เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายภูมี ศรีสุวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบัน
: รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3010
E-Mail
: phumee@dmf.go.th
วิสัยทัศน์และนโยบาย
:

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

การบริหารงานด้าน ICT
:

ยุทธศาสตร์ด้าน IT มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงในการกำกับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม


กลยุทธ์
  1. ยกระดับฐานข้อมูลสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,591,047
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333