รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 23 พ.ค. 2562
มีนาคม 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,171.5440 6,968,501.0000 1,524,462,727.56 190,557,840.94
บรรพต 1,686.8110 1,908,295.0000 364,179,017.80 45,522,377.22
เบญจมาศ 1,468.7468 1,612,929.0000 248,120,900.40 30,438,148.47
บงกช 17,551.6640 16,971,187.0000 3,883,582,908.84 485,447,863.61
บูรพา 5.7857 10,383.2521 263,135.70 13,156.79
ชบา 346.5390 322,722.0000 49,645,132.06 6,090,199.97
ดารา 898.9715 906,194.0000 172,938,062.96 21,617,257.86
นาสนุนตะวันออก 4.6094 5,590.1221 313,971.86 15,698.62
เอราวัณ 5,057.4909 5,127,169.0000 978,468,931.96 122,308,616.48
ฟูนาน 1,112.2913 1,150,956.0000 219,648,443.04 27,456,055.38
G12/48 44.0590 43,783.0000 12,524,976.54 626,248.83
G8/50 0.5500 536.0000 117,257.94 5,862.90
โกมินทร์ 901.6660 931,525.0000 177,772,231.00 22,221,528.87
จักรวาล 776.9681 803,133.0000 153,269,901.72 19,158,737.71
กะพง 1,967.4536 1,849,941.0000 353,042,740.44 44,130,342.55
กะพง_10A 48.3156 45,070.0000 8,601,158.80 1,075,144.85
กะพง_U3 79.2173 73,749.0000 14,074,259.16 1,759,282.39
ลันตา 39.9388 43,862.0000 6,747,401.12 354,775.66
มะลิวัลย์ 521.4660 572,678.0000 88,096,488.43 10,807,207.25
มรกต 4,372.1261 4,437,967.0000 789,169,055.47 98,646,131.94
น้ำพอง 263.8255 254,106.0000 44,517,643.28 5,564,705.41
เบญจมาศเหนือ 33.1263 36,417.0000 5,602,118.15 687,237.97
ไพลินเหนือ 5,915.5741 5,986,726.0000 1,064,572,788.11 133,071,598.51
ตราด 885.0929 842,795.0000 160,838,997.80 20,104,874.72
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 107.4583 102,233.0000 19,510,145.72 2,438,768.21
ตราดเหนือ_U3 770.6033 733,170.0000 139,918,162.80 17,489,770.35
ตราดเหนือ_U5 60.3613 57,428.0000 10,959,559.52 1,369,944.94
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 218.2109 233,541.0000 41,528,774.42 5,191,096.80
ไพลิน 2,649.1898 2,687,049.0000 477,816,964.69 59,727,120.59
ปะการัง 1,254.4413 1,168,146.0000 222,928,982.64 27,866,122.83
ปลาแดง 110.7585 122,196.0000 23,319,884.64 2,914,985.57
ปลาแดง 59.0892 56,197.0000 10,724,635.48 1,340,579.43
ปลาหมึก 1,742.5089 1,623,506.0000 309,829,885.04 38,728,735.63
ปลาทอง 4,768.5340 4,533,690.0000 865,209,399.60 108,151,174.95
ปลาทอง_U3 70.7647 67,345.0000 12,852,119.80 1,606,514.97
สตูล 4,162.1169 4,572,717.0000 872,657,312.28 109,082,164.02
สินภูฮ่อม_E5N 1,157.9200 776,680.0000 114,463,214.28 14,307,901.78
สินภูฮ่อม_EU1 2,150.4226 3,106,722.0000 457,853,221.58 57,231,652.70
สิริกิติ์_NGV 252.2010 272,882.0000 54,891,297.48 6,861,412.19
สิริกิติ์_หนองตูม_A 50.7750 73,171.2170 2,678,798.25 334,849.78
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.4050 5,223.1690 255,465.20 31,933.15
สิริกิติ์_เสาเถียร 44.4350 71,591.5820 3,830,557.71 478,819.71
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.9510 2,811.9820 547,886.57 68,485.82
บรรพตใต้ 881.6826 804,657.0000 153,560,741.88 19,195,092.73
บงกตใต้ 10,243.5620 10,197,998.0000 2,915,115,627.80 364,389,453.48
โกมินทร์ใต้ 3,188.4045 3,298,723.0000 629,528,297.32 78,691,037.16
ปะการังใต้ 1,590.0648 1,695,596.0000 323,587,540.64 40,448,442.57
ตราดใต้ 920.7621 954,066.0000 182,073,955.44 22,759,244.42
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 815.5905 777,533.0000 148,384,397.72 18,548,049.71
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 189.1906 180,437.0000 34,434,597.08 4,304,324.63
สุราษฏร์ 338.8406 315,713.0000 60,250,668.92 7,531,333.61
สุรินทร์ 9.7911 10,756.0000 1,654,622.37 86,999.38
ตราด_11A 183.0505 202,311.0000 38,609,031.24 4,826,128.90
ตราด_U3 2,548.3151 2,813,441.0000 536,917,080.44 67,114,635.05
จักรวาลตะวันตก 1,340.4468 1,386,756.0000 264,648,515.04 33,081,064.38
ยะลา_10A 570.8496 533,698.0000 101,850,926.32 12,731,365.79
ยะลา_U2 159.6294 148,889.0000 28,413,976.76 3,551,747.09
ยะลา_U3 727.0555 678,176.0000 129,423,107.84 16,177,888.48
ยุงทอง 34.6869 32,303.0000 6,164,704.52 308,235.23
รวม 94,530.9022 95,203,567.3242 19,516,964,309.17 2,436,647,970.93
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,961,020.0000 82,360,432.82 10,295,054.10
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 353,210.0000 702,159,431.57 87,769,928.95
บรรพต 61,932.0000 121,339,268.63 15,167,408.58
บงกช 487,170.0000 943,647,549.63 117,955,943.70
ดารา 44,694.0000 87,590,715.32 10,948,839.39
เอราวัณ 178,616.0000 350,032,106.98 43,754,013.36
ฟูนาน 51,917.0000 101,738,748.26 12,717,343.52
โกมินทร์ 74,929.0000 146,817,960.95 18,352,245.11
จักรวาล 39,545.0000 77,494,662.22 9,686,832.76
กะพง 18,383.0000 36,000,806.35 4,500,100.78
มรกต 243,030.0000 480,044,015.78 60,005,501.97
ไพลินเหนือ 231,253.0000 456,794,739.20 57,099,342.41
ตราด 30,097.0000 58,961,087.98 7,370,136.00
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 4,294.0000 8,412,294.47 1,051,536.79
ตราดเหนือ_U3 18,712.0000 36,656,365.37 4,582,045.66
ตราดเหนือ_U5 1,469.0000 2,877,732.84 359,716.60
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 12,806.0000 25,299,385.72 3,162,423.20
ไพลิน 141,315.0000 279,176,112.42 34,897,014.06
ปลาแดง 1,037.0000 2,034,308.53 254,288.56
ปลาแดง 1,686.0000 3,301,749.97 412,718.74
ปลาหมึก 39.0000 76,348.01 9,543.49
ปลาทอง 177,734.0000 348,203,120.55 43,525,390.06
ปลาทอง_U3 14,561.0000 28,527,867.44 3,565,983.44
สตูล 80,827.0000 158,400,072.99 19,800,009.10
สินภูฮ่อม_E5N 2,136.3000 3,799,967.22 474,995.92
สินภูฮ่อม_EU1 8,545.2000 15,199,868.86 1,899,983.59
บรรพตใต้ 28,605.0000 56,059,986.33 7,007,498.29
บงกตใต้ 340,117.0000 659,300,377.71 82,412,547.21
โกมินทร์ใต้ 186,627.0000 365,702,308.81 45,712,788.60
ปะการังใต้ 65,492.0000 128,313,775.94 16,039,222.00
ปลาทองใต้ 12.0000 23,494.45 2,936.80
ตราดใต้ 10,832.0000 21,223,917.26 2,652,989.66
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 47,687.0000 93,427,851.87 11,678,481.47
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 12,115.0000 23,737,186.66 2,967,148.33
ตราด_11A 2,064.0000 4,046,827.83 505,853.47
ตราด_U3 182,871.0000 358,314,275.53 44,789,284.44
จักรวาลตะวันตก 6,180.0000 12,108,827.01 1,513,603.37
รวม 3,162,539.50 6,196,845,116.66 774,605,639.38
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 891.0900 1,846,649.65 92,332.48
เบญจมาศ 577,715.0000 1,266,761,081.93 155,399,492.03
บัวหลวง 205,368.2000 428,247,509.77 29,531,174.49
บึงม่วง 6,657.5700 13,845,949.39 692,297.47
บึงหญ้า 8,703.2350 18,100,380.67 905,019.03
บึงหญ้าหนองสา 24,844.3160 51,669,474.28 2,583,473.71
บูรพา 9,765.9310 20,095,492.94 1,004,774.66
ชบา 164,475.0000 358,512,144.39 43,980,357.39
นาสนุนตะวันออก 1,341.6070 2,723,983.69 136,199.19
จัสมิน 409,317.0000 876,807,330.68 109,600,916.34
กำแพงแสน 2,861.3750 5,929,768.19 296,488.41
กะพง 144,587.0000 312,074,153.69 39,009,269.21
กะพง_10A 15,591.0000 33,635,711.12 4,204,463.89
กะพง_U3 19,757.0000 42,630,216.33 5,328,777.04
L33 659.7580 1,330,826.96 66,541.35
L33-8 2,205.9330 4,525,175.51 226,258.78
L53A 2,452.9380 4,970,315.91 248,515.80
L53D 1,096.2000 2,209,717.55 110,485.88
L53G 9,644.4930 19,769,871.03 988,493.54
ลันตา 50,687.0000 111,044,502.92 5,838,675.65
มะลิวัลย์ 39,373.0000 85,960,035.70 10,545,118.63
มโนราห์ 299,017.0000 664,299,845.11 52,267,206.10
หนองผักชี_เอ 16,952.9620 35,132,457.24 1,756,622.86
หนองผักชี_บี 17,764.8470 36,814,966.47 1,840,748.32
หนองผักชี_ซี 20,784.2390 43,072,201.06 2,153,610.06
นงเยาว์ 240,154.0000 545,654,047.49 40,080,763.43
เบญจมาศเหนือ 20,674.0000 45,315,239.19 5,559,031.81
บ่อรังเหนือ 4,635.2820 9,166,619.19 458,330.97
ตราด 23,768.0000 51,283,776.19 6,410,472.02
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 3,115.0000 6,719,908.26 839,988.94
ตราดเหนือ_U3 13,134.0000 28,345,116.18 3,543,139.53
ตราดเหนือ_U5 1,030.0000 2,222,883.92 277,860.48
ปะการัง 90,738.0000 195,807,877.04 24,475,984.63
ปลาแดง 739.0000 1,594,958.60 199,369.82
ปลาหมึก 232,722.0000 502,111,963.49 62,763,995.43
ปลาทอง 148,129.0000 319,663,810.93 39,957,976.36
ปลาทอง_U3 12,241.0000 26,412,939.30 3,301,617.41
สังขจาย 1,305.3460 2,711,335.35 135,566.77
สิริกิติ์ 932,482.1650 1,808,674,676.13 226,084,334.52
สงขลา ดี 75,066.0000 162,574,910.13 12,113,405.56
สงขลา อี 175,029.0000 379,070,737.02 28,244,441.71
ปลาทองใต้ 5.0000 10,794.53 1,349.32
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 36,841.0000 79,457,901.76 9,932,237.71
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 9,928.0000 21,410,387.46 2,676,298.43
สุราษฏร์ 33,063.0000 71,286,702.57 8,910,837.81
สุรินทร์ 19,453.0000 42,623,177.69 2,241,109.68
อู่ทอง 2,916.6210 6,044,257.20 302,212.87
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,512.9140 5,040,005.61 252,000.28
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 16,201.1440 32,948,198.51 1,647,409.92
ยะลา_10A 27,707.0000 59,802,784.96 7,475,348.11
ยะลา_U2 32,747.0000 70,667,729.87 8,833,466.24
ยะลา_U3 80,433.0000 173,596,306.04 21,699,538.25
ยุงทอง 32,895.0000 71,702,428.88 3,585,121.47
รวม 4,322,178.1660 9,163,931,235.67 990,810,521.79
รวม 34,960,101,094.32 4,212,359,186.20
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) เบญจมาศ ส่งออกน้ำมันดิบ 208,982.0000 455,871,976.42 55,923,942.23
2) ลันตา ส่งออกน้ำมันดิบ 15,178.0000 33,109,190.54 1,740,868.03
3) มะลิวัลย์ ส่งออกน้ำมันดิบ 12,414.0000 27,079,818.91 3,322,007.73
4) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,017.0000 664,299,845.11 52,267,206.10
5) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 238,766.0000 542,500,371.86 39,849,111.66
6) เบญจมาศเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ 7,434.0000 16,216,479.28 1,989,351.17
7) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ 75,066.0000 162,574,910.13 12,113,405.56
8) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 175,029.0000 379,070,737.02 28,244,441.71
9) สุรินทร์ ส่งออกน้ำมันดิบ 6,073.0000 13,247,602.73 696,553.67
รวม 1,037,959.0000 2,293,970,932.00 196,146,887.86