เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3001
E-Mail
: sarawut@dmf.go.th
นายภูมี ศรีสุวรรณ
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3010
E-Mail
: phumee@dmf.go.th
นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3006
E-Mail
: somboon@dmf.go.th
นางสาวพัชรี จงรักษ์
เลขานุการกรม
โทร
: 0-2794-3060
E-Mail
: patcharee@dmf.go.th
นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์
ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3346
E-Mail
: sparnanu@dmf.go.th
นายศุภวิชญ์ ใจงาม
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
โทร
: 0-2794-3373
E-Mail
: suppawich@dmf.go.th
นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล
ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
โทร
: 0-2794-3429
E-Mail
: suppamas@dmf.go.th
นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์
ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม
โทร
: 0-2794-3471
E-Mail
: onanong@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,591,439
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333