รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 3 ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,088.5970 6,940,660.0000 1,453,095,189.46 181,636,898.68
บรรพต 1,194.5459 1,332,661.0000 239,710,364.16 29,963,795.52
เบญจมาศ 1,072.4594 1,149,831.0000 168,580,862.31 20,342,702.96
บงกช 15,877.3620 15,255,843.0000 3,372,462,755.92 421,557,844.49
บูรพา 3.7292 6,674.3458 164,179.30 8,208.97
ชบา 137.7479 124,643.0000 18,274,358.94 2,205,172.35
ดารา 701.8428 706,032.0000 126,996,425.97 15,874,553.25
เอราวัณ 5,648.3163 5,688,281.0000 1,023,170,854.50 127,896,356.82
ฟูนาน 1,170.6498 1,212,929.0000 218,173,748.23 27,271,718.53
G12/48 387.6770 381,976.0000 105,931,035.83 5,296,551.79
โกมินทร์ 1,165.0057 1,209,091.0000 217,483,397.36 27,185,424.67
จักรวาล 675.9200 700,447.0000 125,991,831.65 15,748,978.96
กะพง 2,509.0057 2,322,880.0000 417,824,492.19 52,228,061.53
กะพง_10A 190.0687 174,451.0000 31,379,106.16 3,922,388.28
กะพง_U3 149.2934 137,182.0000 24,675,402.16 3,084,425.27
ลันตา 58.7622 62,915.0000 9,224,194.65 527,105.19
มะลิวัลย์ 1,095.3391 1,174,323.0000 172,171,722.59 20,776,013.15
มรกต 3,774.5058 3,806,815.0000 645,603,824.74 80,700,478.09
น้ำพอง 261.3664 251,633.0000 42,764,650.90 5,345,581.36
เบญจมาศเหนือ 12.2619 13,142.0000 1,926,795.94 232,507.04
ไพลินเหนือ 5,697.7141 5,598,119.0000 949,858,602.08 118,732,325.26
ตราด 816.3355 769,132.0000 138,346,442.20 17,293,305.28
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 76.0665 71,680.0000 12,893,328.15 1,611,666.02
ตราดเหนือ_U3 726.5224 684,281.0000 123,083,997.80 15,385,499.72
ตราดเหนือ_U5 56.9084 53,598.0000 9,640,858.19 1,205,107.27
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 140.0236 145,889.0000 24,753,657.72 3,094,207.22
ไพลิน 3,696.1738 3,704,903.0000 628,359,619.18 78,544,952.40
ปะการัง 1,214.6760 1,112,747.0000 200,153,662.94 25,019,207.86
ปลาแดง 34.8959 37,779.0000 6,795,440.31 849,430.04
ปลาแดง 87.1083 82,075.0000 14,763,116.72 1,845,389.59
ปลาหมึก 1,789.5598 1,643,555.0000 295,631,944.31 36,953,993.05
ปลาทอง 5,209.8021 4,878,563.0000 877,524,067.06 109,690,508.38
ปลาทอง_U3 103.2679 96,128.0000 17,290,871.16 2,161,358.90
สตูล 3,195.7478 3,418,901.0000 614,969,594.08 76,871,199.27
สินภูฮ่อม_E5N 481.1393 527,628.0000 81,648,661.53 10,206,082.70
สินภูฮ่อม_EU1 1,924.5573 2,110,511.0000 326,594,259.18 40,824,282.40
สิริกิติ์_EGAT 2.4430 2,704.0000 121,406.79 15,175.85
สิริกิติ์_NGV 213.3930 234,445.0000 45,547,217.57 5,693,402.20
สิริกิติ์_หนองตูม_A 37.7070 53,612.1040 2,017,423.47 252,177.93
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 6.3670 9,216.1120 449,008.98 56,126.12
สิริกิติ์_เสาเถียร 40.5340 63,840.4340 3,437,526.47 429,690.81
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.8600 2,644.1190 515,180.15 64,397.52
บรรพตใต้ 1,312.7034 1,261,901.0000 226,982,514.14 28,372,814.27
บงกตใต้ 10,410.8820 10,257,912.0000 2,844,763,135.91 355,595,391.99
โกมินทร์ใต้ 2,905.8189 3,012,724.0000 541,909,125.01 67,738,640.62
ปะการังใต้ 1,654.4863 1,802,302.0000 324,186,317.36 40,523,289.67
ตราดใต้ 766.5138 794,924.0000 142,985,736.84 17,873,217.10
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 724.3667 682,070.0000 122,686,298.29 15,335,787.29
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 189.8688 178,785.0000 32,158,680.71 4,019,835.09
สุราษฏร์ 487.8971 447,100.0000 80,421,428.30 10,052,678.54
สุรินทร์ 12.0108 12,882.0000 1,888,676.41 107,926.08
ตราด_11A 408.0403 437,968.0000 78,778,823.19 9,847,352.91
ตราด_U3 2,814.0556 3,017,328.0000 542,737,264.33 67,842,158.05
จักรวาลตะวันตก 2,008.9346 2,082,798.0000 374,640,108.25 46,830,013.53
ยะลา_10A 634.4992 582,898.0000 104,847,889.96 13,105,986.25
ยะลา_U2 261.6088 240,179.0000 43,201,826.39 5,400,228.30
ยะลา_U3 723.8066 664,594.0000 119,542,835.76 14,942,854.46
ยุงทอง 113.0868 102,516.0000 18,439,909.88 921,995.49
รวม 94,155.8386 93,533,241.1148 18,390,171,649.73 2,287,114,422.33
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 6,454,750.0000 89,182,053.42 11,147,756.69
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 340,170.0000 642,914,848.14 80,364,356.02
บรรพต 45,611.0000 84,677,913.01 10,584,739.13
บงกช 400,124.0000 735,003,656.52 91,875,457.07
ดารา 22,075.0000 40,983,781.05 5,122,972.63
เอราวัณ 173,419.0000 322,042,799.68 40,255,349.96
ฟูนาน 58,350.0000 108,372,627.63 13,546,578.46
โกมินทร์ 57,804.0000 107,401,608.62 13,425,201.08
จักรวาล 39,884.0000 74,063,853.64 9,257,981.72
กะพง 8,779.0000 16,308,404.98 2,038,550.63
มรกต 230,716.0000 430,838,086.53 53,854,760.82
ไพลินเหนือ 214,597.0000 400,735,744.12 50,091,968.01
ตราด 18,042.0000 33,498,891.24 4,187,361.41
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1,735.0000 3,221,628.51 402,703.58
ตราดเหนือ_U3 14,277.0000 26,508,223.75 3,313,527.99
ตราดเหนือ_U5 1,005.0000 1,865,248.36 233,156.05
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 8,329.0000 15,540,605.71 1,942,575.71
ไพลิน 158,255.0000 295,540,948.33 36,942,618.54
ปลาแดง 539.0000 998,864.20 124,858.03
ปลาแดง 1,207.0000 2,239,192.43 279,899.06
ปลาทอง 110,592.0000 205,358,563.76 25,669,820.46
ปลาทอง_U3 7,240.0000 13,443,049.57 1,680,381.20
สตูล 61,672.0000 114,467,196.40 14,308,399.57
สินภูฮ่อม_E5N 1,695.5900 2,860,756.39 357,594.53
สินภูฮ่อม_EU1 6,782.3300 11,442,974.93 1,430,371.87
บรรพตใต้ 37,400.0000 69,474,815.53 8,684,351.95
บงกตใต้ 360,133.0000 661,548,292.27 82,693,536.53
โกมินทร์ใต้ 170,123.0000 315,830,123.61 39,478,765.45
ปะการังใต้ 98,210.0000 182,334,414.20 22,791,801.78
ตราดใต้ 3,278.0000 6,090,943.35 761,367.94
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 34,657.0000 64,373,434.22 8,046,679.29
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 9,829.0000 18,256,359.95 2,282,044.99
ตราด_11A 25,352.0000 47,082,087.18 5,885,260.91
ตราด_U3 147,977.0000 274,806,475.58 34,350,809.45
จักรวาลตะวันตก 17,679.0000 32,838,333.09 4,104,791.65
รวม 2,887,537.92 5,362,964,746.48 670,370,593.47
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 448.8630 886,509.90 44,325.50
เบญจมาศ 513,688.0000 1,036,992,759.10 125,134,225.70
บัวหลวง 244,418.6000 469,603,215.99 34,711,988.20
บึงม่วง 6,489.8850 12,853,681.27 642,684.06
บึงหญ้า 8,547.4580 16,928,851.71 846,442.59
บึงหญ้าหนองสา 19,843.1690 39,300,814.99 1,965,040.75
บูรพา 6,444.8960 12,646,330.25 632,316.51
ชบา 129,202.0000 263,482,690.54 31,794,534.89
ดีดี 83,382.8420 159,422,090.40 8,717,439.62
นาสนุนตะวันออก 2,713.4310 5,252,548.75 262,627.45
กำแพงแสน 2,787.1290 5,504,613.78 275,230.69
กะพง 260,613.0000 526,465,789.58 65,808,223.70
กะพง_10A 20,206.0000 40,917,103.15 5,114,637.90
กะพง_U3 36,679.0000 73,863,021.93 9,232,877.74
L33 649.4560 1,245,635.96 62,281.80
L33-8 1,109.3450 2,164,281.95 108,214.09
L53A 1,458.2990 2,811,893.88 153,758.58
แอล 53 บี 41.6010 80,049.19 4,377.21
L53D 672.5910 1,294,208.41 70,769.25
L53G 10,371.0450 20,201,232.74 1,104,633.78
ลันตา 109,279.0000 220,756,118.20 12,614,835.29
มะลิวัลย์ 81,728.0000 164,773,670.36 19,883,287.98
มโนราห์ 271,379.0000 553,463,874.40 42,344,894.33
หนองผักชี_เอ 4,882.9490 9,643,883.85 482,194.19
หนองผักชี_บี 11,447.5930 22,609,135.84 1,130,456.79
หนองผักชี_ซี 16,709.9220 33,002,299.81 1,650,114.99
หนองผักชี จี 25,507.2850 50,377,199.06 2,518,859.96
นงเยาว์ 289,017.0000 606,168,143.56 47,246,245.85
เบญจมาศเหนือ 13,685.0000 27,573,697.17 3,327,326.27
บ่อรังเหนือ 4,651.4820 8,812,981.54 440,649.11
ตราด 19,327.0000 39,021,375.16 4,877,671.90
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1,991.0000 4,022,692.09 502,836.20
ตราดเหนือ_U3 15,507.0000 31,301,519.10 3,912,689.89
ตราดเหนือ_U5 1,218.0000 2,458,566.80 307,320.86
ปะการัง 123,350.0000 248,926,814.32 31,115,851.79
ปลาแดง 1,483.0000 2,991,448.71 373,931.08
ปลาหมึก 347,075.0000 700,716,652.49 87,589,581.57
ปลาทอง 231,087.0000 466,667,067.72 58,333,383.47
ปลาทอง_U3 15,431.0000 31,170,188.75 3,896,273.61
สังขจาย 1,633.3410 3,233,401.86 161,670.10
สิริกิติ์ 914,449.3300 1,647,522,240.65 205,940,280.07
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 37,410.0000 75,611,587.74 9,451,448.46
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 10,470.0000 21,162,103.52 2,645,262.96
สุราษฏร์ 33,886.0000 68,324,615.73 8,540,576.97
สุรินทร์ 23,165.0000 46,848,386.16 2,677,093.07
อู่ทอง 2,893.8630 5,715,414.73 285,770.74
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,303.1000 4,414,213.12 220,710.66
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 12,181.5350 23,555,196.69 1,177,759.84
ยะลา_10A 70,141.0000 141,848,371.68 17,731,046.46
ยะลา_U2 52,711.0000 106,595,348.70 13,324,418.60
ยะลา_U3 80,172.0000 161,881,987.58 20,235,248.45
ยุงทอง 15,468.0000 31,568,261.95 1,578,413.10
รวม 4,191,407.0100 8,254,655,782.51 893,204,734.62
รวม 32,096,974,232.14 3,861,837,507.11
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) เบญจมาศ ส่งออกน้ำมันดิบ 174,455.0000 360,274,347.61 43,474,413.04
2) ลันตา ส่งออกน้ำมันดิบ 39,173.0000 80,897,807.57 4,622,805.14
3) มะลิวัลย์ ส่งออกน้ำมันดิบ 24,872.0000 51,364,211.82 6,198,134.77
4) เบญจมาศเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ 3,911.0000 8,076,770.36 974,626.29
5) สุรินทร์ ส่งออกน้ำมันดิบ 9,036.0000 18,660,623.11 1,066,338.22
รวม 251,447.0000 519,273,760.47 56,336,317.46