นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
: ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
โทร
: 0-2794-3373
E-Mail
: witsarut@dmf.go.th