เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล
เลขานุการกรม
โทรศัพท์
: 0-2794-3060
E-Mail
: suppamas@dmf.go.th
นางสาวลัญจนา สุขศรีทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
: 0-2794-3062
E-Mail
: lunjana@dmf.go.th
นางฤทัย วัฒนวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์
: 0-2794-3080
E-Mail
: ruthai@dmf.go.th
นางสาวนันทิยา ย่าสัน
หัวหน้ากลุ่มการคลัง
โทรศัพท์
: 0-2794-3093
E-Mail
: nuntiya@dmf.go.th
นางสาวภิรมย์ บัวอยู่
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
: 0-2794-3124
E-Mail
: pirom@dmf.go.th
นางสาวจุฬาภรณ์ เพิ่มไทย
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์
: 0-2794-3110
E-Mail
: chulaporn@dmf.go.th
นางสาวฐิดาภรณ์ กมลสันติโรจน์
หัวหน้ากลุ่มนิติการ
โทรศัพท์
: 0-2794-3456
E-Mail
: thidaporn@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,032,762
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,351