เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาวขนิษฐา ด่านอุดม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์
: 0-2794-3207
E-Mail
: kanitta@dmf.go.th
นางเกศสุดา ศุภสุนทรกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์
โทรศัพท์
: 0-2794-3234
E-Mail
: ketsuda@dmf.go.th
นายวรสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3220
E-Mail
: worasit@dmf.go.th
นายตฤณ อินทรประสงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3347
E-Mail
: trin@dmf.go.th
นางสาวมนต์ทิชา วงศ์พรเพ็ญภาพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
โทรศัพท์
: 0-2794-3267
E-Mail
: monticha@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,033,354
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,351