กุลมาศ เครือวรมุนี
หัวหน้ากลุ่มจัดหาสินค้าและบริการ
โทรศัพท์
: 0-2794-3448
E-Mail
: Kullamard@dmf.go.th