รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 13 ม.ค. 2563
พฤศจิกายน 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 6,994.9210 6,797,350.0000 1,428,591,572.42 178,573,946.55
บรรพต 1,478.8048 1,653,940.0000 305,561,941.73 38,195,242.71
เบญจมาศ 678.8134 721,063.0000 100,631,480.17 10,283,673.78
บงกช 17,303.6720 16,720,555.0000 3,559,212,579.80 444,901,572.48
บูรพา 1.0884 1,965.6965 47,487.61 2,374.38
ชบา 122.5648 109,623.0000 15,298,974.93 1,563,423.96
ดารา 442.0782 432,854.0000 79,968,867.51 9,996,108.43
เอราวัณ 5,375.0164 5,289,090.0000 977,148,270.43 122,143,533.80
ฟูนาน 1,822.1744 1,904,771.0000 351,902,442.23 43,987,805.28
G12/48 244.0730 239,613.0000 64,177,538.58 3,208,876.93
โกมินทร์ 891.5097 932,233.0000 172,228,089.06 21,528,511.13
จักรวาล 1,171.8461 1,225,676.0000 226,441,067.08 28,305,133.39
กะพง 2,152.1747 1,947,208.0000 359,742,588.86 44,967,823.61
กะพง_10A 109.3674 97,803.0000 18,068,898.86 2,258,612.36
กะพง_U3 70.7155 63,259.0000 11,686,967.40 1,460,870.92
ลันตา 53.9832 57,274.0000 7,993,153.71 438,691.68
มะลิวัลย์ 756.4131 803,237.0000 112,099,675.40 11,455,624.93
มรกต 4,163.2067 4,188,861.0000 827,460,679.76 103,432,584.96
น้ำพอง 251.6725 242,584.0000 26,348,552.26 3,293,569.03
เบญจมาศเหนือ 14.4191 15,328.0000 2,139,174.14 218,605.24
ไพลินเหนือ 5,233.5200 5,118,798.0000 1,012,451,151.45 126,556,393.93
ตราด 282.7829 263,906.0000 48,756,079.30 6,094,509.91
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 7.1424 6,657.0000 1,229,866.77 153,733.35
ตราดเหนือ_U3 497.8433 464,554.0000 85,825,375.94 10,728,171.99
ตราดเหนือ_U5 38.9960 36,390.0000 6,722,976.08 840,372.01
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 88.8292 92,502.0000 18,296,044.59 2,287,005.58
ไพลิน 2,597.8404 2,595,799.0000 512,934,392.43 64,116,799.05
ปะการัง 1,500.8181 1,341,881.0000 247,909,696.80 30,988,712.10
ปลาแดง 101.7378 111,762.0000 20,647,794.80 2,580,974.35
ปลาแดง 78.7958 73,115.0000 13,507,842.71 1,688,480.34
ปลาหมึก 2,257.3020 2,019,081.0000 373,020,974.68 46,627,621.83
ปลาทอง 4,693.1622 4,346,644.0000 803,033,351.04 100,379,168.88
ปลาทอง_U3 95.3631 88,041.0000 16,265,389.86 2,033,173.73
สตูล 3,838.2692 4,201,123.0000 776,148,651.89 97,018,581.49
สินภูฮ่อม_E5N 609.5123 707,715.0000 89,892,019.77 11,236,502.48
สินภูฮ่อม_EU1 2,438.0492 2,830,862.0000 359,568,259.43 44,946,032.42
สิริกิติ์_NGV 214.7840 232,073.0000 44,466,577.41 5,558,322.18
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 6.1600 9,140.6090 445,330.47 55,666.31
สิริกิติ์_เสาเถียร 24.8490 41,061.1630 2,210,962.96 276,370.37
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.6610 3,660.3520 713,182.98 89,147.87
บรรพตใต้ 1,286.7995 1,224,496.0000 226,223,064.56 28,277,883.07
บงกตใต้ 10,303.9010 10,118,950.0000 2,710,242,365.79 338,780,295.72
โกมินทร์ใต้ 2,165.5757 2,264,189.0000 418,304,162.95 52,288,020.37
ปะการังใต้ 1,511.3750 1,684,668.0000 311,238,875.20 38,904,859.40
ปลาทองใต้ 0.0130 13.0000 2,401.72 300.21
ตราดใต้ 705.7360 737,669.0000 136,282,798.65 17,035,349.83
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 443.0704 410,377.0000 75,816,288.96 9,477,036.12
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 135.1420 125,144.0000 23,120,091.20 2,890,011.40
สุราษฏร์ 278.7521 249,544.0000 46,102,729.96 5,762,841.24
สุรินทร์ 6.2505 6,641.0000 926,817.30 50,866.91
ตราด_11A 407.8276 448,177.0000 82,799,759.57 10,349,969.95
ตราด_U3 2,855.4347 3,137,516.0000 579,649,492.22 72,456,186.53
จักรวาลตะวันตก 1,890.5741 1,975,173.0000 364,909,063.89 45,613,632.99
ยะลา_10A 459.5858 410,853.0000 75,904,228.96 9,488,028.62
ยะลา_U2 184.4164 164,769.0000 30,440,726.74 3,805,090.84
ยะลา_U3 526.7657 470,841.0000 86,986,885.98 10,873,360.75
ยุงทอง 100.3210 89,702.0000 16,572,256.12 828,612.79
รวม 91,968.4728 91,547,774.8205 18,266,317,933.07 2,271,354,672.46
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 6,665,250.0000 92,090,426.64 11,511,303.33
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 340,145.0000 629,912,343.69 78,739,042.96
บรรพต 69,851.0000 128,405,997.33 16,050,749.66
บงกช 470,113.0000 852,338,008.58 106,542,251.07
ดารา 6,962.0000 12,808,447.65 1,601,055.96
เอราวัณ 148,648.0000 273,293,083.29 34,161,635.41
ฟูนาน 37,044.0000 68,102,412.95 8,512,801.64
โกมินทร์ 37,828.0000 69,525,739.90 8,690,717.48
จักรวาล 65,915.0000 121,167,727.55 15,145,965.96
กะพง 9,763.0000 17,962,278.04 2,245,284.76
มรกต 219,591.0000 403,747,661.00 50,468,457.62
ไพลินเหนือ 192,054.0000 353,139,062.32 44,142,382.79
ตราด 9,177.0000 16,874,652.24 2,109,331.51
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 360.0000 661,959.08 82,744.87
ตราดเหนือ_U3 14,946.0000 27,482,665.83 3,435,333.22
ตราดเหนือ_U5 1,171.0000 2,153,236.92 269,154.62
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 6,713.0000 12,354,779.11 1,544,347.40
ไพลิน 82,137.0000 150,973,532.65 18,871,691.58
ปลาแดง 279.0000 513,096.37 64,137.04
ปลาแดง 944.0000 1,735,823.12 216,977.90
ปลาทอง 144,622.0000 265,894,518.21 33,236,814.77
ปลาทอง_U3 10,452.0000 19,219,714.06 2,402,464.25
สตูล 113,928.0000 209,496,574.53 26,187,071.83
สินภูฮ่อม_E5N 1,997.5000 3,394,333.37 424,291.69
สินภูฮ่อม_EU1 7,989.8600 13,577,095.59 1,697,136.93
บรรพตใต้ 51,318.0000 94,347,381.76 11,793,422.71
บงกตใต้ 320,080.0000 580,620,033.56 72,577,504.20
โกมินทร์ใต้ 167,624.0000 308,185,230.52 38,523,153.80
ปะการังใต้ 60,829.0000 111,850,569.85 13,981,321.22
ตราดใต้ 5,875.0000 10,802,670.40 1,350,333.78
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 39,664.0000 72,967,952.68 9,120,994.10
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 12,318.0000 22,660,778.02 2,832,597.24
ตราด_11A 24,255.0000 44,585,177.28 5,573,147.16
ตราด_U3 131,312.0000 241,404,402.66 30,175,550.33
จักรวาลตะวันตก 19,323.0000 35,550,852.81 4,443,856.58
รวม 2,825,228.36 5,177,709,792.92 647,213,724.04
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 435.5530 616,916.83 30,845.84
เบญจมาศ 360,974.0000 695,125,859.96 71,035,898.19
บัวหลวง 294,275.7900 534,138,985.89 41,842,657.77
บึงม่วง 4,143.1840 6,025,182.66 301,259.13
บึงหญ้า 6,416.9970 9,331,851.79 466,592.59
บึงหญ้าหนองสา 26,805.5460 38,981,689.17 1,949,084.46
บูรพา 4,655.7830 7,428,407.46 371,420.37
ชบา 36,418.0000 70,123,306.94 7,166,000.26
ดีดี 60,342.3350 79,281,543.19 4,175,371.89
นาสนุนตะวันออก 6,741.9360 9,012,564.76 450,628.24
จัสมิน 146,127.0000 280,151,440.38 35,018,930.05
กำแพงแสน 2,157.1840 3,055,433.26 152,771.66
กะพง 242,235.0000 481,334,247.94 60,166,780.99
กะพง_10A 18,610.0000 36,952,487.38 4,619,060.91
กะพง_U3 33,205.0000 65,777,644.77 8,222,205.61
L33 435.5470 585,442.24 29,272.11
L33-8 869.3960 1,238,129.97 61,906.50
L53A 571.1080 776,124.98 40,874.72
แอล 53 บี 2,472.6930 3,541,812.50 186,529.98
L53D 4,061.0810 5,200,595.56 273,889.98
L53G 8,811.9740 12,622,011.61 664,739.72
ลันตา 77,587.0000 149,408,435.55 8,200,047.14
มะลิวัลย์ 28,842.0000 55,541,898.66 5,675,905.45
มโนราห์ 250,131.0000 489,849,921.93 36,500,361.13
หนองผักชี_เอ 856.4320 1,213,049.43 60,652.47
หนองผักชี_บี 7,965.1440 11,281,822.00 564,091.10
หนองผักชี_ซี 14,417.4490 20,420,860.35 1,021,043.02
หนองผักชี จี 15,318.9630 21,697,763.87 1,084,888.19
นงเยาว์ 249,835.0000 502,115,260.06 37,399,130.70
เบญจมาศเหนือ 12,812.0000 24,671,893.21 2,521,255.78
บ่อรังเหนือ 3,337.7020 3,849,840.33 192,492.05
ตราด 2,688.0000 5,327,988.33 665,998.54
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 100.0000 198,056.65 24,757.21
ตราดเหนือ_U3 4,092.0000 8,117,379.61 1,014,672.44
ตราดเหนือ_U5 323.0000 640,801.35 80,100.17
ปะการัง 66,320.0000 132,240,058.97 16,530,007.37
ปลาแดง 276.0000 549,560.80 68,695.10
ปลาหมึก 330,718.0000 657,072,044.23 82,134,005.52
ปลาทอง 133,130.0000 264,981,273.47 33,122,659.18
ปลาทอง_U3 5,676.0000 11,253,066.37 1,406,633.29
สังขจาย 1,352.6090 1,921,960.81 96,098.03
สิริกิติ์ 995,377.3940 1,765,935,222.27 220,741,902.78
สงขลา ดี 160,150.0000 305,398,106.56 23,067,290.08
สงขลา อี 100,393.0000 191,444,471.51 14,460,158.93
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 11,606.0000 22,847,368.68 2,855,921.09
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 3,568.0000 7,024,704.82 878,088.10
สุราษฏร์ 60,571.0000 119,949,699.26 14,993,712.41
สุรินทร์ 14,491.0000 27,905,443.19 1,531,546.38
อู่ทอง 2,011.0900 2,848,505.86 142,425.29
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1,969.6380 2,467,372.02 123,368.60
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 6,832.9040 9,442,088.02 472,104.40
ยะลา_10A 114,701.0000 228,014,104.73 28,501,763.09
ยะลา_U2 91,918.0000 182,890,520.35 22,861,315.04
ยะลา_U3 111,708.0000 222,673,005.91 27,834,125.74
ยุงทอง 4,562.0000 8,784,187.11 439,209.35
รวม 4,146,402.4320 7,801,279,415.51 824,493,146.13
รวม 31,337,397,568.14 3,754,572,845.96
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 289,742.0000 525,909,719.08 41,198,004.59
2) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 249,900.0000 489,397,537.65 36,466,652.46
3) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 249,835.0000 502,115,260.06 37,399,130.70
4) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ 160,150.0000 305,398,106.56 23,067,290.08
5) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 100,393.0000 191,444,471.51 14,460,158.93
รวม 1,050,020.0000 2,014,265,094.86 152,591,236.76