รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 25 ก.ค. 2562
พฤษภาคม 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,018.0090 6,748,599.0000 1,476,355,910.51 184,544,488.81
บรรพต 1,589.5540 1,715,199.0000 327,328,577.16 40,916,072.15
เบญจมาศ 1,257.6039 1,362,364.0000 199,741,090.54 23,427,462.90
บงกช 16,238.0300 15,823,350.0000 3,452,036,375.95 431,504,546.99
บูรพา 0.9663 1,661.4877 42,199.26 2,109.96
ชบา 238.5307 220,671.0000 32,353,369.72 3,794,699.26
ดารา 1,153.0531 1,120,859.0000 213,904,731.56 26,738,091.45
เอราวัณ 4,793.8732 4,645,863.0000 886,616,494.92 110,827,061.89
ฟูนาน 1,121.3057 1,175,479.0000 224,328,412.36 28,041,051.55
G12/48 443.8020 435,282.0000 120,714,058.31 6,035,702.92
โกมินทร์ 553.6866 580,916.0000 110,862,009.44 13,857,751.18
จักรวาล 792.3719 830,912.0000 158,571,246.08 19,821,405.77
กะพง 2,537.1542 2,387,564.0000 455,642,713.76 56,955,339.22
กะพง_10A 103.8776 96,166.0000 18,352,319.44 2,294,039.93
กะพง_U3 396.2048 366,397.0000 69,923,203.48 8,740,400.44
ลันตา 41.4835 44,938.0000 6,588,521.95 347,056.34
มะลิวัลย์ 893.7808 968,142.0000 141,942,783.93 16,648,348.60
มรกต 3,915.7827 3,922,328.0000 697,006,921.63 87,125,865.21
น้ำพอง 262.5217 252,972.0000 43,443,083.94 5,430,385.49
เบญจมาศเหนือ 12.1538 13,150.0000 1,927,968.83 226,129.83
ไพลินเหนือ 5,622.7129 5,595,600.0000 992,049,563.13 124,006,195.40
ตราด 889.5961 872,088.0000 166,429,273.92 20,803,659.24
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 92.7700 91,108.0000 17,387,050.72 2,173,381.34
ตราดเหนือ_U3 1,058.0008 1,036,282.0000 197,764,056.88 24,720,507.11
ตราดเหนือ_U5 82.8731 81,173.0000 15,491,055.32 1,936,381.92
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 168.3631 172,060.0000 30,540,518.36 3,817,564.80
ไพลิน 2,879.1318 2,877,133.0000 511,194,192.10 63,899,274.02
ปะการัง 856.4705 795,251.0000 151,765,700.84 18,970,712.61
ปลาแดง 74.7574 82,667.0000 15,776,170.28 1,972,021.29
ปลาแดง 57.1786 55,897.0000 10,667,383.48 1,333,422.94
ปลาหมึก 1,057.7568 978,138.0000 186,667,855.92 23,333,481.99
ปลาทอง 4,253.8860 4,105,621.0000 783,516,711.64 97,939,588.96
ปลาทอง_U3 90.5100 87,654.0000 16,727,889.36 2,090,986.17
สตูล 3,336.9372 3,668,149.0000 700,029,555.16 87,503,694.41
สินภูฮ่อม_E5N 1,162.7440 826,062.0000 110,160,703.20 13,770,087.90
สินภูฮ่อม_EU1 2,159.3808 3,304,249.0000 440,642,564.78 55,080,320.59
สิริกิติ์_NGV 240.4610 261,381.0000 52,573,139.34 6,571,642.42
สิริกิติ์_หนองตูม_A 42.2660 60,541.4980 2,216,424.24 277,053.03
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 0.5430 832.3430 40,709.90 5,088.74
สิริกิติ์_เสาเถียร 30.5520 48,008.8780 2,568,748.62 321,093.58
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.2610 3,237.2710 630,749.88 78,843.73
บรรพตใต้ 1,247.1088 1,183,450.0000 225,849,598.00 28,231,199.76
บงกตใต้ 9,443.1700 9,265,914.0000 2,569,658,480.95 321,207,310.12
โกมินทร์ใต้ 3,370.3776 3,536,716.0000 674,946,881.44 84,368,360.18
ปะการังใต้ 1,703.4346 1,854,522.0000 353,916,978.48 44,239,622.31
ตราดใต้ 922.5001 967,048.0000 184,551,440.32 23,068,930.05
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 237.7673 232,181.0000 44,309,422.04 5,538,677.76
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 33.3556 32,328.0000 6,169,475.52 771,184.44
สุราษฏร์ 276.8138 256,549.0000 48,959,811.16 6,119,976.40
สุรินทร์ 10.6991 11,581.0000 1,697,932.10 89,440.11
ตราด_11A 367.9268 407,548.0000 77,776,460.32 9,722,057.54
ตราด_U3 2,756.1414 3,053,145.0000 582,662,191.80 72,832,773.98
จักรวาลตะวันตก 1,004.1173 1,050,530.0000 200,483,145.20 25,060,393.15
ยะลา_10A 451.0088 417,251.0000 79,628,180.84 9,953,522.61
ยะลา_U2 150.9496 139,796.0000 26,678,668.64 3,334,833.58
ยะลา_U3 557.4476 516,657.0000 98,598,821.88 12,324,852.74
ยุงทอง 135.4179 125,135.0000 23,880,763.40 1,194,038.17
รวม 90,191.1339 90,766,296.4777 18,242,290,261.93 2,265,940,184.98
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 6,119,560.0000 84,550,900.79 10,568,862.59
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 332,139.0000 701,474,795.20 87,684,349.40
บรรพต 60,822.0000 127,590,566.52 15,948,820.82
บงกช 430,186.0000 887,626,817.25 110,953,352.16
ดารา 39,631.0000 83,137,393.18 10,392,174.16
เอราวัณ 112,965.0000 237,037,587.90 29,629,698.51
ฟูนาน 63,500.0000 133,225,413.78 16,653,176.73
G8/50 3,070.0000 6,466,464.11 323,323.21
โกมินทร์ 31,952.0000 67,025,425.92 8,378,178.24
จักรวาล 47,514.0000 99,705,469.06 12,463,183.62
กะพง 18,567.0000 38,956,620.79 4,869,577.60
มรกต 189,941.0000 396,166,465.49 49,520,808.19
ไพลินเหนือ 152,388.0000 317,850,631.66 39,731,328.96
ตราด 18,894.0000 39,646,710.45 4,955,838.81
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2,222.0000 4,662,452.19 582,806.53
ตราดเหนือ_U3 20,545.0000 43,109,660.59 5,388,707.59
ตราดเหนือ_U5 1,612.0000 3,382,463.24 422,807.91
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 7,798.0000 16,265,595.02 2,033,199.35
ไพลิน 100,027.0000 208,653,286.43 26,081,660.80
ปลาแดง 200.0000 419,551.31 52,443.91
ปลาแดง 791.0000 1,659,916.91 207,489.61
ปลาทอง 107,404.0000 225,385,385.46 28,173,173.19
ปลาทอง_U3 9,754.0000 20,471,071.94 2,558,884.00
สตูล 96,396.0000 202,222,417.57 25,277,802.21
สินภูฮ่อม_E5N 2,294.6000 4,407,108.69 550,888.58
สินภูฮ่อม_EU1 9,178.3400 17,628,319.40 2,203,539.94
บรรพตใต้ 47,765.0000 100,218,811.50 12,527,351.45
บงกตใต้ 345,130.0000 713,723,730.93 89,215,466.37
โกมินทร์ใต้ 227,323.0000 477,011,877.45 59,626,484.68
ปะการังใต้ 106,546.0000 223,550,975.01 27,943,871.88
ตราดใต้ 11,981.0000 25,129,232.16 3,141,154.02
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 7,105.0000 14,912,915.05 1,864,114.39
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 714.0000 1,498,129.66 187,266.22
ตราด_11A 36,247.0000 76,074,112.35 9,509,264.05
ตราด_U3 153,278.0000 321,611,482.93 40,201,435.35
จักรวาลตะวันตก 3,515.0000 7,375,854.97 921,981.88
รวม 2,799,394.94 5,845,284,712.07 730,175,604.32
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 658.9340 1,356,475.80 67,823.79
เบญจมาศ 389,351.0000 882,561,546.32 103,514,894.35
บัวหลวง 204,543.6900 444,810,812.73 30,617,691.35
บึงม่วง 7,610.2750 15,757,847.59 787,892.38
บึงหญ้า 7,564.5910 15,663,254.23 783,162.71
บึงหญ้าหนองสา 23,020.6460 47,666,586.44 2,383,329.32
บูรพา 4,001.5490 8,307,185.31 415,359.26
ชบา 151,711.0000 343,587,259.40 40,299,057.91
ดีดี 50,395.9750 99,788,288.96 5,319,132.90
นาสนุนตะวันออก 3,313.8110 6,630,715.44 331,535.78
จัสมิน 220,754.0000 495,280,054.03 61,910,006.75
กำแพงแสน 2,741.3030 5,643,222.51 282,161.13
กะพง 289,796.0000 659,681,642.77 82,460,205.35
กะพง_10A 12,338.0000 28,091,676.36 3,511,459.54
กะพง_U3 51,715.0000 117,762,811.46 14,720,351.43
L33 431.2510 858,936.80 42,946.84
L33-8 1,325.8490 2,695,310.87 134,765.54
L53A 1,902.7240 3,808,015.54 202,983.14
แอล 53 บี 53.9753 106,857.15 5,695.93
L53D 14,637.8887 28,979,238.66 1,544,714.53
L53G 14,568.2330 29,621,089.93 1,578,927.88
ลันตา 53,809.0000 122,041,165.62 6,428,628.60
มะลิวัลย์ 72,160.0000 163,579,427.05 19,186,092.10
มโนราห์ 249,918.0000 573,302,620.04 42,706,248.51
หนองผักชี_เอ 8,565.9500 17,633,790.15 903,588.54
หนองผักชี_บี 14,314.2980 29,467,289.33 1,509,959.27
หนองผักชี_ซี 18,511.8800 38,108,395.11 1,952,745.76
หนองผักชี จี 25,226.4470 51,930,944.32 2,661,039.14
นงเยาว์ 302,031.0000 709,181,684.73 56,068,618.13
เบญจมาศเหนือ 13,080.0000 29,651,873.01 3,477,843.01
บ่อรังเหนือ 3,929.2710 7,571,824.27 378,591.21
ตราด 25,117.0000 57,181,653.27 7,147,706.66
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2,926.0000 6,661,296.02 832,661.71
ตราดเหนือ_U3 27,893.0000 63,504,760.39 7,938,095.04
ตราดเหนือ_U5 2,183.0000 4,970,076.23 621,259.53
ปะการัง 105,943.0000 241,260,739.87 30,157,592.49
ปลาแดง 1,029.0000 2,341,943.38 292,742.92
ปลาหมึก 300,008.0000 683,027,837.08 85,378,479.63
ปลาทอง 228,757.0000 520,779,736.25 65,097,467.03
ปลาทอง_U3 17,069.0000 38,859,916.19 4,857,489.53
สังขจาย 1,582.4350 3,265,122.80 163,256.14
สิริกิติ์ 960,669.0480 1,955,722,503.65 244,465,312.96
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 10,192.0000 23,213,230.65 2,901,653.84
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1,216.0000 2,768,918.09 346,114.76
สุราษฏร์ 51,492.0000 117,204,727.79 14,650,590.99
สุรินทร์ 16,882.0000 38,282,853.58 2,016,583.88
อู่ทอง 3,512.3310 7,230,454.04 361,522.70
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,583.5000 5,080,623.78 254,031.19
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 12,821.4280 25,790,334.48 1,289,516.72
ยะลา_10A 35,495.0000 80,819,015.60 10,102,376.95
ยะลา_U2 25,237.0000 57,469,603.34 7,183,700.43
ยะลา_U3 67,240.0000 153,103,828.54 19,137,978.57
ยุงทอง 35,893.0000 81,115,466.56 4,055,773.34
รวม 4,149,722.2830 9,150,782,483.51 995,439,359.09
รวม 33,322,908,358.30 4,002,124,010.98
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 249,918.0000 573,302,620.04 42,706,248.51
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 298,910.0000 701,853,443.46 55,489,240.00
รวม 548,828.0000 1,275,156,063.50 98,195,488.51