นางเกศสุดา ศุภสุนทรกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์
:
E-Mail
: ketsuda@dmf.go.th