รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 7 ส.ค. 2562
มิถุนายน 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 5,302.8940 5,185,402.0000 1,134,383,431.45 141,797,928.93
บรรพต 1,384.3340 1,523,979.0000 290,836,152.36 36,354,519.05
เบญจมาศ 1,084.9933 1,161,765.0000 170,330,549.01 20,112,248.03
บงกช 15,424.7190 14,887,805.0000 3,291,104,128.42 411,388,016.05
บูรพา 3.3725 6,032.6402 149,991.22 7,499.56
ชบา 147.7815 135,486.0000 19,864,090.20 2,345,507.08
ดารา 1,095.1736 1,090,198.0000 208,053,386.32 26,006,673.29
เอราวัณ 4,851.7185 4,821,192.0000 920,076,281.28 115,009,535.18
ฟูนาน 743.1600 780,575.0000 148,964,933.00 18,620,616.63
G12/48 386.0000 391,468.0000 105,101,698.50 5,255,084.83
โกมินทร์ 990.5879 1,039,665.0000 198,409,668.60 24,801,208.58
จักรวาล 745.5167 784,073.0000 149,632,491.32 18,704,061.42
กะพง 2,395.3364 2,239,022.0000 427,294,958.48 53,411,869.82
กะพง_10A 129.5864 119,851.0000 22,872,364.84 2,859,045.61
กะพง_U3 300.3671 278,138.0000 53,079,855.92 6,634,982.00
ลันตา 27.0309 28,952.0000 4,244,756.95 235,207.65
มะลิวัลย์ 1,055.3529 1,129,716.0000 165,631,729.73 19,557,422.02
มรกต 3,308.2887 3,274,495.0000 582,277,904.79 72,784,738.10
น้ำพอง 254.1916 244,913.0000 38,542,252.70 4,817,781.59
เบญจมาศเหนือ 18.3655 19,678.0000 2,885,062.42 340,661.68
ไพลินเหนือ 5,577.4660 5,410,791.0000 962,158,759.36 120,269,844.92
ตราด 873.8592 828,270.0000 158,067,046.80 19,758,380.85
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 74.9396 71,016.0000 13,552,693.44 1,694,086.68
ตราดเหนือ_U3 847.2476 804,070.0000 153,448,718.80 19,181,089.85
ตราดเหนือ_U5 66.3648 62,982.0000 12,019,484.88 1,502,435.61
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 170.2847 175,702.0000 31,243,716.19 3,905,464.52
ไพลิน 3,419.7649 3,371,779.0000 599,577,159.69 74,947,144.96
ปะการัง 1,293.4322 1,193,226.0000 227,715,249.84 28,464,406.24
ปลาแดง 95.2343 103,244.0000 19,703,084.96 2,462,885.63
ปลาแดง 80.5100 76,188.0000 14,539,717.92 1,817,464.74
ปลาหมึก 1,395.3810 1,290,238.0000 246,229,019.92 30,778,627.49
ปลาทอง 5,173.1383 4,876,744.0000 930,677,824.96 116,334,728.12
ปลาทอง_U3 67.1045 62,992.0000 12,021,393.28 1,502,674.17
สตูล 3,604.8346 3,877,644.0000 740,009,580.96 92,501,197.63
สินภูฮ่อม_E5N 206.4294 203,787.0000 35,584,185.47 4,448,023.19
สินภูฮ่อม_EU1 825.7176 815,149.0000 142,336,916.60 17,792,114.58
สิริกิติ์_NGV 214.5960 234,344.0000 45,876,106.91 5,734,513.36
สิริกิติ์_หนองตูม_A 41.9960 59,709.3280 2,185,958.50 273,244.81
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.5070 5,174.8690 253,102.84 31,637.85
สิริกิติ์_เสาเถียร 41.9340 68,511.1360 3,665,736.29 458,217.04
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.9280 2,740.6460 533,987.47 66,748.43
บรรพตใต้ 1,211.9835 1,152,721.0000 219,985,275.64 27,498,159.46
บงกตใต้ 9,187.8590 9,276,615.0000 2,503,234,498.34 312,904,312.29
โกมินทร์ใต้ 3,146.6859 3,305,831.0000 630,884,788.04 78,860,598.51
ปะการังใต้ 1,772.3954 1,939,748.0000 370,181,508.32 46,272,688.54
ตราดใต้ 840.9995 882,423.0000 168,401,605.32 21,050,200.67
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 422.3873 400,530.0000 76,437,145.20 9,554,643.15
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 119.7152 113,545.0000 21,668,927.80 2,708,615.98
สุราษฏร์ 357.2651 330,957.0000 63,159,833.88 7,894,979.24
สุรินทร์ 10.6514 11,405.0000 1,672,128.12 92,654.85
ตราด_11A 420.8032 455,895.0000 87,003,001.80 10,875,375.23
ตราด_U3 2,486.7894 2,698,110.0000 514,907,312.40 64,363,414.05
จักรวาลตะวันตก 1,211.1834 1,270,185.0000 242,402,105.40 30,300,263.18
ยะลา_10A 713.8726 660,182.0000 125,989,132.88 15,748,641.62
ยะลา_U2 254.0098 234,983.0000 44,844,155.72 5,605,519.47
ยะลา_U3 955.0314 883,239.0000 168,557,330.76 21,069,666.35
ยุงทอง 108.9657 99,964.0000 19,077,129.76 953,856.47
รวม 86,945.0380 86,453,040.6192 17,543,541,011.97 2,180,723,126.83
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 6,163,990.0000 85,164,767.88 10,645,596.01
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 250,061.0000 465,996,605.57 58,249,575.70
บรรพต 74,480.0000 136,856,588.27 17,107,073.55
บงกช 360,047.0000 649,378,509.61 81,172,313.70
ดารา 43,576.0000 80,111,608.63 10,013,951.10
เอราวัณ 209,278.0000 384,046,962.94 48,005,870.39
ฟูนาน 46,743.0000 85,881,438.43 10,735,179.79
โกมินทร์ 55,930.0000 102,130,258.83 12,766,282.37
จักรวาล 45,690.0000 83,970,801.84 10,496,350.23
กะพง 30,685.0000 56,476,121.06 7,059,515.14
มรกต 189,429.0000 345,425,192.48 43,178,149.06
ไพลินเหนือ 181,785.0000 331,597,958.54 41,449,744.82
ตราด 27,508.0000 50,343,446.60 6,292,930.82
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 3,053.0000 5,590,783.65 698,847.97
ตราดเหนือ_U3 29,412.0000 53,980,734.76 6,747,591.86
ตราดเหนือ_U5 2,418.0000 4,444,148.71 555,518.61
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 11,007.0000 20,080,598.01 2,510,074.75
ไพลิน 141,862.0000 258,663,445.66 32,332,930.71
ปลาแดง 3,081.0000 5,658,960.55 707,370.08
ปลาแดง 2,650.0000 4,854,558.96 606,819.88
ปลาหมึก 300.0000 552,917.79 69,114.72
ปลาทอง 168,441.0000 309,196,368.45 38,649,546.07
ปลาทอง_U3 8,142.0000 15,023,477.87 1,877,934.75
สตูล 95,730.0000 175,917,992.06 21,989,749.02
สินภูฮ่อม_E5N 337.7600 551,597.39 68,949.66
สินภูฮ่อม_EU1 1,351.0400 2,206,389.55 275,798.70
บรรพตใต้ 40,253.0000 74,159,865.62 9,269,983.21
บงกตใต้ 290,057.0000 525,946,127.64 65,743,265.96
โกมินทร์ใต้ 259,901.0000 478,453,117.74 59,806,639.71
ปะการังใต้ 93,153.0000 171,171,076.61 21,396,384.58
ปลาทองใต้ 300.0000 552,917.79 69,114.72
ตราดใต้ 18,203.0000 33,412,673.49 4,176,584.21
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 35,793.0000 65,479,030.65 8,184,878.82
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 10,314.0000 18,868,211.62 2,358,526.45
ตราด_11A 38,375.0000 70,575,348.62 8,821,918.59
ตราด_U3 158,017.0000 290,392,965.62 36,299,120.71
จักรวาลตะวันตก 2,012.0000 3,657,447.74 457,180.98
รวม 2,929,374.80 5,361,606,249.35 670,200,781.39
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 238.5590 437,732.08 21,886.60
เบญจมาศ 520,730.0000 1,028,568,698.31 121,451,077.90
บัวหลวง 215,415.2100 407,273,108.08 28,674,466.15
บึงม่วง 6,408.2140 11,808,207.03 590,410.35
บึงหญ้า 7,536.8020 13,887,819.35 694,390.97
บึงหญ้าหนองสา 19,168.7330 35,321,599.40 1,766,079.97
บูรพา 6,452.6570 11,862,525.91 593,126.31
ชบา 41,069.0000 80,697,886.77 9,528,624.93
ดีดี 76,918.3120 135,564,132.86 7,372,030.22
นาสนุนตะวันออก 1,714.8260 3,056,519.75 152,826.01
จัสมิน 428,117.0000 837,046,207.89 104,630,775.99
กำแพงแสน 3,620.8730 6,643,942.40 332,197.11
กะพง 209,011.0000 417,469,053.62 52,183,631.72
กะพง_10A 19,978.0000 39,891,573.53 4,986,446.70
กะพง_U3 42,866.0000 85,566,382.08 10,695,797.76
L33 442.6420 783,776.85 39,188.84
L33-8 1,313.1000 2,369,863.31 118,493.16
L53A 1,682.3390 2,994,123.32 162,821.58
แอล 53 บี 257.1050 454,119.73 24,695.21
L53D 4,231.9010 7,474,727.17 406,478.56
L53G 9,279.2810 16,743,503.09 910,518.19
ลันตา 79,540.0000 156,634,364.83 8,679,319.31
มะลิวัลย์ 80,719.0000 159,408,644.59 18,822,614.13
มโนราห์ 2,569.0000 5,274,411.84 263,720.59
หนองผักชี_เอ 4,659.3180 8,549,385.86 440,185.39
หนองผักชี_บี 11,874.2280 21,788,029.27 1,121,808.31
หนองผักชี_ซี 18,725.2010 34,358,884.42 1,769,048.57
หนองผักชี จี 32,844.8710 60,267,076.79 3,102,993.23
นงเยาว์ 286,514.0000 590,928,707.09 45,944,576.01
เบญจมาศเหนือ 17,359.0000 34,270,451.30 4,046,577.78
บ่อรังเหนือ 3,918.2910 6,779,311.11 338,965.56
ตราด 10,064.0000 20,087,015.62 2,510,876.96
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1,094.0000 2,182,831.99 272,853.54
ตราดเหนือ_U3 11,659.0000 23,301,604.89 2,912,700.62
ตราดเหนือ_U5 913.0000 1,824,732.82 228,091.60
ปะการัง 121,017.0000 241,421,026.39 30,177,628.30
ปลาแดง 730.0000 1,455,970.59 181,996.32
ปลาหมึก 259,025.0000 516,826,078.95 64,603,259.88
ปลาทอง 162,571.0000 324,666,061.14 40,583,257.65
ปลาทอง_U3 10,639.0000 21,266,435.35 2,658,304.43
สังขจาย 1,578.2150 2,903,225.29 145,161.27
สิริกิติ์ 918,618.8830 1,628,250,135.72 203,531,266.95
สงขลา ดี 100,619.0000 197,651,365.31 14,757,396.74
สงขลา อี 150,997.0000 296,611,606.24 22,146,141.75
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 10,911.0000 21,757,052.99 2,719,631.62
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 3,049.0000 6,077,013.55 759,626.70
สุราษฏร์ 24,308.0000 48,410,836.53 6,051,354.57
สุรินทร์ 22,227.0000 43,908,759.15 2,433,042.97
อู่ทอง 3,244.8790 5,954,030.75 297,701.53
วาสนา 299,958.0000 544,386,005.29 42,868,778.14
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,405.1420 4,225,627.65 211,281.38
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 13,593.1850 24,300,254.09 1,215,012.72
ยะลา_10A 39,135.0000 78,037,562.81 9,754,695.36
ยะลา_U2 34,757.0000 69,314,605.97 8,664,325.75
ยะลา_U3 75,636.0000 150,912,966.81 18,864,120.85
ยุงทอง 9,129.0000 17,937,885.22 896,894.24
รวม 4,443,052.7670 8,517,845,460.74 909,311,174.95
รวม 31,508,157,489.94 3,770,880,679.18
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 286,514.0000 590,928,707.09 45,944,576.01
2) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ 100,619.0000 197,651,365.31 14,757,396.74
3) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 150,997.0000 296,611,606.24 22,146,141.75
4) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ 299,958.0000 544,386,005.29 42,868,778.14
รวม 838,088.0000 1,629,577,683.93 125,716,892.64