พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์
ตำแหน่งปัจจุบัน
: รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3010
E-Mail
: poonpat@dmf.go.th