นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล
ตำแหน่งปัจจุบัน
: รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3006
E-Mail
: somboon@dmf.go.th

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
  • Advanced Management Program (AMP3) : Business & People Management, PTT Public Company Limited
  • หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 10 กระทรวงพลังงาน
  • Applied Reservoir Engineering, OGCI
  • Advanced Drilling Management, JOGMEC

ประวัติการทำงาน

  • รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • Manager of Exploration and Production Department, Malaysia-Thailand Joint Authority