เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล
ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3429
E-Mail
: suppamas@dmf.go.th
นายสุรชัย ศิริจิระพัฒนา
หัวหน้ากลุ่มพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา
โทรศัพท์
: 0-2794-3455
E-Mail
: sura_s@dmf.go.th
นายวิจัยยุทธ ประภาวิทย์
หัวหน้ากลุ่มพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
โทรศัพท์
: 0-2794-3435
E-Mail
: wijaiyut@dmf.go.th
นายเกรียงไกร โพมิน
หัวหน้ากลุ่มกิจการต่างประเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3461
E-Mail
: kriangkrai@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 9,528,235
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,478