นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
: ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
โทร
: 0-2794-3429
E-Mail
: witsarut@dmf.go.th