รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 10 ต.ค. 2562
สิงหาคม 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 6,998.6550 6,799,421.0000 1,423,525,420.68 177,940,677.59
บรรพต 1,477.2748 1,671,964.0000 297,043,297.79 37,130,412.23
เบญจมาศ 944.2947 1,016,548.0000 149,030,714.57 17,049,060.69
บงกช 13,102.9830 12,648,561.0000 2,795,931,522.79 349,491,440.35
บูรพา 2.3463 4,186.1022 102,892.72 5,144.64
ชบา 106.5837 96,307.0000 14,119,058.84 1,615,215.30
ดารา 592.3484 585,379.0000 103,999,194.13 12,999,899.27
เอราวัณ 5,601.9809 5,548,343.0000 985,725,830.19 123,215,728.78
ฟูนาน 1,667.2308 1,730,157.0000 307,381,941.82 38,422,742.73
G12/48 549.7970 540,140.0000 149,784,819.04 7,489,240.95
โกมินทร์ 602.0505 624,489.0000 110,947,527.58 13,868,440.95
จักรวาล 1,106.3594 1,147,960.0000 203,948,065.95 25,493,508.24
กะพง 2,058.5261 1,874,894.0000 333,096,105.41 41,637,013.18
กะพง_10A 172.7746 155,942.0000 27,704,858.45 3,463,107.31
กะพง_U3 69.9524 63,220.0000 11,231,747.39 1,403,968.42
ลันตา 29.4236 31,672.0000 4,643,264.05 263,118.08
มะลิวัลย์ 1,271.7471 1,369,169.0000 200,726,610.49 22,963,052.78
มรกต 4,072.1540 4,113,959.0000 698,034,347.74 87,254,293.47
น้ำพอง 261.6303 252,140.0000 36,549,231.05 4,568,653.88
เบญจมาศเหนือ 4.7566 5,130.0000 752,082.12 86,037.93
ไพลินเหนือ 5,166.1670 5,069,067.0000 860,091,915.60 107,511,489.45
ตราด 555.1651 516,482.0000 91,758,863.55 11,469,857.94
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 36.1757 33,634.0000 5,975,460.16 746,932.52
ตราดเหนือ_U3 610.0154 567,627.0000 100,845,350.74 12,605,668.84
ตราดเหนือ_U5 47.7824 44,462.0000 7,899,176.72 987,397.09
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 207.4209 218,985.0000 37,156,192.28 4,644,524.03
ไพลิน 2,631.9136 2,639,522.0000 447,859,839.54 55,982,479.94
ปะการัง 917.9688 828,478.0000 147,188,478.50 18,398,559.81
ปลาแดง 95.1899 104,389.0000 18,545,885.45 2,318,235.68
ปลาแดง 139.2226 129,208.0000 22,955,261.25 2,869,407.66
ปลาหมึก 1,827.4896 1,650,358.0000 293,204,747.75 36,650,593.47
ปลาทอง 4,351.2577 4,021,114.0000 714,396,340.69 89,299,542.59
ปลาทอง_U3 109.6829 100,861.0000 17,919,096.38 2,239,887.05
สตูล 3,708.3283 4,052,100.0000 719,901,353.73 89,987,669.22
สินภูฮ่อม_E5N 571.7449 658,195.0000 93,953,203.63 11,744,150.44
สินภูฮ่อม_EU1 2,286.9795 2,632,783.0000 375,812,917.98 46,976,614.75
สิริกิติ์_EGAT 2.4550 2,715.0000 121,807.77 15,225.97
สิริกิติ์_NGV 211.4770 230,322.0000 44,702,325.16 5,587,790.65
สิริกิติ์_หนองตูม_A 50.0820 71,206.3880 2,679,496.38 334,937.05
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.6300 5,253.9040 255,970.20 31,996.28
สิริกิติ์_เสาเถียร 32.1100 50,481.5800 2,718,210.96 339,776.37
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.4240 3,446.7070 671,556.39 83,944.55
บรรพตใต้ 713.5274 640,685.0000 113,824,929.99 14,228,116.25
บงกตใต้ 10,002.0030 9,827,944.0000 2,725,361,597.99 340,670,199.75
โกมินทร์ใต้ 2,641.0799 2,738,204.0000 486,472,882.31 60,809,110.29
ปะการังใต้ 1,984.9439 2,148,010.0000 381,618,249.01 47,702,281.13
ตราดใต้ 666.7371 691,193.0000 122,798,246.93 15,349,780.86
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1,072.5816 997,195.0000 177,162,960.05 22,145,370.01
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 275.1492 255,748.0000 45,436,522.15 5,679,565.27
สุราษฏร์ 671.7120 606,687.0000 107,784,801.12 13,473,100.14
สุรินทร์ 8.0756 8,702.0000 1,275,754.10 72,292.67
ตราด_11A 464.5963 509,839.0000 90,578,659.53 11,322,332.44
ตราด_U3 2,952.5788 3,239,942.0000 575,612,307.65 71,951,538.45
จักรวาลตะวันตก 2,113.7497 2,190,779.0000 389,216,645.15 48,652,080.64
ยะลา_10A 689.4120 623,569.0000 110,784,079.18 13,848,009.90
ยะลา_U2 336.3695 304,468.0000 54,092,180.69 6,761,522.59
ยะลา_U3 875.4015 791,633.0000 140,642,547.90 17,580,318.49
ยุงทอง 144.8380 130,854.0000 23,247,691.75 1,162,384.61
รวม 89,870.3070 89,615,723.6812 17,406,802,039.11 2,158,595,441.61
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 6,325,790.0000 87,400,277.54 10,925,034.68
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 395,150.0000 687,172,688.64 85,896,586.08
บรรพต 70,244.0000 121,363,578.28 15,170,447.29
บงกช 375,073.0000 640,453,809.74 80,056,726.22
ดารา 15,054.0000 26,041,607.16 3,255,200.91
เอราวัณ 200,484.0000 346,514,664.51 43,314,333.08
ฟูนาน 68,494.0000 118,354,789.06 14,794,348.64
โกมินทร์ 55,190.0000 95,403,462.24 11,925,432.78
จักรวาล 55,085.0000 95,197,462.22 11,899,682.78
กะพง 16,025.0000 27,716,342.90 3,464,542.87
มรกต 203,653.0000 353,040,245.30 44,130,030.66
ไพลินเหนือ 186,763.0000 323,833,920.07 40,479,240.01
ตราด 18,806.0000 32,518,657.64 4,064,832.23
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2,025.0000 3,501,719.72 437,714.97
ตราดเหนือ_U3 18,484.0000 31,950,128.03 3,993,766.01
ตราดเหนือ_U5 1,496.0000 2,585,215.21 323,151.91
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 10,695.0000 18,539,496.66 2,317,437.09
ไพลิน 104,282.0000 180,816,490.76 22,602,061.34
ปลาแดง 95.0000 163,896.86 20,487.11
ปลาแดง 1,964.0000 3,393,771.10 424,221.38
ปลาทอง 130,564.0000 225,660,506.59 28,207,563.33
ปลาทอง_U3 11,992.0000 20,725,466.93 2,590,683.37
สตูล 102,448.0000 177,024,427.34 22,128,053.44
สินภูฮ่อม_E5N 1,919.7600 2,996,166.63 374,520.82
สินภูฮ่อม_EU1 7,678.9600 11,984,541.67 1,498,067.73
บรรพตใต้ 30,625.0000 52,959,253.62 6,619,906.71
บงกตใต้ 391,991.0000 582,724,416.01 72,840,552.00
โกมินทร์ใต้ 201,699.0000 348,569,490.84 43,571,186.35
ปะการังใต้ 105,266.0000 181,909,168.18 22,738,646.04
ตราดใต้ 7,857.0000 13,574,428.19 1,696,803.53
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 71,581.0000 123,721,740.65 15,465,217.59
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 19,469.0000 33,654,582.04 4,206,822.77
ตราด_11A 35,700.0000 61,701,181.39 7,712,647.68
ตราด_U3 183,812.0000 317,666,479.20 39,708,309.91
จักรวาลตะวันตก 22,350.0000 38,625,096.31 4,828,137.05
รวม 3,124,014.72 5,302,058,891.69 662,757,361.68
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 234.8290 401,227.80 20,061.39
เบญจมาศ 427,895.0000 799,018,831.97 91,407,469.90
บัวหลวง 1,028.1800 1,859,477.51 92,973.88
บึงม่วง 6,920.9420 11,930,816.74 596,540.84
บึงหญ้า 7,326.0300 12,629,136.52 631,456.82
บึงหญ้าหนองสา 22,142.7420 38,171,248.51 1,908,562.43
บูรพา 5,560.3960 9,831,471.29 491,573.57
ชบา 70,066.0000 134,018,223.01 15,331,637.01
ดีดี 74,876.4110 123,116,175.24 6,616,907.83
นาสนุนตะวันออก 1,650.0840 2,751,933.37 137,596.66
จัสมิน 350,901.0000 654,465,755.83 81,808,219.48
กำแพงแสน 2,317.3760 3,959,458.44 197,972.93
กะพง 192,577.0000 365,063,645.91 45,632,955.74
กะพง_10A 21,280.0000 40,335,208.05 5,041,901.01
กะพง_U3 16,920.0000 32,069,942.08 4,008,742.76
L33 443.1640 734,571.89 36,728.60
L33-8 1,367.4780 2,332,097.25 116,604.86
L53A 376.5410 628,479.69 33,777.79
แอล 53 บี 201.5460 331,061.82 17,792.99
L53D 524.8280 862,088.61 46,333.16
L53G 9,688.3200 16,528,118.91 888,307.65
ลันตา 100,739.0000 188,094,877.12 10,658,701.01
มะลิวัลย์ 57,090.0000 106,604,660.23 12,195,535.17
มโนราห์ 237,987.0000 453,409,809.97 33,195,411.96
หนองผักชี_เอ 5,431.8790 9,280,884.56 464,044.23
หนองผักชี_บี 10,662.4580 18,217,828.82 910,891.44
หนองผักชี_ซี 16,478.6400 28,155,331.80 1,407,766.59
หนองผักชี จี 20,502.2580 35,030,067.81 1,751,503.39
นงเยาว์ 240,156.0000 470,107,675.50 34,531,643.85
เบญจมาศเหนือ 7,321.0000 13,667,542.59 1,563,562.00
บ่อรังเหนือ 4,816.2000 7,625,287.66 381,264.40
ตราด 9,594.0000 18,180,574.37 2,272,571.79
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 997.0000 1,888,761.69 236,094.93
ตราดเหนือ_U3 9,467.0000 17,943,592.43 2,242,949.05
ตราดเหนือ_U5 743.0000 1,408,269.30 176,033.66
ปะการัง 79,218.0000 150,146,054.66 18,768,256.83
ปลาแดง 1,020.0000 1,932,272.20 241,534.03
ปลาหมึก 263,861.0000 500,265,575.62 62,533,196.96
ปลาทอง 153,366.0000 290,634,911.66 36,329,363.97
ปลาทอง_U3 11,777.0000 22,316,098.69 2,789,512.35
สังขจาย 1,582.2980 2,710,799.74 135,539.99
สังขจาย C 231.1680 396,038.01 19,801.90
สิริกิติ์ 931,677.6340 1,562,703,606.72 195,337,950.84
สงขลา ดี 100,290.0000 185,825,375.32 13,854,996.18
สงขลา อี 150,292.0000 278,473,101.08 20,762,738.91
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 35,752.0000 67,751,548.19 8,468,943.52
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 9,840.0000 18,647,367.80 2,330,920.98
สุราษฏร์ 24,131.0000 45,777,216.24 5,722,152.03
สุรินทร์ 23,794.0000 44,444,415.07 2,518,514.81
อู่ทอง 3,563.9670 6,089,378.33 304,468.93
วาสนา 265,462.0000 451,451,499.57 34,303,661.12
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,596.0970 4,228,628.97 211,431.45
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 12,769.4710 21,454,755.67 1,072,737.82
ยะลา_10A 104,707.0000 198,540,571.99 24,817,571.50
ยะลา_U2 77,888.0000 147,715,701.46 18,464,462.69
ยะลา_U3 73,157.0000 138,784,669.75 17,348,083.73
ยุงทอง 15,013.0000 28,716,004.65 1,435,800.26
รวม 4,278,271.9370 7,789,659,725.68 824,823,731.57
รวม 30,585,920,934.02 3,657,101,569.54
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 237,987.0000 453,409,809.97 33,195,411.96
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 238,777.0000 467,408,269.76 34,333,359.66
3) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ 100,290.0000 185,825,375.32 13,854,996.18
4) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 150,292.0000 278,473,101.08 20,762,738.91
5) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ 265,462.0000 451,451,499.57 34,303,661.12
รวม 992,808.0000 1,836,568,055.70 136,450,167.83