เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

- ว่าง -
ตำแหน่งปัจจุบัน
:
โทร
:
E-Mail
:
วิสัยทัศน์และนโยบาย
:

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

การบริหารงานด้าน ICT
:

ยุทธศาสตร์ด้าน IT มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงในการกำกับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม


กลยุทธ์
  1. ยกระดับฐานข้อมูลสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 9,527,711
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,477