นางสาวกาญจนา ลังกาพินธุ์
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน
โทรศัพท์
: 02-794-3384
E-Mail
: kanchana@dmf.go.th