นางอัจฉรา เจิมพักตร์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: 0-2794-3301
E-Mail
: arjchara@dmf.go.th