นายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์
: 0-2794-3390
E-Mail
: supat@dmf.go.th