นางสาวสิรี นาสกุล
วิศวกรปิโตรเลียมเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์
: 0-2794-3333
E-Mail
: siree@dmf.go.th