นางวรรณฑกา ธิติภาทร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์
: 0-2794-3408
E-Mail
: wantaka@dmf.go.th