รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 5 มี.ค. 2563
มกราคม 2563  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,016.2040 6,954,551.0000 1,461,630,333.67 182,703,791.71
บรรพต 1,147.7498 1,317,631.0000 243,429,560.23 30,428,695.02
เบญจมาศ 891.6162 957,601.0000 133,642,699.81 15,713,280.65
บงกช 15,105.4310 14,705,907.0000 3,130,365,540.60 391,295,692.58
บูรพา 1.7205 3,053.4124 74,233.10 3,711.65
ชบา 155.0928 136,496.0000 19,049,368.11 2,239,763.70
ดารา 469.9815 448,706.0000 82,897,491.21 10,362,186.40
เอราวัณ 4,323.8162 4,123,748.0000 761,853,783.13 95,231,722.88
ฟูนาน 2,153.5463 2,245,386.0000 414,830,348.19 51,853,793.52
G12/48 401.0490 391,807.0000 104,350,672.12 5,217,533.57
โกมินทร์ 397.0619 413,756.0000 76,440,552.11 9,555,069.01
จักรวาล 1,123.5368 1,172,177.0000 216,557,239.17 27,069,654.89
กะพง 1,729.1621 1,543,320.0000 285,125,129.03 35,640,641.12
กะพง_10A 115.0139 101,500.0000 18,751,911.85 2,343,988.98
กะพง_U3 48.3173 42,503.0000 7,852,340.00 981,542.50
ลันตา 48.4411 52,047.0000 7,263,674.12 431,182.31
มะลิวัลย์ 551.0697 592,051.0000 82,626,578.36 9,714,968.47
มรกต 4,264.1858 4,313,202.0000 853,111,674.14 106,638,959.27
น้ำพอง 258.8861 249,508.0000 33,788,922.28 4,223,615.29
เบญจมาศเหนือ 25.6513 27,572.0000 3,847,945.56 452,429.12
ไพลินเหนือ 5,139.2069 4,773,388.0000 942,639,504.06 117,829,938.01
ตราด 489.7748 452,814.0000 83,656,435.59 10,457,054.45
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 16.9764 15,688.0000 2,898,325.06 362,290.63
ตราดเหนือ_U3 427.9933 395,628.0000 73,091,442.18 9,136,430.27
ตราดเหนือ_U5 33.5247 30,988.0000 5,724,967.93 715,620.99
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 111.5165 112,887.0000 22,328,010.04 2,791,001.25
ไพลิน 2,668.3749 2,661,927.0000 526,428,917.00 65,803,614.62
ปะการัง 1,962.2795 1,727,139.0000 319,085,303.26 39,885,662.91
ปลาแดง 74.3185 82,273.0000 15,199,763.98 1,899,970.49
ปลาแดง 54.7099 50,708.0000 9,368,196.51 1,171,024.56
ปลาหมึก 1,717.5136 1,513,322.0000 279,583,061.52 34,947,882.69
ปลาทอง 5,380.9510 4,905,169.0000 906,219,671.91 113,277,458.99
ปลาทอง_U3 200.9940 184,517.0000 34,089,128.26 4,261,141.03
สตูล 3,615.0608 3,990,138.0000 737,169,616.21 92,146,202.03
สินภูฮ่อม_E5N 619.7723 786,427.0000 80,243,855.91 10,030,481.98
สินภูฮ่อม_EU1 2,479.0891 3,145,709.0000 320,975,729.66 40,121,966.20
สิริกิติ์_NGV 198.9780 215,785.0000 41,371,494.76 5,171,436.85
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.2760 5,393.0250 270,514.13 33,814.27
สิริกิติ์_เสาเถียร 22.1160 36,340.2440 1,970,807.75 246,350.97
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.5720 2,086.6920 414,688.30 51,836.04
บรรพตใต้ 1,344.8137 1,205,705.0000 222,751,466.77 27,843,933.34
บงกตใต้ 9,789.8140 9,643,281.0000 2,559,798,863.19 319,974,857.90
โกมินทร์ใต้ 1,825.2103 1,902,252.0000 351,437,062.27 43,929,632.78
ปะการังใต้ 1,199.0926 1,259,813.0000 232,747,806.14 29,093,475.77
ตราดใต้ 635.6041 662,532.0000 122,401,395.68 15,300,174.45
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 846.6137 782,085.0000 144,488,561.37 18,061,070.17
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 223.4557 206,411.0000 38,133,998.79 4,766,749.85
สุราษฏร์ 403.8796 355,369.0000 65,653,676.48 8,206,709.56
สุรินทร์ 7.0037 7,521.0000 1,049,630.01 62,307.57
ตราด_11A 350.2529 387,761.0000 71,638,030.46 8,954,753.81
ตราด_U3 2,336.9949 2,587,293.0000 477,996,948.43 59,749,618.55
จักรวาลตะวันตก 1,475.9187 1,537,450.0000 284,040,658.86 35,505,082.36
ยะลา_10A 408.2293 359,425.0000 66,403,013.95 8,300,376.74
ยะลา_U2 231.4757 203,981.0000 37,685,061.39 4,710,632.67
ยะลา_U3 630.4418 555,013.0000 102,537,486.22 12,817,185.78
ยุงทอง 95.9709 84,674.0000 15,643,343.68 782,167.19
รวม 87,250.3031 86,621,415.3734 17,134,626,434.50 2,130,502,130.36
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 6,071,060.0000 83,880,800.54 10,485,100.05
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 485,156.0000 938,547,979.63 117,318,497.45
บรรพต 43,169.0000 83,121,257.89 10,390,157.23
บงกช 415,092.0000 781,381,200.58 97,672,650.07
ดารา 1,635.0000 3,147,380.50 393,422.56
เอราวัณ 96,967.0000 186,603,698.32 23,325,462.26
ฟูนาน 35,362.0000 67,947,145.90 8,493,393.24
โกมินทร์ 29,759.0000 57,287,474.11 7,160,934.26
จักรวาล 43,541.0000 83,658,921.71 10,457,365.20
กะพง 6,833.0000 13,075,293.16 1,634,411.64
มรกต 250,589.0000 484,718,135.46 60,589,766.93
ไพลินเหนือ 161,387.0000 311,472,621.70 38,934,077.71
ตราด 13,022.0000 24,929,644.98 3,116,205.61
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 814.0000 1,556,972.72 194,621.59
ตราดเหนือ_U3 13,707.0000 26,227,941.32 3,278,492.66
ตราดเหนือ_U5 1,070.0000 2,047,499.94 255,937.48
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 6,696.0000 13,054,137.84 1,631,767.24
ไพลิน 85,495.0000 165,203,441.29 20,650,430.16
ปลาแดง 337.0000 649,929.29 81,241.16
ปลาแดง 1,230.0000 2,351,030.24 293,878.76
ปลาทอง 181,399.0000 347,294,777.60 43,411,847.19
ปลาทอง_U3 14,221.0000 27,337,596.12 3,417,199.50
สตูล 78,088.0000 150,152,936.27 18,769,117.03
สินภูฮ่อม_E5N 2,173.4200 3,854,765.99 481,845.77
สินภูฮ่อม_EU1 8,693.6600 15,419,028.57 1,927,378.57
บรรพตใต้ 43,713.0000 84,148,292.58 10,518,536.58
บงกตใต้ 350,024.0000 663,167,752.50 82,895,969.06
โกมินทร์ใต้ 136,406.0000 262,135,974.70 32,766,996.84
ปะการังใต้ 76,207.0000 146,384,573.91 18,298,071.74
ตราดใต้ 4,690.0000 9,032,962.77 1,129,120.35
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 40,032.0000 76,842,548.17 9,605,318.51
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 9,530.0000 18,288,661.85 2,286,082.73
ตราด_11A 31,818.0000 61,161,917.68 7,645,239.71
ตราด_U3 108,203.0000 207,920,797.96 25,990,099.74
จักรวาลตะวันตก 6,575.0000 12,659,639.15 1,582,454.90
รวม 2,783,634.08 5,332,783,932.40 666,597,991.43
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 26.6950 44,465.64 2,223.28
เบญจมาศ 515,241.0000 1,050,697,302.86 123,537,624.03
บัวหลวง 285,443.8900 569,197,352.74 44,207,488.66
บึงม่วง 5,299.7470 8,943,527.63 447,176.38
บึงหญ้า 7,816.3940 13,190,466.59 659,523.33
บึงหญ้าหนองสา 23,068.7920 38,929,476.96 1,946,473.85
บูรพา 4,220.9390 7,343,304.34 367,165.22
ชบา 141,313.0000 288,690,024.91 33,943,248.60
ดีดี 50,733.9220 80,925,315.75 4,117,161.01
นาสนุนตะวันออก 10,132.2933 16,295,040.83 814,752.06
จัสมิน 236,643.0000 471,955,327.96 58,994,416.00
กำแพงแสน 2,296.9850 3,826,068.62 191,303.43
กะพง 174,232.0000 358,922,653.74 44,865,331.72
กะพง_10A 6,406.0000 13,170,886.06 1,646,360.76
กะพง_U3 24,476.0000 50,802,789.01 6,350,348.63
L33 437.2893 704,822.50 35,241.13
L33-8 1,112.8993 1,850,608.53 92,530.42
L53A 3,048.5930 4,941,197.95 251,388.65
แอล 53 บี 1,837.4250 3,065,748.56 155,973.20
L53D 3,246.1010 5,422,109.82 275,855.57
L53G 5,655.9590 9,436,982.88 480,116.48
ลันตา 128,911.0000 262,530,681.81 15,584,204.80
มะลิวัลย์ 43,800.0000 89,195,770.27 10,487,353.02
มโนราห์ 2,870.0000 5,543,730.75 277,186.54
หนองผักชี_เอ 1,107.3870 1,844,565.22 92,228.26
หนองผักชี_บี 8,184.0460 13,632,096.68 681,604.83
หนองผักชี_ซี 14,201.1310 23,654,704.62 1,182,735.23
หนองผักชี จี 17,019.5400 28,349,304.81 1,417,465.25
เบญจมาศเหนือ 18,840.0000 38,371,478.33 4,511,595.54
บ่อรังเหนือ 3,097.2423 4,624,552.57 231,227.65
ตราด 4,822.0000 9,974,758.33 1,246,844.79
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 289.0000 596,781.42 74,597.98
ตราดเหนือ_U3 4,790.0000 9,905,912.35 1,238,239.04
ตราดเหนือ_U5 375.0000 775,471.06 96,933.88
ปะการัง 120,620.0000 248,663,506.84 31,082,938.34
ปลาแดง 508.0000 1,052,732.39 131,591.54
ปลาหมึก 258,284.0000 532,520,173.07 66,565,021.63
ปลาทอง 180,470.0000 373,390,176.07 46,673,771.99
ปลาทอง_U3 8,995.0000 18,680,365.48 2,335,045.66
สังขจาย 1,367.1810 2,283,534.07 114,176.71
สิริกิติ์ 931,137.5040 1,743,317,176.19 217,914,647.03
สงขลา อี 249,545.0000 508,162,707.57 37,834,494.89
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 15,901.0000 32,981,710.80 4,122,713.85
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 3,584.0000 7,432,923.48 929,115.44
สุราษฏร์ 29,309.0000 60,544,579.02 7,568,072.37
สุรินทร์ 22,003.0000 44,828,070.96 2,661,059.78
อู่ทอง 1,935.9060 3,224,622.36 161,231.12
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,553.8923 3,972,229.34 198,611.47
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 4,707.6373 7,703,001.94 385,150.10
ยะลา_10A 104,039.0000 214,195,362.65 26,774,420.32
ยะลา_U2 89,228.0000 183,546,033.00 22,943,254.12
ยะลา_U3 133,554.0000 274,759,233.06 34,344,904.13
ยุงทอง 18,230.0000 37,796,379.69 1,889,819.00
รวม 3,926,967.3908 7,786,409,800.08 865,133,958.71
รวม 30,337,700,967.52 3,672,719,180.55
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) เบญจมาศ ส่งออกน้ำมันดิบ 182,375.0000 380,578,782.19 44,747,234.41
2) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 280,472.0000 559,283,016.77 43,437,478.24
3) ลันตา ส่งออกน้ำมันดิบ 41,033.0000 85,627,356.65 5,082,964.98
4) มะลิวัลย์ ส่งออกน้ำมันดิบ 13,847.0000 28,895,815.75 3,397,477.48
5) เบญจมาศเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ 6,050.0000 12,625,094.63 1,484,418.19
6) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 249,545.0000 508,162,707.57 37,834,494.89
7) สุรินทร์ ส่งออกน้ำมันดิบ 7,189.0000 15,001,951.28 890,537.74
รวม 780,511.0000 1,590,174,724.84 136,874,605.93