รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 13 ม.ค. 2563
ตุลาคม 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,030.7720 6,808,133.0000 1,429,329,258.42 178,666,157.30
บรรพต 1,353.4469 1,526,156.0000 280,898,780.43 35,112,347.56
เบญจมาศ 800.2164 862,740.0000 120,403,908.13 13,680,891.41
บงกช 16,732.9440 16,157,033.0000 3,432,901,819.41 429,112,727.43
บูรพา 1.3153 2,315.9939 56,180.64 2,809.03
ชบา 116.6425 104,313.0000 14,557,911.85 1,654,142.41
ดารา 528.2436 513,498.0000 94,242,027.38 11,780,253.42
เอราวัณ 5,053.3875 4,921,350.0000 905,153,501.18 113,144,187.65
ฟูนาน 1,644.7154 1,713,750.0000 306,637,056.44 38,329,632.06
G12/48 289.7480 284,705.0000 76,048,399.79 3,802,420.05
โกมินทร์ 372.4532 388,374.0000 64,865,568.12 8,108,196.02
จักรวาล 1,741.4629 1,815,963.0000 329,976,187.62 41,247,023.45
กะพง 2,101.0585 1,905,415.0000 349,776,125.45 43,722,015.68
กะพง_10A 98.3019 87,901.0000 16,138,751.09 2,017,343.88
กะพง_U3 104.5109 93,444.0000 17,138,195.08 2,142,274.39
ลันตา 37.3848 40,244.0000 5,616,448.62 322,625.07
มะลิวัลย์ 706.5885 761,011.0000 106,206,619.05 12,067,724.75
มรกต 4,348.3286 4,378,026.0000 865,316,649.75 108,164,581.23
น้ำพอง 264.0941 254,635.0000 32,102,802.06 4,012,850.26
เบญจมาศเหนือ 11.0857 11,946.0000 1,667,182.57 189,433.58
ไพลินเหนือ 5,031.5596 5,055,282.0000 999,888,271.00 124,986,033.88
ตราด 355.1150 331,012.0000 60,719,919.30 7,589,989.91
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 11.1523 10,390.0000 1,919,530.68 239,941.34
ตราดเหนือ_U3 558.4642 520,435.0000 95,353,433.08 11,919,179.13
ตราดเหนือ_U5 43.7445 40,768.0000 7,469,473.66 933,684.21
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 94.4053 96,417.0000 19,067,997.38 2,383,499.68
ไพลิน 2,784.6344 2,804,839.0000 554,636,980.89 69,329,622.62
ปะการัง 1,636.6528 1,463,401.0000 268,872,405.03 33,609,050.63
ปลาแดง 94.0521 103,024.0000 16,634,219.98 2,079,277.50
ปลาแดง 80.3260 74,870.0000 13,751,361.51 1,718,920.19
ปลาหมึก 2,235.4721 1,999,121.0000 366,927,457.83 45,865,932.23
ปลาทอง 5,100.8945 4,725,735.0000 870,144,291.09 108,768,036.39
ปลาทอง_U3 67.4242 62,041.0000 11,447,210.65 1,430,901.33
สตูล 4,289.4387 4,677,674.0000 843,776,482.20 105,472,060.28
สินภูฮ่อม_E5N 502.6190 602,136.0000 76,256,420.04 9,532,052.51
สินภูฮ่อม_EU1 2,010.4759 2,408,544.0000 305,025,487.58 38,128,185.94
สิริกิติ์_NGV 210.4920 228,035.0000 43,739,138.19 5,467,392.27
สิริกิติ์_หนองตูม_A 5.6450 8,025.4650 301,998.25 37,749.78
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 7.3640 10,659.4480 519,328.31 64,916.04
สิริกิติ์_เสาเถียร 29.8180 49,457.6030 2,663,074.31 332,884.29
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.4750 3,519.5160 685,742.50 85,717.81
บรรพตใต้ 1,408.1315 1,296,085.0000 238,718,176.65 29,839,772.09
บงกตใต้ 9,662.5090 9,526,708.0000 2,541,534,501.76 317,691,812.72
โกมินทร์ใต้ 2,502.5984 2,607,558.0000 455,899,961.21 56,987,495.15
ปะการังใต้ 1,894.4920 2,086,017.0000 383,273,753.76 47,909,219.22
ตราดใต้ 717.7456 747,348.0000 135,144,573.56 16,893,071.70
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 959.2163 894,021.0000 164,738,386.88 20,592,298.36
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 279.0691 260,099.0000 47,928,387.29 5,991,048.41
สุราษฏร์ 455.8751 407,717.0000 74,759,777.31 9,344,972.17
สุรินทร์ 9.0514 9,748.0000 1,360,429.90 78,147.03
ตราด_11A 329.3163 360,678.0000 64,323,099.82 8,040,387.48
ตราด_U3 2,653.6875 2,907,506.0000 521,760,390.77 65,220,048.85
จักรวาลตะวันตก 1,869.9374 1,945,333.0000 356,152,644.60 44,519,080.57
ยะลา_10A 451.6074 403,823.0000 73,638,647.29 9,204,830.91
ยะลา_U2 146.6810 131,163.0000 23,973,409.57 2,996,676.20
ยะลา_U3 529.4441 473,464.0000 86,423,446.56 10,802,930.82
ยุงทอง 111.8039 99,988.0000 18,398,775.13 919,938.78
รวม 92,470.0913 92,063,595.0259 18,196,861,958.60 2,264,286,395.05
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 6,352,510.0000 87,769,454.42 10,971,181.80
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 335,140.0000 586,966,042.87 73,370,755.36
บรรพต 70,262.0000 122,108,902.26 15,263,612.80
บงกช 380,077.0000 652,263,240.28 81,532,905.03
ดารา 7,448.0000 12,934,604.33 1,616,825.55
เอราวัณ 117,808.0000 204,657,703.41 25,582,212.94
ฟูนาน 48,410.0000 84,160,528.30 10,520,066.04
โกมินทร์ 18,619.0000 32,292,493.70 4,036,561.72
จักรวาล 57,327.0000 99,677,376.07 12,459,672.01
กะพง 13,338.0000 23,178,333.42 2,897,291.68
มรกต 267,963.0000 467,077,357.76 58,384,669.69
ไพลินเหนือ 217,204.0000 378,689,275.70 47,336,159.46
ตราด 12,204.0000 21,223,312.24 2,652,914.04
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 477.0000 828,542.70 103,567.85
ตราดเหนือ_U3 16,488.0000 28,643,372.54 3,580,421.57
ตราดเหนือ_U5 1,014.0000 1,757,834.53 219,729.33
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 6,076.0000 10,584,395.08 1,323,049.38
ไพลิน 108,467.0000 189,083,490.68 23,635,436.34
ปลาแดง 879.0000 1,527,126.84 190,890.86
ปลาแดง 1,000.0000 1,738,875.67 217,359.47
ปลาทอง 166,263.0000 288,818,267.33 36,102,283.41
ปลาทอง_U3 10,216.0000 17,756,014.61 2,219,501.82
สตูล 133,649.0000 232,369,739.91 29,046,217.49
สินภูฮ่อม_E5N 1,742.4700 2,744,187.30 343,023.40
สินภูฮ่อม_EU1 6,969.9100 10,976,796.34 1,372,099.56
บรรพตใต้ 60,960.0000 105,969,655.55 13,246,206.95
บงกตใต้ 320,066.0000 547,649,858.49 68,456,232.31
โกมินทร์ใต้ 203,469.0000 353,636,256.04 44,204,532.00
ปะการังใต้ 96,199.0000 167,273,708.93 20,909,213.63
ตราดใต้ 18,191.0000 31,589,292.58 3,948,661.58
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 69,623.0000 121,013,722.53 15,126,715.32
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 20,584.0000 35,772,852.06 4,471,606.50
ตราด_11A 20,482.0000 35,609,105.26 4,451,138.16
ตราด_U3 138,350.0000 240,282,389.86 30,035,298.74
จักรวาลตะวันตก 47,832.0000 83,142,134.37 10,392,766.80
รวม 2,994,797.38 5,193,996,789.54 649,249,598.79
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 441.6040 691,334.95 34,566.75
เบญจมาศ 473,835.0000 888,622,481.06 100,969,709.87
บัวหลวง 5,078.1200 9,102,824.12 455,141.21
บึงม่วง 5,748.2890 9,158,272.33 457,913.62
บึงหญ้า 7,111.2060 11,329,695.00 566,484.75
บึงหญ้าหนองสา 28,591.8140 45,552,966.98 2,277,648.35
บูรพา 4,882.5780 8,242,418.10 412,120.90
ชบา 63,762.0000 118,418,206.17 13,455,266.09
ดีดี 63,258.9130 93,493,940.63 4,918,863.18
นาสนุนตะวันออก 7,011.8570 10,515,772.40 525,788.61
จัสมิน 305,151.0000 564,795,282.29 70,599,410.28
กำแพงแสน 2,105.7080 3,296,504.40 164,825.22
กะพง 178,151.0000 337,810,742.06 42,226,342.76
กะพง_10A 8,868.0000 16,793,411.15 2,099,176.40
กะพง_U3 44,825.0000 85,149,708.34 10,643,713.55
L33 443.6360 665,718.05 33,285.90
L33-8 1,123.9430 1,760,585.56 88,029.28
L53A 179.0620 270,980.54 14,256.71
L53D 359.1750 523,515.52 27,542.97
L53G 12,049.0920 18,936,907.25 996,300.46
ลันตา 130,291.0000 243,719,929.54 13,999,978.31
มะลิวัลย์ 66,463.0000 124,755,993.62 14,175,397.03
มโนราห์ 2,372.0000 4,509,203.55 225,460.18
หนองผักชี_เอ 4,071.3290 6,373,701.38 318,685.07
หนองผักชี_บี 9,316.0670 14,584,384.87 729,219.24
หนองผักชี_ซี 15,640.9080 24,485,979.11 1,224,298.96
หนองผักชี จี 16,287.2510 25,497,834.77 1,274,891.74
นงเยาว์ 2,447.0000 4,778,993.94 238,949.70
เบญจมาศเหนือ 15,753.0000 29,485,137.54 3,350,248.11
บ่อรังเหนือ 3,610.0360 4,924,298.13 246,214.92
ตราด 3,024.0000 5,732,648.30 716,581.05
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 176.0000 334,813.44 41,851.41
ตราดเหนือ_U3 4,179.0000 7,915,781.66 989,472.71
ตราดเหนือ_U5 328.0000 621,290.49 77,661.32
ปะการัง 33,932.0000 64,353,776.93 8,044,222.11
ปลาแดง 289.0000 549,603.92 68,700.49
ปลาหมึก 256,821.0000 487,021,500.54 60,877,687.57
ปลาทอง 109,776.0000 208,238,537.34 26,029,817.18
ปลาทอง_U3 5,951.0000 11,293,137.17 1,411,642.16
สังขจาย 1,133.4860 1,779,637.74 88,981.88
สิริกิติ์ 956,780.9430 1,612,939,501.52 201,617,437.70
สงขลา ดี 100,050.0000 183,725,666.93 13,680,975.19
สงขลา อี 149,599.0000 274,714,403.26 20,456,373.89
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 17,052.0000 32,304,096.80 4,038,012.11
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 5,070.0000 9,603,041.94 1,200,380.25
สุราษฏร์ 67,478.0000 128,123,055.52 16,015,381.94
สุรินทร์ 13,016.0000 24,260,099.62 1,393,570.36
อู่ทอง 2,670.1990 4,180,220.03 209,011.00
วาสนา 251,784.0000 424,509,082.92 31,702,626.42
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,562.8740 3,680,380.61 184,019.03
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 7,124.7010 10,907,630.82 545,381.51
ยะลา_10A 63,531.0000 120,426,734.94 15,053,341.88
ยะลา_U2 48,408.0000 91,729,401.58 11,466,175.20
ยะลา_U3 84,140.0000 159,576,162.85 19,947,020.36
ยุงทอง 4,564.0000 8,476,219.27 423,810.97
รวม 3,668,668.7910 6,585,243,149.49 723,029,865.81
รวม 30,063,871,352.05 3,647,537,041.45
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) เบญจมาศ ส่งออกน้ำมันดิบ 169,327.0000 324,436,864.83 36,864,131.63
2) ลันตา ส่งออกน้ำมันดิบ 36,405.0000 69,753,341.55 4,006,833.87
3) มะลิวัลย์ ส่งออกน้ำมันดิบ 25,563.0000 48,979,664.06 5,565,313.25
4) เบญจมาศเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ 4,844.0000 9,281,285.17 1,054,585.82
5) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ 100,050.0000 183,725,666.93 13,680,975.19
6) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 149,599.0000 274,714,403.26 20,456,373.89
7) สุรินทร์ ส่งออกน้ำมันดิบ 2,404.0000 4,606,153.91 264,590.82
8) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ 251,784.0000 424,509,082.92 31,702,626.42
รวม 739,976.0000 1,340,006,462.63 113,595,430.89