พิชชานันท์ แก้วบุญนำ
หัวหน้ากลุ่มพาณิชย์ปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 02-794-3312
E-Mail
: pitchanan@dmf.go.th