นางโสธิดา เล้าสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน
โทรศัพท์
: 02-794-3406
E-Mail
: sotida@dmf.go.th