นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
: รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3006
E-Mail
: sparnanu@dmf.go.th