เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์
: 0-2794-3398
E-Mail
: witsarut@dmf.go.th
นางอัจฉรา เจิมพักตร์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: 0-2794-3301
E-Mail
: arjchara@dmf.go.th
นางโสธิดา เล้าสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน
โทรศัพท์
: 02-794-3406
E-Mail
: sotida@dmf.go.th
นางสาวกาญจนา ลังกาพินธุ์
หัวหน้ากลุ่มกำกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: 0-2794-3384
E-Mail
: kanchana@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,029,938
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,347