นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน
: อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3001
E-Mail
: sarawut@dmf.go.th

ประวัติการศึกษา

 • PhD in Chemical Engineering, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • M.S. in Chemical Engineering, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • B.S. in Chemical Engineering, California State Polytechnic University, Pomona, ประเทศสหรัฐอเมริกา

อบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 11 (วพน.11)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 267/2018), Thai Institute of Directors Association
 • การเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปี 2560, สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรนักยุทธศาสตร์, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 83 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 7, กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร Business Concept Development (BCD) รุ่นที่ 73
 • หลักสูตร LPG Economics and International Trading, Oxford Princeton Program, Oxford, UK
 • หลักสูตร International Program for Development Evaluation Training by The World Bank, Canada
 • หลักสูตร Public Utilities Regulations and Strategies by The World Bank and University of Florida, USA
 • International Meeting: International Energy Forum, Doha, Qatar

ประวัติการทำงาน

 • อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช)
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)