รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 7 พ.ย. 2562
กันยายน 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 5,865.6650 5,757,367.0000 1,205,361,203.65 150,670,150.45
บรรพต 1,414.5441 1,588,087.0000 282,141,600.93 35,267,700.12
เบญจมาศ 864.8907 923,927.0000 135,450,611.26 14,362,648.40
บงกช 12,022.0870 11,644,188.0000 2,557,402,751.96 319,675,344.00
บูรพา 0.3142 544.7138 13,303.78 665.19
ชบา 113.6919 102,306.0000 14,998,247.23 1,590,354.96
ดารา 586.5042 567,669.0000 100,852,812.51 12,606,601.57
เอราวัณ 4,707.7392 4,576,401.0000 813,049,350.97 101,631,168.87
ฟูนาน 1,872.4607 1,950,526.0000 346,532,984.84 43,316,623.11
G12/48 413.2020 404,854.0000 112,269,010.12 5,970,859.65
โกมินทร์ 403.0423 420,212.0000 74,655,410.20 9,331,926.28
จักรวาล 1,166.5284 1,215,848.0000 216,009,136.29 27,001,142.03
กะพง 1,891.9530 1,717,113.0000 305,064,527.82 38,133,065.97
กะพง_10A 146.3229 131,565.0000 23,374,008.94 2,921,751.12
กะพง_U3 134.3418 120,943.0000 21,486,890.60 2,685,861.33
ลันตา 27.5845 29,461.0000 4,319,084.40 235,415.14
มะลิวัลย์ 1,255.9871 1,341,207.0000 196,625,344.01 20,849,375.69
มรกต 4,120.7567 4,133,696.0000 701,383,215.32 87,672,901.92
น้ำพอง 172.5123 166,178.0000 26,353,869.90 3,294,233.74
เบญจมาศเหนือ 13.2819 14,182.0000 2,079,147.86 220,464.64
ไพลินเหนือ 5,474.9369 5,341,529.0000 906,321,796.47 113,290,224.56
ตราด 448.9014 416,997.0000 74,084,229.12 9,260,528.64
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 19.4168 18,015.0000 3,200,568.32 400,071.04
ตราดเหนือ_U3 486.0675 451,865.0000 80,278,923.32 10,034,865.42
ตราดเหนือ_U5 38.0736 35,396.0000 6,288,499.37 786,062.42
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 131.1756 134,281.0000 22,784,074.96 2,848,009.37
ไพลิน 2,676.5995 2,671,902.0000 453,353,903.09 56,669,237.89
ปะการัง 1,071.9675 965,432.0000 171,519,904.19 21,439,988.02
ปลาแดง 65.3624 71,489.0000 12,700,828.68 1,587,603.58
ปลาแดง 142.7118 132,436.0000 23,528,751.93 2,941,093.99
ปลาหมึก 1,825.0928 1,642,494.0000 291,807,619.28 36,475,952.41
ปลาทอง 3,597.7336 3,321,992.0000 590,189,417.31 73,773,677.16
ปลาทอง_U3 85.4378 78,460.0000 13,939,305.60 1,742,413.20
สตูล 3,362.0035 3,661,371.0000 650,483,931.64 81,310,491.46
สินภูฮ่อม_E5N 183.7160 181,697.0000 30,765,917.19 3,845,739.65
สินภูฮ่อม_EU1 734.8640 726,790.0000 123,064,007.48 15,383,000.94
สิริกิติ์_NGV 199.7490 217,327.0000 41,904,759.37 5,238,094.92
สิริกิติ์_หนองตูม_A 47.5730 67,638.6550 2,545,242.59 318,155.32
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 6.6450 9,619.2670 468,650.69 58,581.34
สิริกิติ์_เสาเถียร 28.8940 45,687.4870 2,460,070.15 307,508.77
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.4200 3,440.7540 670,396.51 83,799.56
บรรพตใต้ 1,052.7950 924,661.0000 164,276,475.32 20,534,559.42
บงกตใต้ 8,719.6320 8,560,222.0000 2,373,812,906.24 296,726,613.28
โกมินทร์ใต้ 2,138.6776 2,227,939.0000 395,818,539.06 49,477,317.38
ปะการังใต้ 2,143.6841 2,363,623.0000 419,924,334.89 52,490,541.87
ตราดใต้ 782.0827 814,141.0000 144,641,348.44 18,080,168.56
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 868.3607 806,286.0000 143,245,818.93 17,905,727.37
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 235.9389 219,122.0000 38,929,499.38 4,866,187.42
สุราษฏร์ 569.3737 512,243.0000 91,005,757.29 11,375,719.66
สุรินทร์ 8.3777 8,949.0000 1,311,965.45 71,509.72
ตราด_11A 378.3571 414,010.0000 73,553,554.82 9,194,194.36
ตราด_U3 2,554.1787 2,795,477.0000 496,648,077.94 62,081,009.74
จักรวาลตะวันตก 1,845.5967 1,920,761.0000 341,244,896.25 42,655,612.03
ยะลา_10A 477.6339 429,965.0000 76,388,140.86 9,548,517.61
ยะลา_U2 164.7644 148,218.0000 26,332,602.57 3,291,575.32
ยะลา_U3 716.8120 645,514.0000 114,682,856.41 14,335,357.05
ยุงทอง 136.8822 123,176.0000 21,883,608.29 1,094,180.43
รวม 80,615.8990 79,916,440.8768 15,565,483,691.99 1,928,962,145.06
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,827,110.0000 80,510,265.35 10,063,783.17
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 325,073.0000 590,451,378.70 73,806,422.34
บรรพต 83,777.0000 149,907,720.57 18,738,465.08
บงกช 320,069.0000 566,193,963.76 70,774,245.47
ดารา 13,284.0000 23,792,203.04 2,974,025.37
เอราวัณ 129,423.0000 231,697,891.76 28,962,236.50
ฟูนาน 80,204.0000 143,577,305.12 17,947,163.13
G12/48 40,017.0000 70,636,639.82 3,756,704.21
โกมินทร์ 37,305.0000 66,705,492.41 8,338,186.56
จักรวาล 44,161.0000 79,014,076.28 9,876,759.55
กะพง 8,797.0000 15,750,036.72 1,968,754.60
มรกต 252,533.0000 452,050,877.92 56,506,359.74
ไพลินเหนือ 211,071.0000 377,823,383.23 47,227,922.91
ตราด 17,146.0000 30,675,776.50 3,834,472.08
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1,535.0000 2,748,423.00 343,552.87
ตราดเหนือ_U3 20,934.0000 37,450,355.39 4,681,294.42
ตราดเหนือ_U5 1,865.0000 3,338,001.92 417,250.24
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 9,453.0000 16,923,736.34 2,115,467.03
ไพลิน 112,345.0000 201,089,779.60 25,136,222.45
ปลาแดง 669.0000 1,196,355.70 149,544.47
ปลาแดง 2,773.0000 4,963,780.66 620,472.59
ปลาทอง 151,256.0000 270,615,760.71 33,826,970.10
ปลาทอง_U3 13,647.0000 24,422,168.14 3,052,771.02
สตูล 77,332.0000 138,347,516.12 17,293,439.54
สินภูฮ่อม_E5N 218.4500 355,297.18 44,412.15
สินภูฮ่อม_EU1 873.8000 1,421,188.75 177,648.59
บรรพตใต้ 23,711.0000 42,410,952.98 5,301,369.15
บงกตใต้ 220,036.0000 389,468,876.57 48,683,609.57
โกมินทร์ใต้ 189,054.0000 338,378,744.58 42,297,343.07
ปะการังใต้ 121,660.0000 217,718,446.31 27,214,805.80
ตราดใต้ 7,462.0000 13,347,306.20 1,668,413.29
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 79,290.0000 141,856,085.23 17,732,010.66
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 22,757.0000 40,723,144.50 5,090,393.07
ตราด_11A 27,771.0000 49,699,831.02 6,212,478.89
ตราด_U3 154,929.0000 277,208,987.92 34,651,123.49
จักรวาลตะวันตก 25,325.0000 45,306,206.29 5,663,275.79
รวม 2,827,756.25 5,057,267,690.94 627,085,585.79
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 230.3880 430,006.62 21,500.33
เบญจมาศ 308,590.0000 597,232,650.44 63,328,193.87
บัวหลวง 300,451.3900 549,033,032.30 43,274,500.72
บึงม่วง 6,456.8380 12,125,552.42 606,277.62
บึงหญ้า 6,869.3320 12,900,191.28 645,009.56
บึงหญ้าหนองสา 23,807.7790 44,709,573.35 2,235,478.67
บูรพา 886.3030 1,671,989.07 83,599.45
ชบา 54,625.0000 105,106,919.37 11,145,123.02
ดีดี 67,388.2440 121,031,894.15 6,418,510.24
นาสนุนตะวันออก 4,899.1840 8,919,900.71 445,995.05
จัสมิน 331,051.0000 633,618,921.20 79,202,365.15
กำแพงแสน 2,291.1920 4,276,384.77 213,819.23
กะพง 198,327.0000 386,846,490.55 48,355,811.31
กะพง_10A 16,523.0000 32,258,015.87 4,032,251.99
กะพง_U3 38,172.0000 74,097,966.85 9,262,245.86
L33 439.7110 794,145.11 39,707.25
L33-8 1,321.3850 2,442,673.33 122,133.67
L53A 554.4840 1,007,888.56 53,449.90
L53D 712.0590 1,282,713.69 68,024.30
L53G 10,555.7200 19,497,362.74 1,033,975.58
ลันตา 81,844.0000 158,452,207.90 8,636,564.06
มะลิวัลย์ 48,194.0000 93,318,209.80 9,895,094.78
มโนราห์ 238,005.0000 465,087,426.94 34,051,305.47
หนองผักชี_เอ 5,640.7800 10,528,207.88 526,410.39
หนองผักชี_บี 9,624.1580 17,962,965.43 898,148.27
หนองผักชี_ซี 15,978.8930 29,823,731.34 1,491,186.57
หนองผักชี จี 18,729.1510 34,956,937.73 1,747,846.89
นงเยาว์ 239,713.0000 480,887,242.51 35,299,863.53
เบญจมาศเหนือ 7,217.0000 13,978,560.65 1,482,231.42
บ่อรังเหนือ 4,161.3370 7,307,369.36 365,368.44
ตราด 4,885.0000 9,542,181.18 1,192,772.65
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 416.0000 813,330.88 101,666.09
ตราดเหนือ_U3 5,728.0000 11,194,683.68 1,399,335.47
ตราดเหนือ_U5 449.0000 877,531.89 109,691.50
ปะการัง 49,754.0000 97,025,111.75 12,128,138.97
ปลาแดง 725.0000 1,416,821.28 177,102.67
ปลาหมึก 321,502.0000 627,464,310.11 78,433,038.77
ปลาทอง 143,188.0000 279,659,608.83 34,957,451.10
ปลาทอง_U3 10,517.0000 20,547,643.82 2,568,455.49
สังขจาย 1,336.1350 2,499,941.72 124,997.08
สิริกิติ์ 905,323.3180 1,570,411,186.62 196,301,398.33
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 22,692.0000 44,388,040.94 5,548,505.12
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 6,336.0000 12,393,130.52 1,549,141.32
สุราษฏร์ 82,483.0000 160,669,728.47 20,083,716.06
สุรินทร์ 8,133.0000 15,727,749.65 857,253.56
อู่ทอง 2,625.5670 4,900,477.45 245,023.87
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,411.5200 4,318,903.06 215,945.15
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 9,445.7050 17,246,186.38 862,309.33
ยะลา_10A 113,678.0000 222,009,510.31 27,751,188.78
ยะลา_U2 82,108.0000 160,403,470.84 20,050,433.85
ยะลา_U3 114,053.0000 222,745,922.63 27,843,240.33
ยุงทอง 45,502.0000 87,552,859.84 4,377,643.04
รวม 3,976,550.5730 7,495,395,463.77 801,860,441.12
รวม 28,198,657,112.05 3,367,971,955.14
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 296,907.0000 542,556,153.66 42,763,996.48
2) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 238,005.0000 465,087,426.94 34,051,305.47
3) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 238,434.0000 478,321,445.98 35,111,519.45
รวม 773,346.0000 1,485,965,026.58 111,926,821.40