เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
: 0-2794-3156
E-Mail
:
นางสาวจิตติมา มัณฑะจิตร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
: 0-2794-3188
E-Mail
: jittima@dmf.go.th
ว่าง
หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
โทรศัพท์
: 0-2794-3183
E-Mail
:
นายพรชัย พงศ์กร
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์
: 0-2794-3184
E-Mail
: pornchai@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,034,466
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,353