นายพิพัฒน์ จิรพงศ์พิพัฒน์
ผู้อำนวยการกองสัญญาแบ่งปันผลผลิต
โทรศัพท์
: 0-2794-3373
E-Mail
: pipat@dmf.go.th