รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 5 ก.พ. 2563
ธันวาคม 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,281.3130 7,210,660.0000 1,515,456,480.48 189,432,060.06
บรรพต 846.0137 962,790.0000 177,873,430.64 22,234,178.83
เบญจมาศ 802.1576 852,439.0000 118,966,301.59 13,454,315.65
บงกช 17,875.7510 17,311,648.0000 3,685,035,295.70 460,629,411.96
บูรพา 1.4801 2,384.4091 57,565.36 2,878.27
ชบา 137.5635 122,278.0000 17,065,105.46 1,929,952.54
ดารา 343.3755 330,745.0000 61,104,444.18 7,638,055.53
เอราวัณ 4,553.9347 4,395,966.0000 812,145,486.97 101,518,185.87
ฟูนาน 1,668.6739 1,737,267.0000 320,956,429.99 40,119,553.75
G12/48 506.7720 495,503.0000 132,714,681.16 6,635,734.06
โกมินทร์ 443.6300 461,746.0000 85,306,603.83 10,663,325.48
จักรวาล 858.3051 894,355.0000 165,230,208.10 20,653,776.01
กะพง 2,228.1063 1,996,564.0000 368,861,006.22 46,107,625.77
กะพง_10A 199.2929 176,886.0000 32,679,317.04 4,084,914.63
กะพง_U3 44.0309 39,114.0000 7,226,229.36 903,278.67
ลันตา 52.1078 55,417.0000 7,733,990.97 423,846.53
มะลิวัลย์ 667.6343 709,195.0000 98,975,183.28 11,193,450.07
มรกต 4,375.7165 4,389,588.0000 866,691,990.46 108,336,498.81
น้ำพอง 260.4345 250,907.0000 29,266,068.48 3,658,258.56
เบญจมาศเหนือ 18.9712 20,153.0000 2,812,550.66 318,081.20
ไพลินเหนือ 5,681.0243 5,357,708.0000 1,051,603,642.54 131,450,455.32
ตราด 376.8222 347,019.0000 64,111,031.51 8,013,878.94
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 12.0212 11,073.0000 2,045,713.50 255,714.19
ตราดเหนือ_U3 544.8910 501,805.0000 92,707,419.96 11,588,427.50
ตราดเหนือ_U5 42.6813 39,306.0000 7,261,700.96 907,712.62
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 48.3749 49,508.0000 9,753,509.38 1,219,188.67
ไพลิน 2,752.2095 2,726,032.0000 538,126,808.83 67,265,851.11
ปะการัง 2,105.3814 1,869,872.0000 345,454,925.27 43,181,865.66
ปลาแดง 75.5337 83,353.0000 15,399,291.71 1,924,911.46
ปลาแดง 129.6935 119,442.0000 22,066,658.67 2,758,332.33
ปลาหมึก 2,098.8208 1,864,808.0000 344,519,361.90 43,064,920.24
ปลาทอง 5,050.3179 4,617,966.0000 853,159,520.75 106,644,940.09
ปลาทอง_U3 96.6474 88,094.0000 16,275,181.51 2,034,397.69
สตูล 3,268.2598 3,594,401.0000 664,058,036.51 83,007,254.57
สินภูฮ่อม_E5N 626.6699 667,629.0000 87,591,217.82 10,948,902.23
สินภูฮ่อม_EU1 2,506.6798 2,670,519.0000 350,364,957.66 43,795,619.70
สิริกิติ์_NGV 217.5570 235,162.0000 44,991,160.89 5,623,895.11
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 2.8290 4,657.1240 226,895.08 28,361.89
สิริกิติ์_เสาเถียร 28.6580 44,102.3940 2,374,719.87 296,839.98
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.6330 3,494.2830 680,826.10 85,103.26
บรรพตใต้ 1,404.3854 1,335,279.0000 246,689,991.17 30,836,248.89
บงกตใต้ 10,261.4380 10,039,183.0000 2,688,877,708.11 336,109,713.51
โกมินทร์ใต้ 1,705.0630 1,774,867.0000 327,902,951.03 40,987,868.88
ปะการังใต้ 1,374.9100 1,518,026.0000 280,452,115.65 35,056,514.46
ตราดใต้ 531.3115 552,568.0000 102,085,777.61 12,760,722.20
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 469.2855 432,958.0000 79,988,081.29 9,998,510.16
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 145.4938 134,246.0000 24,801,666.58 3,100,208.32
สุราษฏร์ 269.0341 238,938.0000 44,143,293.73 5,517,911.72
สุรินทร์ 8.6078 9,149.0000 1,276,833.53 69,974.41
ตราด_11A 402.8693 444,755.0000 82,167,552.27 10,270,944.04
ตราด_U3 2,211.7947 2,441,357.0000 451,035,578.90 56,379,447.36
จักรวาลตะวันตก 1,520.7977 1,580,732.0000 292,036,917.46 36,504,614.68
ยะลา_10A 481.6393 427,429.0000 78,966,610.15 9,870,826.27
ยะลา_U2 273.9090 243,199.0000 44,930,504.54 5,616,313.07
ยะลา_U3 591.9572 525,682.0000 97,118,645.56 12,139,830.70
ยุงทอง 64.5958 57,640.0000 10,648,868.95 532,443.45
รวม 90,550.0622 89,067,564.2101 17,872,054,046.88 2,219,786,046.93
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,898,570.0000 81,497,592.47 10,187,199.06
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 245,123.0000 480,361,973.89 60,045,246.74
บรรพต 61,690.0000 119,804,190.86 14,975,523.86
บงกช 470,101.0000 902,854,182.93 112,856,772.87
ดารา 2,308.0000 4,481,617.76 560,202.23
เอราวัณ 163,038.0000 316,493,762.67 39,561,720.36
ฟูนาน 71,554.0000 138,952,329.05 17,369,041.14
โกมินทร์ 37,401.0000 72,612,656.12 9,076,582.03
จักรวาล 66,871.0000 129,820,477.61 16,227,559.71
กะพง 7,084.0000 13,751,997.71 1,718,999.72
มรกต 232,366.0000 451,731,299.42 56,466,412.43
ไพลินเหนือ 165,533.0000 321,770,386.24 40,221,298.28
ตราด 8,439.0000 16,377,861.43 2,047,232.69
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 412.0000 799,074.47 99,884.30
ตราดเหนือ_U3 13,738.0000 26,667,742.25 3,333,467.79
ตราดเหนือ_U5 1,081.0000 2,098,403.75 262,300.47
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 6,078.0000 11,818,050.51 1,477,256.30
ไพลิน 74,844.0000 145,494,134.93 18,186,766.87
ปลาแดง 247.0000 479,385.75 59,923.22
ปลาแดง 1,403.0000 2,722,787.42 340,348.44
ปลาทอง 175,467.0000 340,569,748.60 42,571,218.57
ปลาทอง_U3 8,825.0000 17,129,712.45 2,141,214.06
สตูล 86,388.0000 167,724,513.77 20,965,564.22
สินภูฮ่อม_E5N 1,845.9600 3,327,046.72 415,880.86
สินภูฮ่อม_EU1 7,383.8700 13,308,240.93 1,663,530.10
บรรพตใต้ 49,507.0000 96,110,684.39 12,013,835.55
บงกตใต้ 350,101.0000 672,228,664.53 84,028,583.07
โกมินทร์ใต้ 169,125.0000 328,310,494.01 41,038,811.75
ปะการังใต้ 71,422.0000 138,627,606.26 17,328,450.78
ตราดใต้ 5,270.0000 10,236,237.06 1,279,529.64
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 21,649.0000 42,040,552.62 5,255,069.09
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 6,841.0000 13,284,809.39 1,660,601.19
ตราด_11A 37,121.0000 72,048,475.26 9,006,059.41
ตราด_U3 160,953.0000 312,452,305.50 39,056,538.20
จักรวาลตะวันตก 512.0000 995,153.63 124,394.20
รวม 2,781,721.83 5,387,486,559.89 673,435,820.14
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 399.3300 607,005.48 30,350.27
เบญจมาศ 385,784.0000 791,709,970.84 89,537,253.05
บัวหลวง 263,823.9200 499,202,292.18 37,857,583.00
บึงม่วง 3,691.2650 5,735,226.95 286,761.35
บึงหญ้า 7,357.5510 11,431,643.30 571,582.16
บึงหญ้าหนองสา 26,303.1040 40,867,906.00 2,043,395.30
บูรพา 3,331.8190 5,574,039.23 278,701.95
ชบา 182,096.0000 381,256,034.06 43,117,580.00
ดีดี 56,310.4600 79,543,755.99 4,170,925.08
นาสนุนตะวันออก 6,913.2460 9,923,784.20 496,189.20
จัสมิน 594,167.0000 1,189,287,900.35 148,660,987.55
กำแพงแสน 2,064.9180 3,138,798.84 156,939.94
กะพง 152,585.0000 315,827,509.06 39,478,438.64
กะพง_10A 10,139.0000 20,991,578.68 2,623,947.34
กะพง_U3 10,875.0000 22,509,827.77 2,813,728.48
L33 652.9590 940,665.34 47,033.27
L33-8 877.0310 1,331,445.67 66,572.28
L53A 4,558.3040 6,630,154.82 347,656.19
แอล 53 บี 3,501.2456 5,341,946.04 280,108.18
L53D 4,520.4894 6,897,034.03 361,650.16
L53G 5,629.6400 8,589,295.45 450,384.91
ลันตา 77,792.0000 159,625,773.69 8,747,984.18
มะลิวัลย์ 31,760.0000 65,191,447.60 7,372,729.09
มโนราห์ 261,050.0000 533,757,527.11 40,341,068.80
หนองผักชี_เอ 1,516.3280 2,304,909.24 115,245.46
หนองผักชี_บี 8,291.7970 12,604,027.29 630,201.36
หนองผักชี_ซี 14,513.9080 22,062,008.09 1,103,100.41
หนองผักชี จี 15,590.3220 23,698,221.74 1,184,911.09
นงเยาว์ 297,565.0000 623,707,160.63 49,008,482.10
เบญจมาศเหนือ 12,336.0000 25,323,621.61 2,863,937.04
บ่อรังเหนือ 3,108.6320 3,939,600.42 196,980.00
ตราด 1,375.0000 2,849,175.92 356,146.99
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 78.0000 161,462.72 20,182.64
ตราดเหนือ_U3 2,108.0000 4,369,590.17 546,198.77
ตราดเหนือ_U5 163.0000 337,881.68 42,235.21
ปะการัง 67,108.0000 138,799,905.71 17,349,988.22
ปลาแดง 224.0000 464,220.62 58,027.58
ปลาหมึก 179,804.0000 372,370,936.51 46,546,367.05
ปลาทอง 86,270.0000 178,545,813.02 22,318,226.61
ปลาทอง_U3 2,197.0000 4,550,288.96 568,786.12
สังขจาย 1,145.2350 1,746,009.82 87,300.49
สิริกิติ์ 938,331.0840 1,746,410,949.82 218,301,368.73
สงขลา ดี 134,558.0000 268,212,833.25 19,972,596.65
สงขลา อี 115,104.0000 229,435,410.44 17,085,017.36
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2,457.0000 5,094,050.70 636,756.34
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 773.0000 1,602,651.82 200,331.48
สุราษฏร์ 28,339.0000 58,548,496.27 7,318,562.04
สุรินทร์ 13,193.0000 27,096,296.88 1,484,960.55
อู่ทอง 1,762.9700 2,679,819.83 133,990.99
วาสนา 250,800.0000 462,395,922.12 34,486,107.35
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,372.6840 3,226,388.99 161,319.45
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 7,644.0690 11,287,489.89 564,374.52
ยะลา_10A 87,416.0000 180,887,323.71 22,610,915.48
ยะลา_U2 76,338.0000 157,975,017.65 19,746,877.21
ยะลา_U3 100,532.0000 208,083,665.72 26,010,458.23
ยุงทอง 22,752.0000 47,636,067.17 2,381,803.35
รวม 4,571,950.3110 8,994,319,781.09 944,231,307.24
รวม 32,335,357,980.33 3,847,640,373.37
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 258,987.0000 490,049,969.86 37,163,506.06
2) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 260,199.0000 532,017,524.60 40,209,560.47
3) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 293,475.0000 615,134,370.53 48,334,865.61
4) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ 134,558.0000 268,212,833.25 19,972,596.65
5) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 115,104.0000 229,435,410.44 17,085,017.36
6) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ 250,800.0000 462,395,922.12 34,486,107.35
รวม 1,313,123.0000 2,597,246,030.80 197,251,653.50