รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 3 เม.ย. 2563
กุมภาพันธ์ 2563  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 6,400.1720 6,142,807.0000 1,291,026,990.10 161,378,373.76
บรรพต 1,284.5404 1,442,107.0000 266,426,239.82 33,303,279.98
เบญจมาศ 703.2380 745,852.0000 104,091,030.55 10,328,969.79
บงกช 12,168.3380 11,756,383.0000 2,502,516,589.10 312,814,573.64
บูรพา 2.0463 3,599.2393 90,096.16 4,504.81
ชบา 182.3899 158,863.0000 22,170,904.40 2,200,022.43
ดารา 482.3621 443,449.0000 81,926,271.51 10,240,783.94
เอราวัณ 4,859.8083 4,463,219.0000 824,570,337.49 103,071,292.20
ฟูนาน 2,454.6127 2,569,293.0000 474,671,486.23 59,333,935.78
G12/48 354.2410 347,039.0000 92,950,335.79 4,647,516.79
โกมินทร์ 270.3249 282,919.0000 52,268,691.12 6,533,586.39
จักรวาล 1,037.9511 1,085,701.0000 200,580,979.77 25,072,622.47
กะพง 1,384.4157 1,223,159.0000 225,976,056.62 28,247,007.08
กะพง_10A 95.8331 83,456.0000 15,418,320.75 1,927,290.09
กะพง_U3 38.0932 33,164.0000 6,126,979.36 765,872.42
ลันตา 58.3450 61,846.0000 8,631,221.57 492,180.02
มะลิวัลย์ 604.2528 640,638.0000 89,407,375.21 8,871,908.30
มรกต 3,813.2095 3,874,079.0000 766,257,184.67 95,782,148.09
น้ำพอง 240.1158 231,421.0000 29,667,038.24 3,708,379.78
เบญจมาศเหนือ 8.9343 9,469.0000 1,321,492.68 131,131.93
ไพลินเหนือ 4,225.7373 4,070,869.0000 804,273,664.29 100,534,208.04
ตราด 331.7641 305,987.0000 56,530,455.68 7,066,306.96
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 9.5602 8,804.0000 1,626,520.51 203,315.06
ตราดเหนือ_U3 331.9420 306,072.0000 56,546,159.25 7,068,269.91
ตราดเหนือ_U5 26.0010 23,976.0000 4,429,515.65 553,689.46
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 126.6731 127,094.0000 25,138,023.94 3,142,252.99
ไพลิน 2,164.8108 2,184,620.0000 431,996,270.81 53,999,533.86
ปะการัง 2,087.9990 1,818,326.0000 335,931,910.01 41,991,488.75
ปลาแดง 55.7940 61,593.0000 11,379,177.41 1,422,397.17
ปลาแดง 33.4616 30,828.0000 5,695,408.26 711,926.03
ปลาหมึก 1,714.7226 1,492,979.0000 275,824,735.00 34,478,091.87
ปลาทอง 5,055.4970 4,580,590.0000 846,254,383.26 105,781,797.91
ปลาทอง_U3 185.0847 168,711.0000 31,169,002.96 3,896,125.37
สตูล 4,285.0652 4,719,760.0000 871,965,748.51 108,995,718.55
สินภูฮ่อม_E5N 399.2715 458,132.0000 53,284,004.88 6,660,500.60
สินภูฮ่อม_EU1 1,597.0862 1,832,528.0000 213,135,684.12 26,641,960.52
สิริกิติ์_NGV 185.7900 201,520.0000 39,725,347.24 4,965,668.40
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.1050 5,111.5670 256,396.20 32,049.52
สิริกิติ์_เสาเถียร 24.0890 36,864.2460 1,999,225.48 249,903.18
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.3290 1,763.3070 350,422.00 43,802.75
บรรพตใต้ 1,615.2458 1,469,950.0000 271,570,175.60 33,946,271.95
บงกตใต้ 9,065.5010 8,890,255.0000 2,381,150,785.77 297,643,848.22
โกมินทร์ใต้ 1,752.1273 1,833,521.0000 338,739,154.36 42,342,394.29
ปะการังใต้ 1,248.5385 1,370,833.0000 253,258,518.00 31,657,314.75
ตราดใต้ 521.6759 544,896.0000 100,668,391.72 12,583,548.96
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 832.5287 768,105.0000 141,905,785.73 17,738,223.22
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 207.0535 191,050.0000 35,296,086.30 4,412,010.79
สุราษฏร์ 312.5369 272,035.0000 50,257,894.97 6,282,236.87
สุรินทร์ 10.6752 11,321.0000 1,579,957.64 90,094.27
ตราด_11A 243.8019 269,230.0000 49,739,677.11 6,217,459.64
ตราด_U3 2,140.3946 2,362,965.0000 436,552,821.52 54,569,102.69
จักรวาลตะวันตก 1,572.6902 1,642,274.0000 303,406,672.72 37,925,834.09
ยะลา_10A 340.0305 296,169.0000 54,716,600.79 6,839,575.10
ยะลา_U2 210.7530 183,549.0000 33,910,292.30 4,238,786.54
ยะลา_U3 543.3283 473,230.0000 87,428,248.72 10,928,531.09
ยุงทอง 88.3198 76,889.0000 14,205,081.28 710,254.06
รวม 79,993.2085 78,690,863.3593 15,677,993,821.13 1,945,419,873.12
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,706,790.0000 78,847,864.07 9,855,983.03
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 255,132.0000 431,904,469.77 53,988,058.72
บรรพต 54,161.0000 90,955,895.30 11,369,486.91
บงกช 405,073.0000 671,429,497.78 83,928,687.22
ดารา 3,894.0000 6,533,003.31 816,625.40
เอราวัณ 110,623.0000 185,768,112.26 23,221,014.02
ฟูนาน 37,399.0000 62,805,764.70 7,850,720.59
โกมินทร์ 36,164.0000 60,712,538.19 7,589,067.28
จักรวาล 51,593.0000 86,623,291.58 10,827,911.43
กะพง 8,631.0000 14,504,273.08 1,813,034.13
มรกต 233,761.0000 394,695,620.59 49,336,952.58
ไพลินเหนือ 149,327.0000 252,360,568.31 31,545,071.04
ตราด 7,403.0000 12,427,630.30 1,553,453.80
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 413.0000 693,187.03 86,648.37
ตราดเหนือ_U3 8,574.0000 14,398,934.17 1,799,866.78
ตราดเหนือ_U5 672.0000 1,128,540.49 141,067.55
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 8,407.0000 14,154,099.69 1,769,262.44
ไพลิน 68,701.0000 115,976,339.51 14,497,042.44
ปลาแดง 531.0000 892,129.06 111,516.12
ปลาแดง 650.0000 1,090,588.81 136,323.58
ปลาทอง 109,770.0000 184,337,482.19 23,042,185.27
ปลาทอง_U3 13,747.0000 23,082,767.88 2,885,345.97
สตูล 134,690.0000 226,219,736.73 28,277,467.08
สินภูฮ่อม_E5N 904.1800 1,388,510.94 173,563.87
สินภูฮ่อม_EU1 3,616.8400 5,554,228.00 694,278.50
บรรพตใต้ 49,563.0000 83,166,312.30 10,395,789.03
บงกตใต้ 120,018.0000 198,078,271.28 24,759,783.91
โกมินทร์ใต้ 139,692.0000 234,552,819.38 29,319,102.41
ปะการังใต้ 72,249.0000 121,284,587.71 15,160,573.46
ตราดใต้ 3,198.0000 5,373,397.23 671,674.65
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 31,890.0000 53,552,964.36 6,694,120.54
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 6,595.0000 11,074,648.77 1,384,331.09
ตราด_11A 8,722.0000 14,677,914.14 1,834,739.25
ตราด_U3 73,561.0000 123,441,295.21 15,430,161.89
จักรวาลตะวันตก 1,563.0000 2,614,846.70 326,855.83
รวม 2,210,888.02 3,707,454,266.75 463,431,783.15
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
เบญจมาศ 349,810.0000 647,946,986.99 64,295,884.27
บัวหลวง 273,532.7400 470,740,654.84 36,102,904.68
บึงม่วง 5,319.6570 9,298,095.48 464,904.77
บึงหญ้า 7,129.7200 12,461,859.35 623,092.97
บึงหญ้าหนองสา 21,225.1480 37,098,905.56 1,854,945.28
บูรพา 3,994.5130 6,820,887.00 341,044.36
ดีดี 57,701.7775 98,449,157.58 5,071,201.03
นาสนุนตะวันออก 7,124.5690 12,120,632.19 606,031.60
จัสมิน 357,329.0000 619,036,783.77 77,379,597.97
กำแพงแสน 2,166.7150 3,265,419.13 163,270.96
กะพง 115,307.0000 201,178,652.60 25,147,331.56
กะพง_10A 3,077.0000 5,368,446.39 671,055.79
กะพง_U3 17,900.0000 31,226,151.77 3,903,268.96
L33 438.4090 749,943.49 37,497.18
L33-8 895.4670 1,547,994.25 77,399.70
L53A 2,495.4310 4,299,985.94 221,495.98
แอล 53 บี 802.7136 1,385,855.55 71,386.62
L53D 2,526.7262 4,359,943.92 224,584.47
L53G 4,722.5637 8,153,332.97 419,985.22
ลันตา 111,623.0000 206,234,635.64 11,760,162.44
มะลิวัลย์ 23,321.0000 43,268,789.17 4,293,568.96
มโนราห์ 250,965.0000 453,568,241.41 33,835,307.04
หนองผักชี_เอ 1,326.5790 1,999,264.53 99,963.23
หนองผักชี_บี 7,249.3220 10,925,329.22 546,266.46
หนองผักชี_ซี 13,068.6230 19,695,498.25 984,774.91
หนองผักชี จี 15,237.5390 22,964,234.46 1,148,211.72
นงเยาว์ 276,031.0000 523,043,909.89 40,224,570.52
เบญจมาศเหนือ 9,807.0000 18,111,696.06 1,797,226.52
บ่อรังเหนือ 2,833.6760 4,794,120.17 239,706.02
ตราด 3,524.0000 6,145,923.09 768,240.39
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 189.0000 329,676.15 41,209.74
ตราดเหนือ_U3 4,098.0000 7,149,705.13 893,713.14
ตราดเหนือ_U5 319.0000 556,490.54 69,561.31
ปะการัง 81,890.0000 142,924,172.59 17,865,521.57
ปลาแดง 307.0000 535,483.28 66,935.41
ปลาหมึก 178,962.0000 312,593,555.78 39,074,194.47
ปลาทอง 125,498.0000 218,956,747.70 27,369,593.45
ปลาทอง_U3 7,984.0000 13,938,072.45 1,742,259.05
สังขจาย 877.7930 1,327,026.74 66,351.33
สิริกิติ์ 906,590.3080 1,483,409,113.84 185,426,139.22
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 14,286.0000 24,929,732.97 3,116,216.63
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2,916.0000 5,087,671.85 635,958.98
สุราษฏร์ 25,696.0000 44,956,277.80 5,619,534.73
สุรินทร์ 18,002.0000 33,284,312.82 1,897,978.60
อู่ทอง 1,335.0920 2,012,094.32 100,604.72
วาสนา 249,747.0000 394,553,981.88 29,384,079.48
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,178.0680 3,713,827.23 185,691.36
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 5,440.4110 9,349,516.59 467,475.80
ยะลา_10A 61,526.0000 107,388,777.80 13,423,597.23
ยะลา_U2 44,973.0000 78,509,729.07 9,813,716.14
ยะลา_U3 65,255.0000 113,836,610.61 14,229,576.33
รวม 3,746,555.5610 6,485,603,907.80 664,864,790.27
รวม 25,949,899,859.75 3,083,572,429.57
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 269,122.0000 463,149,919.50 35,520,742.10
2) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 250,965.0000 453,568,241.41 33,835,307.04
3) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 274,495.0000 520,133,383.73 40,000,737.18
4) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ 249,747.0000 394,553,981.88 29,384,079.48
รวม 1,044,329.0000 1,831,405,526.52 138,740,865.80