นางสาวจิตติมา มัณฑะจิตร
ตำแหน่งปัจจุบัน
: ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
โทร
: 0-2794-3429
E-Mail
: jittima@dmf.go.th