นายศุภวิชญ์ ใจงาม
ตำแหน่งปัจจุบัน
: ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3346
E-Mail
: suppawich@dmf.go.th