นางสาวสิรี นาสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (วิศวกรปิโตรเลียมเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์
: 0-2794-3333
E-Mail
: siree@dmf.go.th