เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์
ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์
: 0-2794-3471
E-Mail
: sparnanu@dmf.go.th
ธงชัย จันทร์เครื่อง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์
: 02-794-3318
E-Mail
: thong@dmf.go.th
นางสาวณัฏฐินี มัณฑะจิตร
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ
โทรศัพท์
: 0-2794-3337
E-Mail
: nathinee@dmf.go.th
นายนิคม เศรษฐลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3335
E-Mail
: nikhom@dmf.go.th
นายวุฒิพงษ์ คงเพชรศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก
โทรศัพท์
: 02-794-3314
E-Mail
: wuttipong@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,034,690
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,354