รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 19 มิ.ย. 2562
เมษายน 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,117.4360 6,899,828.0000 1,509,439,492.45 188,679,936.56
บรรพต 1,757.6846 2,004,476.0000 382,534,199.84 47,816,774.98
เบญจมาศ 1,306.1962 1,413,140.0000 207,185,542.71 25,059,213.00
บงกช 16,466.9370 15,956,757.0000 3,527,407,085.12 440,925,885.64
บูรพา 1.7878 3,212.9181 81,746.15 4,087.31
ชบา 195.0514 182,138.0000 26,703,907.87 3,229,853.33
ดารา 1,115.1558 1,087,565.0000 207,550,904.60 25,943,863.07
นาสนุนตะวันออก 4.1547 5,042.4768 274,865.04 13,743.30
เอราวัณ 4,411.2497 4,299,147.0000 820,449,213.48 102,556,151.67
ฟูนาน 1,252.5120 1,315,758.0000 251,099,256.72 31,387,407.09
G12/48 193.3840 189,701.0000 52,608,602.18 2,630,430.11
โกมินทร์ 739.9421 776,599.0000 148,206,153.16 18,525,769.14
จักรวาล 620.4699 651,466.0000 124,325,771.44 15,540,721.42
กะพง 2,283.2458 2,151,505.0000 410,593,214.20 51,324,151.77
กะพง_10A 60.4471 56,346.0000 10,753,070.64 1,344,133.83
กะพง_U3 388.6413 362,771.0000 69,231,217.64 8,653,902.20
ลันตา 31.5903 34,171.0000 5,009,933.34 271,846.59
มะลิวัลย์ 809.2813 875,843.0000 128,410,495.26 15,531,324.77
มรกต 4,292.4863 4,420,689.0000 785,753,980.50 98,219,247.57
น้ำพอง 255.1904 245,817.0000 43,578,855.65 5,447,356.96
เบญจมาศเหนือ 15.3493 16,599.0000 2,433,639.15 294,350.08
ไพลินเหนือ 5,505.3575 5,508,583.0000 976,412,279.16 122,051,534.89
ตราด 907.0488 868,987.0000 165,837,479.08 20,729,684.88
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 100.2754 96,041.0000 18,328,464.44 2,291,058.05
ตราดเหนือ_U3 1,004.2032 961,659.0000 183,523,003.56 22,940,375.44
ตราดเหนือ_U5 78.6591 75,328.0000 14,375,595.52 1,796,949.44
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 203.8159 217,475.0000 38,363,006.13 4,795,375.77
ไพลิน 2,510.2484 2,570,817.0000 456,768,729.22 57,096,091.15
ปะการัง 961.1404 895,459.0000 170,889,395.56 21,361,174.44
ปลาแดง 69.1542 76,058.0000 14,514,908.72 1,814,363.58
ปลาแดง 69.0618 66,160.0000 12,625,974.40 1,578,246.80
ปลาหมึก 1,353.9586 1,263,960.0000 241,214,126.40 30,151,765.80
ปลาทอง 4,915.4438 4,684,645.0000 894,017,651.80 111,752,206.47
ปลาทอง_U3 70.4015 67,250.0000 12,833,990.00 1,604,248.75
สตูล 3,938.7257 4,304,967.0000 821,559,902.28 102,694,987.78
สินภูฮ่อม_E5N 1,060.0050 706,842.0000 103,096,464.65 12,887,058.08
สินภูฮ่อม_EU1 1,968.5820 2,827,365.0000 412,385,751.22 51,548,218.91
สิริกิติ์_NGV 216.1300 234,070.0000 46,992,233.85 5,874,029.23
สิริกิติ์_หนองตูม_A 37.4260 53,934.9130 1,974,557.16 246,819.64
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 0.0350 53.6900 2,625.98 328.25
สิริกิติ์_เสาเถียร 43.1340 67,519.1000 3,612,656.71 451,582.09
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.9110 2,754.0780 536,604.56 67,075.57
บรรพตใต้ 827.2062 752,400.0000 143,588,016.00 17,948,501.99
บงกตใต้ 9,494.0000 9,329,453.0000 2,587,279,357.88 323,409,919.74
โกมินทร์ใต้ 2,936.3735 3,081,384.0000 588,051,322.56 73,506,415.32
ปะการังใต้ 1,867.0378 1,996,664.0000 381,043,357.76 47,630,419.71
ตราดใต้ 738.3986 769,806.0000 146,909,777.04 18,363,722.12
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 225.4890 215,915.0000 41,205,218.60 5,150,652.32
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 11.9255 11,418.0000 2,179,011.12 272,376.39
สุราษฏร์ 547.2142 510,778.0000 97,476,873.52 12,184,609.19
สุรินทร์ 10.2938 11,141.0000 1,633,422.11 88,631.96
ตราด_11A 437.5928 480,713.0000 91,739,268.92 11,467,408.61
ตราด_U3 2,720.8862 2,989,874.0000 570,587,554.16 71,323,444.26
จักรวาลตะวันตก 1,223.5810 1,282,359.0000 244,725,391.56 30,590,673.94
ยะลา_10A 637.3525 595,841.0000 113,710,296.44 14,213,787.05
ยะลา_U2 204.1769 190,692.0000 36,391,661.28 4,548,957.66
ยะลา_U3 760.2521 710,503.0000 135,592,392.52 16,949,049.06
ยุงทอง 47.3408 44,052.0000 8,406,883.68 420,344.18
รวม 91,022.0312 91,471,492.1759 18,494,016,352.69 2,305,202,238.90
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,934,960.0000 82,000,374.83 10,250,046.85
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 325,055.0000 698,700,311.13 87,337,538.89
บรรพต 62,822.0000 132,755,727.17 16,594,465.89
บงกช 415,059.0000 866,557,527.72 108,319,690.97
ดารา 43,636.0000 92,204,210.06 11,525,526.25
เอราวัณ 148,942.0000 314,730,158.17 39,341,269.75
ฟูนาน 46,472.0000 98,251,795.34 12,281,474.41
โกมินทร์ 44,741.0000 94,544,314.86 11,818,039.36
จักรวาล 35,459.0000 74,964,231.68 9,370,528.95
กะพง 11,517.0000 24,346,991.47 3,043,373.91
มรกต 203,150.0000 431,303,891.16 53,912,986.40
ไพลินเหนือ 180,505.0000 383,146,676.76 47,893,334.59
ตราด 18,446.0000 38,979,192.67 4,872,399.09
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2,634.0000 5,565,625.70 695,703.22
ตราดเหนือ_U3 16,339.0000 34,532,538.22 4,316,567.27
ตราดเหนือ_U5 1,276.0000 2,696,836.75 337,104.59
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 9,661.0000 20,505,863.14 2,563,232.89
ไพลิน 109,234.0000 231,820,142.86 28,977,517.86
ปลาแดง 1,177.0000 2,485,617.85 310,702.23
ปลาแดง 744.0000 1,572,300.81 196,537.60
ปลาหมึก 1.0000 2,108.56 263.57
ปลาทอง 122,107.0000 258,039,032.24 32,254,879.01
ปลาทอง_U3 9,592.0000 20,269,168.35 2,533,646.04
สตูล 86,769.0000 183,396,060.15 22,924,507.51
สินภูฮ่อม_E5N 2,078.6800 4,037,107.38 504,638.41
สินภูฮ่อม_EU1 8,314.7300 16,148,449.11 2,018,556.15
บรรพตใต้ 35,974.0000 76,047,126.55 9,505,890.82
บงกตใต้ 345,035.0000 720,473,441.71 90,059,180.21
โกมินทร์ใต้ 233,527.0000 493,509,733.57 61,688,716.69
ปะการังใต้ 67,969.0000 143,687,239.82 17,960,904.98
ตราดใต้ 14,316.0000 30,243,895.43 3,780,486.91
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 11,183.0000 23,619,273.97 2,952,409.24
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1,878.0000 3,964,330.41 495,541.29
ตราด_11A 36,062.0000 76,235,819.83 9,529,477.46
ตราด_U3 155,541.0000 328,731,950.07 41,091,493.76
จักรวาลตะวันตก 734.0000 1,549,018.93 193,627.35
รวม 2,807,950.41 5,929,617,709.60 741,202,213.52
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 635.3970 1,350,583.85 67,529.19
เบญจมาศ 531,807.0000 1,224,036,253.05 148,047,903.27
บัวหลวง 235,093.2200 522,702,080.68 38,096,146.55
บึงม่วง 7,056.5700 15,089,913.24 754,495.66
บึงหญ้า 7,537.1530 16,117,601.73 805,880.09
บึงหญ้าหนองสา 23,909.0760 51,127,655.86 2,556,382.79
บูรพา 3,551.7580 7,566,381.10 378,319.05
ชบา 90,618.0000 210,939,492.98 25,513,255.51
นาสนุนตะวันออก 1,555.0190 3,230,344.84 161,517.23
จัสมิน 257,085.0000 592,573,006.78 74,071,625.85
กำแพงแสน 2,737.9420 5,819,700.52 290,985.03
กะพง 198,615.0000 456,871,181.96 57,108,897.75
กะพง_10A 9,145.0000 21,027,955.15 2,628,494.39
กะพง_U3 33,191.0000 76,489,482.86 9,561,185.35
L33 439.1700 907,639.53 45,381.97
L33-8 1,571.5610 3,313,605.57 165,680.28
L53A 1,714.8900 3,562,161.11 178,108.05
L53D 1,851.7400 3,808,398.48 190,419.90
L53G 17,558.9170 36,904,353.72 1,845,217.70
ลันตา 61,809.0000 142,264,319.01 7,719,477.89
มะลิวัลย์ 104,530.0000 240,520,950.95 29,091,150.20
มโนราห์ 1,768.0000 4,134,594.59 206,729.73
หนองผักชี_เอ 15,005.5680 31,895,457.20 1,594,772.86
หนองผักชี_บี 17,038.5430 36,216,697.63 1,810,834.88
หนองผักชี_ซี 18,650.9630 39,644,016.95 1,982,200.85
นงเยาว์ 302,801.0000 727,326,003.52 57,588,092.02
เบญจมาศเหนือ 18,269.0000 42,052,979.93 5,086,332.60
บ่อรังเหนือ 5,312.4600 10,664,495.17 533,224.77
ตราด 20,117.0000 46,262,571.94 5,782,821.49
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2,907.0000 6,683,892.91 835,487.00
ตราดเหนือ_U3 18,334.0000 42,168,490.66 5,271,061.33
ตราดเหนือ_U5 1,437.0000 3,305,116.30 413,139.53
ปะการัง 95,237.0000 218,909,590.95 27,363,698.86
ปลาแดง 823.0000 1,892,713.32 236,589.16
ปลาหมึก 215,936.0000 496,789,731.18 62,098,716.39
ปลาทอง 157,513.0000 362,295,555.43 45,286,944.43
ปลาทอง_U3 10,701.0000 24,617,147.48 3,077,143.43
สังขจาย 1,813.9240 3,864,284.65 193,214.23
สิริกิติ์ 953,886.0220 1,983,127,739.97 247,890,967.50
สงขลา ดี 109,639.0000 252,339,859.73 18,777,418.87
สงขลา อี 139,513.0000 321,096,424.18 23,893,815.52
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 12,259.0000 28,169,009.49 3,521,126.18
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2,036.0000 4,674,731.00 584,341.38
สุราษฏร์ 37,589.0000 86,506,254.07 10,813,281.75
สุรินทร์ 24,696.0000 56,831,483.75 3,083,762.57
อู่ทอง 3,085.2040 6,557,831.88 327,891.60
วาสนา 280,692.0000 603,077,316.02 46,610,804.40
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,330.6260 4,766,360.44 238,318.02
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 13,113.8450 27,356,292.42 1,367,814.56
ยะลา_10A 39,644.0000 91,120,295.83 11,390,036.98
ยะลา_U2 34,318.0000 78,853,634.56 9,856,704.32
ยะลา_U3 101,044.0000 232,209,374.63 29,026,171.82
ยุงทอง 15,416.0000 35,885,179.81 1,794,258.97
รวม 4,264,938.5680 9,547,518,190.56 1,027,815,771.70
รวม 34,053,152,627.68 4,084,470,270.97
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,170.0000 718,604,365.48 56,897,531.68
2) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ 109,639.0000 252,339,859.73 18,777,418.87
3) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 139,513.0000 321,096,424.18 23,893,815.52
4) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ 280,692.0000 603,077,316.02 46,610,804.40
รวม 829,014.0000 1,895,117,965.41 146,179,570.47