เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์
ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3471
E-Mail
: sparnanu@dmf.go.th
นางสาววิภาวัณย์ ว่องวีรชัยเดชา
หัวหน้ากลุ่มจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์
: 0-2794-3499
E-Mail
: vipawan@dmf.go.th
นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสัมปทานปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3485
E-Mail
: onanong@dmf.go.th
นางสาววัชราภรณ์ ฤทธิพงษ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบการ
โทรศัพท์
: 0-2794-3513
E-Mail
: vatcharaporn@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,477,429
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333