นางสาวกาญจนา ลังกาพินธุ์
หัวหน้ากลุ่มกำกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: 0-2794-3384
E-Mail
: kanchana@dmf.go.th