เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์
: 0-2794-3390
E-Mail
: supat@dmf.go.th
นายอรรถพล อ่างคำ
หัวหน้ากลุ่มกำกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: 0-2794-3398
E-Mail
: atapon@dmf.go.th
นางอัจฉรา เจิมพักตร์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: 0-2794-3301
E-Mail
: arjchara@dmf.go.th
นางสาวกาญจนา ลังกาพินธุ์
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน
โทรศัพท์
: 02-794-3384
E-Mail
: kanchana@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,316,652
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333