวาลตะวันตก 580.0000 623,372.78 77,921.60
รวม 2,678,512.11 2,886,537,516.81 357,848,193.89
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
เบญจมาศ 351,590.0000 404,743,482.62 44,707,657.02
บัวหลวง 268,888.1500 297,868,027.47 22,724,726.29
บึงม่วง 7,148.1660 8,383,597.11 419,179.86
บึงหญ้า 7,126.9690 8,358,736.59 417,936.83
บึงหญ้าหนองสา 23,518.8690 27,583,679.82 1,379,183.99
บูรพา 3,765.5620 4,224,263.94 211,213.20
ชบา 164,460.0000 201,679,329.07 22,277,345.16
ดีดี 71,756.9310 83,184,520.90 4,448,350.86
นาสนุนตะวันออก 7,971.5160 9,258,388.91 462,919.42
จัสมิน 376,835.0000 421,484,323.77 52,685,540.47
กำแพงแสน 1,884.3090 1,879,563.93 93,978.20
กะพง 156,067.0000 180,847,108.92 22,605,888.60
กะพง_10A 3,879.0000 4,519,722.86 564,965.35
กะพง_U3 9,138.0000 10,576,401.73 1,322,050.21
L33 433.9560 503,587.10 25,179.36
L33-8 1,579.2150 1,833,025.49 91,651.27
L53A 2,898.4070 3,356,739.03 179,503.98
แอล 53 บี 973.1530 1,126,894.43 60,261.47
L53D 1,855.1710 2,149,787.86 114,961.42
L53G 5,625.3000 6,514,000.64 348,340.80
ลันตา 94,146.0000 108,299,543.88 6,063,282.96
มะลิวัลย์ 32,106.0000 36,977,057.11 4,084,457.59
มโนราห์ 3,775.0000 3,964,909.68 198,245.48
หนองผักชี_เอ 1,933.9880 1,929,117.83 96,455.89
หนองผักชี_บี 7,725.3130 7,705,859.12 385,292.96
หนองผักชี_ซี 13,379.5140 13,345,821.71 667,291.08
หนองผักชี จี 13,988.7920 13,953,565.42 697,678.27
นงเยาว์ 301,235.0000 388,999,335.27 30,707,457.86
เบญจมาศเหนือ 8,121.0000 9,344,844.34 1,032,224.40
บ่อรังเหนือ 2,290.3810 2,661,461.89 133,073.10
ตราด 3,307.0000 3,846,716.27 480,839.53
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 155.0000 179,657.40 22,457.44
ตราดเหนือ_U3 5,338.0000 6,190,287.29 773,785.91
ตราดเหนือ_U5 420.0000 487,124.78 60,890.59
ปะการัง 100,787.0000 117,122,000.79 14,640,250.09
ปลาแดง 449.0000 523,192.20 65,399.02
ปลาหมึก 358,864.0000 416,588,219.89 52,073,527.48
ปลาทอง 152,018.0000 176,909,122.09 22,113,640.26
ปลาทอง_U3 10,830.0000 12,563,410.79 1,570,426.35
สังขจาย 234.6340 235,170.94 11,758.54
สิริกิติ์ 923,764.5030 967,878,552.51 120,984,819.07
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 35,152.0000 40,980,759.79 5,122,594.96
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 6,918.0000 8,054,502.38 1,006,812.79
สุราษฏร์ 55,983.0000 64,624,541.31 8,078,067.67
สุรินทร์ 14,834.0000 17,068,175.16 955,582.74
อู่ทอง 1,556.2380 1,552,319.08 77,615.96
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,134.3980 2,477,580.81 123,879.04
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 4,493.5540 5,217,310.07 260,865.51
ยะลา_10A 69,387.0000 80,491,873.88 10,061,484.23
ยะลา_U2 51,418.0000 59,620,107.59 7,452,513.44
ยะลา_U3 74,705.0000 86,308,823.62 10,788,602.94
ยุงทอง 32,513.0000 40,079,326.48 2,003,966.29
รวม 3,851,356.9890 4,376,255,473.56 477,936,073.20
รวม 24,820,027,935.97 3,015,033,186.29
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 265,845.0000 294,496,896.81 22,467,538.49
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,804.0000 387,151,415.71 30,561,583.80
รวม 565,649.0000 681,648,312.52 53,029,122.29