รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 3 ก.ย. 2562
กุมภาพันธ์ 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 6,520.6160 6,332,505.0000 1,385,329,189.82 173,166,148.73
บรรพต 1,473.5493 1,654,946.0000 315,829,894.64 39,478,736.84
เบญจมาศ 1,472.7700 1,617,060.0000 248,756,382.44 28,739,896.63
บงกช 15,534.8540 14,823,987.0000 3,392,230,758.76 424,028,844.84
บูรพา 0.6400 1,154.8230 28,874.64 1,443.73
ชบา 199.5199 183,788.0000 28,272,567.52 3,266,451.54
ดารา 769.8656 776,459.0000 148,179,435.56 18,522,429.45
นาสนุนตะวันออก 2.8572 3,439.1500 182,469.39 9,123.51
เอราวัณ 4,131.1111 4,186,433.0000 798,938,873.72 99,867,359.23
ฟูนาน 1,247.7002 1,276,508.0000 243,608,786.72 30,451,098.34
G12/48 0.6290 629.0000 179,937.65 8,996.88
G8/50 37.0350 35,987.0000 7,872,688.86 393,634.44
โกมินทร์ 793.4391 815,428.0000 155,616,279.52 19,452,034.94
จักรวาล 687.5576 703,008.0000 134,162,046.72 16,770,255.85
กะพง 1,552.6969 1,479,783.0000 282,401,787.72 35,300,223.47
กะพง_10A 12.0632 11,165.0000 2,130,728.60 266,341.08
กะพง_U3 40.6060 37,420.0000 7,141,232.80 892,654.10
ลันตา 37.4539 41,117.0000 6,325,130.90 337,775.82
มะลิวัลย์ 396.0401 434,619.0000 66,858,527.32 7,724,453.72
มรกต 3,578.2395 3,507,948.0000 623,791,030.85 77,973,878.86
น้ำพอง 238.3328 229,622.0000 38,538,631.34 4,817,328.92
เบญจมาศเหนือ 39.0998 42,940.0000 6,605,567.55 763,169.68
ไพลินเหนือ 5,297.0357 5,368,565.0000 954,647,460.72 119,330,932.59
ตราด 673.2334 652,716.0000 124,564,321.44 15,570,540.18
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 52.2558 50,773.0000 9,689,519.32 1,211,189.92
ตราดเหนือ_U3 787.2978 761,967.0000 145,413,782.28 18,176,722.79
ตราดเหนือ_U5 61.6689 59,686.0000 11,390,476.24 1,423,809.53
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 187.4847 203,735.0000 36,224,827.19 4,528,103.39
ไพลิน 2,752.0910 2,729,486.0000 485,363,027.57 60,670,378.44
ปะการัง 671.1517 617,452.0000 117,834,539.68 14,729,317.46
ปลาแดง 102.8364 111,763.0000 21,328,850.92 2,666,106.37
ปลาแดง 127.4417 122,367.0000 23,352,518.28 2,919,064.79
ปลาหมึก 953.1205 877,013.0000 167,369,160.92 20,921,145.12
ปลาทอง 4,373.7868 4,213,825.0000 804,166,363.00 100,520,795.38
ปลาทอง_U3 60.1842 57,770.0000 11,024,826.80 1,378,103.35
สตูล 4,370.9626 4,734,930.0000 903,614,041.20 112,951,755.15
สินภูฮ่อม_E5N 734.1810 443,481.0000 74,112,765.80 9,264,095.72
สินภูฮ่อม_EU1 1,363.4807 1,773,922.0000 296,450,918.10 37,056,364.75
สิริกิติ์_NGV 220.9010 238,691.0000 47,484,455.53 5,935,556.94
สิริกิติ์_หนองตูม_A 44.2790 63,809.9480 2,336,082.20 292,010.28
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 2.8350 4,348.1850 212,669.73 26,583.72
สิริกิติ์_เสาเถียร 39.4220 63,007.3200 3,371,250.76 421,406.35
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.6980 2,447.6580 476,901.68 59,612.71
บรรพตใต้ 319.9245 287,224.0000 54,813,828.16 6,851,728.52
บงกตใต้ 6,196.5500 6,267,374.0000 1,746,519,547.99 218,314,943.50
โกมินทร์ใต้ 2,845.4705 2,909,955.0000 555,335,812.20 69,416,976.53
ปะการังใต้ 2,227.0341 2,374,649.0000 453,178,015.16 56,647,251.90
ปลาทองใต้ 9.1589 8,831.0000 1,685,308.04 210,663.51
ตราดใต้ 850.0815 869,941.0000 166,019,540.44 20,752,442.56
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 843.9026 814,252.0000 155,391,851.68 19,423,981.46
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 157.0909 151,809.0000 28,971,229.56 3,621,403.70
สุราษฏร์ 153.5531 141,101.0000 26,927,714.84 3,365,964.36
สุรินทร์ 7.3301 8,047.0000 1,237,890.13 66,106.04
ตราด_11A 134.3035 145,882.0000 27,840,120.88 3,480,015.12
ตราด_U3 2,017.1541 2,196,225.0000 419,127,579.00 52,390,947.38
จักรวาลตะวันตก 1,470.9126 1,504,772.0000 287,170,688.48 35,896,336.06
ยะลา_10A 39.1445 36,009.0000 6,871,957.56 858,994.70
ยะลา_U2 52.1076 47,997.0000 9,159,747.48 1,144,968.44
ยะลา_U3 226.5478 208,924.0000 39,871,056.16 4,983,882.02
ยุงทอง 36.9616 33,933.0000 6,475,773.72 323,788.69
รวม 79,231.2520 79,354,626.0840 16,120,007,243.88 2,010,036,270.02
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,362,600.0000 74,092,362.93 9,261,545.34
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 372,187.0000 709,688,768.42 88,711,096.05
บรรพต 50,102.0000 94,517,587.42 11,814,698.43
บงกช 305,120.0000 567,863,490.30 70,982,936.29
ดารา 42,194.0000 79,605,691.83 9,950,711.49
เอราวัณ 125,811.0000 237,338,215.92 29,667,276.99
ฟูนาน 42,594.0000 80,355,654.11 10,044,456.77
โกมินทร์ 20,093.0000 37,895,905.88 4,736,988.24
จักรวาล 51,419.0000 97,001,103.14 12,125,137.90
กะพง 23,016.0000 43,410,310.83 5,426,288.86
มรกต 180,919.0000 341,855,999.10 42,731,999.88
ไพลินเหนือ 195,777.0000 370,042,941.84 46,255,367.73
ตราด 16,483.0000 31,092,401.39 3,886,550.17
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1,452.0000 2,740,057.49 342,507.19
ตราดเหนือ_U3 19,819.0000 37,377,063.97 4,672,133.00
ตราดเหนือ_U5 1,552.0000 2,926,948.76 365,868.60
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 10,253.0000 19,377,240.43 2,422,155.08
ไพลิน 131,864.0000 249,103,017.83 31,137,877.22
ปลาแดง 3,278.0000 6,183,657.50 772,957.19
ปลาแดง 3,037.0000 5,727,564.35 715,945.56
ปลาหมึก 120.0000 226,569.36 28,321.17
ปลาทอง 179,378.0000 338,373,083.51 42,296,635.44
ปลาทอง_U3 9,944.0000 18,763,402.94 2,345,425.38
สตูล 127,194.0000 239,945,569.43 29,993,196.18
สินภูฮ่อม_E5N 1,374.2500 2,387,734.71 298,466.85
สินภูฮ่อม_EU1 5,497.0100 9,550,956.18 1,193,869.53
บรรพตใต้ 11,965.0000 22,578,065.74 2,822,258.21
บงกตใต้ 258,042.0000 480,090,332.24 60,011,291.53
โกมินทร์ใต้ 135,462.0000 255,555,880.74 31,944,485.09
ปะการังใต้ 61,026.0000 115,126,048.59 14,390,756.08
ปลาทองใต้ 198.0000 373,529.39 46,691.17
ตราดใต้ 12,072.0000 22,778,628.47 2,847,328.56
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 43,786.0000 82,585,819.11 10,323,227.40
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 8,934.0000 16,850,354.92 2,106,294.36
ตราด_11A 7,236.0000 13,647,017.87 1,705,877.25
ตราด_U3 49,103.0000 92,628,904.49 11,578,613.06
จักรวาลตะวันตก 1,746.0000 3,295,355.94 411,919.49
รวม 2,510,047.26 4,728,860,874.14 591,107,609.39
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 932.8110 1,822,427.07 91,121.35
เบญจมาศ 572,234.0000 1,171,029,012.15 135,294,027.17
บัวหลวง 253,636.5500 503,914,596.98 37,725,873.62
บึงม่วง 6,656.2290 13,023,622.26 651,181.11
บึงหญ้า 6,638.2900 12,988,522.69 649,426.14
บึงหญ้าหนองสา 25,147.1450 49,203,072.39 2,460,153.62
บูรพา 4,661.6510 9,063,641.98 453,182.09
นาสนุนตะวันออก 2,836.7080 5,451,049.58 272,552.48
จัสมิน 194,666.0000 399,033,939.31 49,879,242.41
กำแพงแสน 2,826.5370 5,522,187.81 276,109.39
กะพง 88,567.0000 181,916,161.89 22,739,520.23
กะพง_10A 7,551.0000 15,509,498.23 1,938,687.28
กะพง_U3 15,385.0000 31,601,307.46 3,950,163.43
L33 673.5330 1,284,671.45 64,233.58
L33-8 1,538.3120 2,977,533.63 148,876.68
L53A 1,879.6040 3,600,118.88 180,005.95
L53D 1,046.4840 1,999,137.84 99,956.89
L53G 34,299.0560 66,347,572.58 3,317,378.66
ลันตา 48,454.0000 99,044,195.24 5,289,176.56
มะลิวัลย์ 15,240.0000 30,973,738.55 3,578,529.46
มโนราห์ 1,839.0000 3,941,681.89 197,084.09
หนองผักชี_เอ 16,818.4300 32,858,062.42 1,642,903.12
หนองผักชี_บี 4,325.1590 8,450,036.32 422,501.82
หนองผักชี_ซี 18,180.3330 35,518,803.86 1,775,940.19
เบญจมาศเหนือ 22,475.0000 45,912,387.67 5,304,455.96
บ่อรังเหนือ 2,312.4660 4,345,793.30 217,289.63
ตราด 2,747.0000 5,642,248.95 705,281.12
ตราดเหนือ_U3 7,416.0000 15,232,119.80 1,904,014.97
ตราดเหนือ_U5 578.0000 1,187,185.28 148,397.95
ปะการัง 73,374.0000 150,711,627.85 18,838,953.48
ปลาแดง 1,162.0000 2,386,728.30 298,341.04
ปลาหมึก 169,668.0000 348,502,723.20 43,562,840.40
ปลาทอง 92,591.0000 190,178,198.95 23,772,274.87
ปลาทอง_U3 7,184.0000 14,755,718.40 1,844,464.80
สังขจาย 1,359.4450 2,662,312.62 133,115.64
สิริกิติ์ 223,143.5240 420,140,080.40 52,517,510.06
สงขลา ดี 101,018.0000 208,440,460.39 13,462,886.91
สงขลา อี 79,009.0000 163,027,107.39 10,529,699.97
ปลาทองใต้ 104.0000 213,613.16 26,701.65
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 16,972.0000 34,859,929.46 4,357,491.18
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 3,624.0000 7,443,541.68 930,442.71
สุราษฏร์ 13,470.0000 27,667,500.60 3,458,437.57
สุรินทร์ 29,067.0000 59,370,097.35 3,170,493.00
อู่ทอง 2,210.5500 4,318,737.83 215,936.89
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1,888.0950 3,590,771.33 179,538.57
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 15,641.9730 30,072,357.88 1,503,617.91
ยะลา_10A 11,850.0000 24,340,314.81 3,042,539.35
ยะลา_U2 17,895.0000 36,757,012.98 4,594,626.62
ยะลา_U3 44,022.0000 90,422,597.05 11,302,824.63
รวม 2,266,814.8850 4,579,255,759.09 479,120,004.20
รวม 25,502,216,240.04 3,089,525,428.95
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ 101,018.0000 208,440,460.39 13,462,886.91
2) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 79,009.0000 163,027,107.39 10,529,699.97
รวม 180,027.0000 371,467,567.78 23,992,586.88